plenruvi
 • parkettservice
 • Polirem
 • coreal
 • westway
 • papacarlo
 • sergiocotti
 • libra
 • Viva
 • agroliga
 • itrends
 • xbroker
 • Runa

GPW InfoStrefa

Jak pozyskać, zdobyć inwestora

Pozyskanie inwestora - Poradnik

Poradnik – wprowadzenie na rynek zorganizowany GPW i NewConnect

Sposób na pozyskanie inwestora

Prawie wszyscy  przedsiębiorcy dochodzą w pewnym okresie rozwoju do etapu kiedy potrzebne jest dodatkowe finansowanie rozwoju. W takim momencie przedsiębiorcą zastanawia się nad możliwością pozyskania inwestora, który zapewni dalszy rozwój firmy.  Od szeregu lat  polscy przedsiębiorcy maja dostęp do różnych źródeł finansowania w tym do prywatnych inwestorów. Głównymi inwestorami na polskim rynku są fundusze różnego typu, specjalizujące się w wybranych branżach bądź finansujące określone etapy rozwoju biznesu.
Proces pozyskania inwestora ma wiele cech wspólnych niezależnie od etapu rozwoju biznesu lub branży. Do takich cech można zaliczyć:
Dynamiczny rozwój i znaczącą rentowność.
Dalszy rozwój firmy powinien być na tyle dynamiczny aby mógł uzasadnić podejmowane ryzyko. Jeśli dany sektor odnotowuje  znikomy kilkuprocentowy  wzrost a  firma pokaże wzrost 12%-15% i niewiele większa rentowność niż sektor  to małe jest prawdopodobieństwo znalezienia inwestora pomimo , że firma rozwija się dużo lepiej niż branża. Zwrot z zainwestowanego kapitału powinien być znaczący, trudno określić konkretną liczbę jednakże  wiele funduszy oczekuje rocznego zwrotu min 30%.
Przedsiębiorczy i kompetentny zarząd
Zarząd powinien potwierdzić swoja umiejętność prowadzenia firmy dotychczasowymi  osiągnięciami, najlepiej w tej samej firmie lub branży odnosząc konkretne osiągnięcia mogące się łatwo skwantyfikować.
Przygotowana dokumentacja.
Przygotowując się do rozwoju firmy, zarząd powinie mieć jasno określona strategie, opisane siły i środki do jej realizacji. Plan powinien przedstawiać  jakim sposobem firma zarabia pieniądze i jakie są jej przewagi konkurencyjne. Założenia do prognoz finansowych powinny być realistyczne najlepiej posiadać niezależne źródła.  Celowy jest opis rynku, w tym konkurencji  i analiza SWOT.
Start up na etapie sprzedaży  towarów lub usług (tzw. monetyzacji).
Trudno jest znaleźć finansowanie dla projektu na etapie pomysłu lub przygotowanej koncepcji. Ryzyko niepowodzenia jest tak duże, że trudno przekonać inwestora. Jeśli jednak przedsiębiorca zaryzykuje swoje pieniądze i doprowadzi projekt do etapu sprzedaży prototypu lub krótkiej serii to znacznie łatwiej jest przekonać inwestora.

Firmy często zadają sobie takie pytanie, szczególnie jak wynika potrzeba finansowania rozwoju działalności a banki wyczerpały limity lub wymagają zabezpieczeń których nie ma. Można z góry założyć, że taki problem prędzej czy później wyniknie. Zatem lepiej budować spółkę tak aby dostosowanie do wejścia obcego inwestora nie wymagało wielkich wysiłków, albo restrukturyzacji.  W rzeczy samej istnieje szereg warunków które należy przestrzegać; m.in. budowanie transparentnej historii, powszechna wiedza kierownictwa na czym spółka zarabia, strategia (która jest realizowana)  przejrzysta struktura organizacyjna oraz procedury. Katalog warunków nie jest na tym wyczerpany, ale to są kluczowe elementy do szybkiego zrozumienia spółki i jej oceny.
Nie ma uniwersalnego przepisu jak pozyskać inwestora lub inwestorów, równocześnie wiele sposobów jest skutecznych. Inne wymagania stosuje się wobec nowych firm tzw start up-ów a inne wobec firm, które już posiadają historie zarobkowania, zdobywania rynku, przechodzenia z jednego etapu rozwoju na drugi etap, rozszerzają działalności na nowe produkty lub nowe rynki.
Gdzie pozyskać inwestorów? Istnieje wiele źródeł gdzie można pozyskać potencjalnych inwestorów ; inwestorzy finansowi (fundusze OFE, TFI, asset management, private equity, venture capital i inne) ,  inwestorzy branżowi, różnego rodzaje stowarzyszenia inwestorów, Business Angels, itp.  Można zacząć ,,wycieczkę pozyskania inwestorów,, od inwestorów branżowych , którzy poszukują synergii lub rozważają ulokować nadmiar swojego kapitału, zwykle inwestują go w przedsiębiorstwa o podobnym profilu jak to, w którym sami zdobyli doświadczenie. Często inwestorzy branżowi poszukują synergii. Inwestorzy branżowi znają się na tym i są w stanie racjonalnie ocenić opłacalność inwestycji. Inwestor przeznacza kapitał na rozbudowę firmy, a w zamian otrzymuje akcje lub udziały. Kolejna droga jest upublicznienie spółki i pozyskanie kapitałów wśród inwestorów którzy inwestują na giełdzie. W tym przypadku mamy dostęp do szerszego kręgu inwestorów do których możemy się zwrócić.
Decyzja o ewentualnym wejściu na giełdę powinna zostać poprzedzona opracowaniem przejrzystej i dobrze przemyślanej strategii. Oznacza to, że pierwszym krokiem jest dokładne przemyślenie i sformułowanie strategii rozwoju Spółki.

Decyzją, przed którą stają spółki poszukujące kapitału na rynku zorganizowanym, jest wybór między rynkiem regulowanym (rynek główny GPW) a rynkiem nie regulowanym NewConnect.

Na obu rynkach występuje oferta publiczna i oferta prywatna.

Oferta publiczna skierowana jest do 150 i więcej inwestorów, podczas kiedy oferta prywatna do nie więcej niż 150 inwestorów przy ograniczonych możliwościach reklamowych.

Innym wyjściem jest oferta akcji do prywatnych inwestorów zwłaszcza na początkowym etapie jej rozwoju, jest oferta akcji do oznaczonej grupy inwestorów m.in. fundusze private equity lub venture capital. Fundusze oczekują z reguły większych korzyści niż inwestorzy na rynku zorganizowanym. Sprzedaż dla funduszy venture capital wiążą się z utratą przynajmniej części kontroli nad spółką przez dotychczasowego właściciela lub właścicieli.

Wykres pozyskania kapitału w Polsce na NewConnect dla spółki zagranicznej na przykładzie spółki z Ukrainy.Pozyskanie kapitału w drodze oferty publicznej i wejścia na giełdę niesie ze sobą wiele korzyści dla spółki i jej właścicieli. :

 • Pozyskanie kapitału , wielokrotności emisji
 • Promocja i PR
 • Motywacja dla kierownictwa i pracowników
 • Wycena
 • Uporządkowanie działalności, raportowanie

Równocześnie należy ponieść koszty związane z wejściem na giełdę:

 • koszty przeprowadzenia IPO,
 • koszty późniejszego funkcjonowania jako spółka publiczna,
 • konieczność ujawniania informacji na temat spółki i jej działalności,
 • konieczność przestrzegania regulacji dotyczących spółek publicznych,
 • konieczność większego respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,
 • oddanie części przyszłych zysków

Porównanie korzyści bycia spółką publiczna i niepubliczną

 

porównanie rynku: głównego i NewConnect

Liczba debiutów zagranicznych spółek na GPW 

Sposób wejścia na GPW i NewConnect

Jak sprawdzić czy spółka jest gotowa do upublicznienia

 • Przyjęcie strategii rozwoju przez właścicieli i kierownictwo spółki
 • Gotowość przeprowadzania audytu księgowego i prawnego
 • Gotowość publikowania dobrych i złych informacji
 • ponoszenia kosztów bycia spółka publiczną 

Jak przyczynić się do powodzenia IPO

Atrakcyjność spółki - Umiejętnie zaprezentowana spółki, wskazując na obszary, w których spółka się wyróżnia. Spółka Powinna wyjaśniać cele, jakim ma służyć oferta oraz oraz priorytety w działalności. 

Kompetentny i skuteczny zarząd – Jakość zespołu zarządzającego jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny atrakcyjności danej spółki przez inwestorów. Należy w optymalny sposób zaprezentować rynkowi kompetencje i skuteczność działania  zarządu. 

Historia finansowa – przedstawienie danych finansowych za kilkuletni okres potwierdzających możliwości wypracowywania zysku i dodatnich przepływów pieniężnych

Efektywny system raportowania – dostępność danych w różnych przekrojach wskazujących sposób zarabiania, marże i dokładną strukturę kosztów. Sposób raportowania powinien przejrzyście wykazywać różne przekroje przychodów i kosztów w podziale na linie biznesowe.

Dobre praktyki korporacyjne– przestrzeganie międzynarodowych praktyk rynkowych w zarządzaniu i dostarczaniu informacji określa jakość przedsiębiorstwa.

Jakie zastrzeżenia inwestorzy najczęściej wyrażają:

 • mało przekonująca equity story – brak spójnej wizji marketingowej oferty;
 • mało obiecujące perspektywy finansowe w oczach inwestorów;
 • rozbieżności co do poglądu na wycenę spółki między właścicielami a potencjalnymi inwestorami;
 • niewystarczające doświadczenie zarządu w oczach inwestorów;
 • niedostępność odpowiednich zbadanych historycznych informacji finansowych;
 • złożona historia finansowa – brak odpowiednich dodatkowych informacji finansowych;
 • złożona struktura grupy kapitałowej – prawna i podatkowa;
 • problemy w zakresie ładu korporacyjnego;
 • znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi;
 • niewystarczający kapitał obrotowy;
 • nieodpowiednie lub nieefektywne systemy raportowania i kontroli (finansowe i niefinansowe);
 • brak zmiany w kulturze organizacyjnej;
 • niewłaściwi lub niedoświadczeni doradcy;
 • złe zarządzanie projektem

Ile środków można pozyskać w trakcie IPO? Takie pytanie zadają sobie wszyscy właściciele Emitentów i prezesi. W tym przypadku zależy to od wielkości i atrakcyjności emitenta. Należy również  oprzeć się na dane historyczne debiutów oraz koniunkturę na rynku.

Liczba debiutów spółek krajowych wraz z ofertą akcji i średnia wielkość  oferty w mln zł na rynku głównym GPW na podstawie wielkości  aktywów lub przychodów w latach 2003-2011

 

Koszty wejścia na giełdę stanowią dla wielu, zwłaszcza małych spółek jeden z najistotniejszych czynników zniechęcających do przeprowadzenia oferty publicznej.

Praktyka potwierdza, że decydujący wpływ na procentowy koszt IPO ma wartość oferty. W przypadku najmniejszych IPO na rynku głównym, o wartości poniżej 50 mln zł, udział kosztów przekracza 6% Koszty debiutu w ujęciu na rynku NewConnect są niższe niż na  rynku głównym, jednakże  w przypadku spółek zagranicznych jest znacznie wyższy.

Koszty na NewConnect stanowią:

 • wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy,
 • audyt księgowy
 • audyt prawny (zalecany)
 • animator
 • koszty promocji,
 • opłaty administracyjne,

Decyzje inwestycyjne , inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni, podejmują po analizie spółki, która zawiera wycenę, historię oraz perspektywy rozwoju. Inwestorzy instytucjonalni zwykle mają dłuższy horyzont inwestycyjny niż inwestorzy indywidualni.

Wśród najbardziej popularnych metod wyceny są metody porównawcze (mnożnikowe) wykorzystujące kursy akcji spółek z porównywalnych sektorów oraz metody dochodowe.

Z reguły przy  IPO stosowane jest dyskonto w stosunku do ich spodziewanej wartości rynkowej po debiucie. Dyskonto to stanowi specyficzne wynagrodzenie dla inwestora składającego zapis na akcje debiutanta, kompensujące nieco ryzyko związane z zakupem akcji oraz koszty wynikające np. z finansowania tego zakupu kredytem. Zjawisko to obrazuje sposób kształtowania się kursu akcji spółki po debiucie.

NewConnect charakteryzuje się wyższym ryzykiem niż rynek główny, co znajduje odzwierciedlenie w stopie zwrotu uzyskiwanej z akcji spółek debiutujących na tym rynku. Stopy zwrotu na zamknięciu pierwszego dnia notowań wahały się w 2013 roku następująco:

Jaki udział akcji należy zaoferować?

Wybór ilości akcji jest wynikiem oceny ile akcji  dotychczasowi akcjonariusze sa gotowi sprzedać a ilością pieniędzy niezbędna do sfinansowania strategii.

Przy tej kalkulacji należy uwzględnić płynność akcji na giełdzie, czyli  rozproszenie akcjonariuszy i wystarczająco duży pakiet akcji będących przedmiotem oferty tak aby akcjonariusze mogli sprawnie kupować i sprzedawać akcje.

Każdy przypadek jest indywidualny jednakże najczęściej sprzedawanych w IPO jest od 20 do 30% akacji.

Zadania stron uczestniczących w procesie IPO

 

Prospekt  Emisyjny a Dokument Informacyjny

Na rynku regulowanym i w ofertach publicznych wymagany jest Prospekt Emisyjny. Zawartość prospektu emisyjnego i zasady jego sporządzania są szczegółowo określone przez regulacje UE, w szczególności przez tzw. Rozporządzenie o Prospekcie (809/2004).

Na rynku NewConnect w ofercie prywatnej obowiązuje Dokument Informacyjny, którego zawartość opisana jest w załączniku nr 1 do Regulaminu ASO

Przykładowy harmonogram procesu IPO na rynku głównym

 

Obowiązki informacyjne na  rynku głównym GPW i NewConnect

 

 

 

 

Jak pozyskać kapitał na GPW i NewConnect

Jak pozyskać dodatkowo pieniądze na rozwój działalności?
Z czego skorzystać?
Czy zaciągnąć kredyt?
Czy zwrócić się do funduszy inwestycyjnych?
A może giełda papierów wartościowych?
Albo emisje papierów dłużnych?


Firmy trafiają często na problem wyboru odpowiedniego źródła finansowania oraz jego późniejszego pozyskania na atrakcyjnych warunkach. Do tej pory najczęstszym źródłem rozwoju firmy był własny kapitał i kredyt. Dokonanie prawidłowego wyboru finansowania w oparciu o oferty banków, funduszy o charakterze "venture capital" lub pozyskanie kapitału akcyjnego na giełdzie papierów wartościowych.

Decyzja o ewentualnym wejściu na giełdę powinna zostać poprzedzona opracowaniem przejrzystej i dobrze przemyślanej strategii finansowej Oznacza to, że pierwszym krokiem jest dokładne przemyślenie i sformułowanie strategii rozwoju Spółki.

Dopiero wówczas można podjąć decyzję co do dalszej drogi rozwoju oraz sposobu jej finansowania. Jedna z podstawowych decyzji to wybór pomiędzy finansowaniem kapitałem własnym (czyli zyskiem , podwyższeniem kapitału przez obecnych akcjonariuszy, lub sprzedażą akcji nowym akcjonariuszom) a kapitałem obcym, czyli obligacjami lub kredytem. Kapitał własny akceptuje znacznie wyższe ryzyko przedsięwzięcia niż finansowanie kredytem i zapewnia większą swobodę w podejmowaniu decyzji. Finansowanie kapitałem własnym wpływa na układ właścicielski i w sensie ekonomicznym jest znacznie droższe w przyszłości, ponieważ oczekuje wyższych stóp zwrotu. Jednak na początku firmy często potrzebują kapitału własnego a nie kredytów.

Z kolei kredyt jest tańszy i łatwiej podlega spłacie, ale wymaga konkretnego celu i zabezpieczenia. Banki często nie są również skłonne kredytować niektórych projektów lub branż, zwłaszcza tych charakteryzujących się wyższym poziomem ryzyka.

Alternatywą do kredytu bankowego są obligacje. Minusem emisji obligacji – w porównaniu do kredytu bankowego – są większe koszty przygotowania dokumentacji i koszty prawne oraz wymagania wobec emitentów. Z reguły koszty oprocentowania też są wieksze niż kredytu. Zaleta obligacji jest budowanie relacji z inwestorami, którzy w przyszłości mogą kupić akcje emitenta.

Poradnik – wprowadzenie na rynek zorganizowany GPW , NewConnect

KP Dragon Index

# Company Code Sector Shares Outstanding Loc. FX Price Market capitalization Weight Free float Free float
Weight (%)
Local ($) (local m) ($m) (%) ($m)
1 Astarta Holding AST PW Food & Agriculture (Sugar) 25,000,000 PLN 454.0 17.83 1,612 445.6 6.68% 36.21% 161.4 7.43%
2 Centrenergo CEEN Utilities (Electricity Generation) 369,407,108 UAH 11.02 0.43 4,070 159.8 2.39% 21.70% 34.68 1.60%
3 DUPD DUPD LN Construction & Real Estate (Development) 109,361,515 GBP 5.34 0.21 17.77 22.94 0.34% 53.10% 12.18 0.56%
4 Ferrexpo FXPO LN Metals & Mining (Iron Ore) 588,624,142 GBP 91.63 3.60 1,640 2,118 31.73% 25.90% 548.4 25.25%
5 Industrial Milk Company IMC PW Food & Agriculture (Crop growing) 31,300,000 PLN 71.95 2.82 319.9 88.42 1.32% 31.30% 27.67 1.27%
6 JKX Oil & Gas JKX LN Oil & Gas 171,723,145 GBP 4.44 0.17 23.18 29.92 0.45% 22.35% 6.69 0.31%
7 Kernel Holding KER PW Food & Agriculture (Sunflower oil) 81,941,230 PLN 434.4 17.06 5,057 1,398 20.94% 61.87% 864.7 39.80%
8 MHP MHPC LI Food & Agriculture (Poultry) 106,781,794 USD 263.6 10.35 1,105 1,105 16.56% 36.60% 404.5 18.62%
9 Motor Sich MSICH Manufacturing (Aircraft engines) 2,077,990 UAH 2,526 99.18 5,249 206.1 3.09% 19.06% 39.28 1.81%
10 Ovostar Union OVO PW Food & Agriculture (Eggs) 6,000,000 PLN 753.3 29.58 642.0 177.5 2.66% 31.80% 56.43 2.60%
11 Raiffeisen Bank Aval BAVL Financials (Banking) 61,495,162,580 UAH 0.27 0.01 16,757 657.9 9.86% 1.70% 11.18 0.51%
12 Ukrnafta UNAF Oil & Gas 54,228,510 UAH 124.5 4.89 6,751 265.1 3.97% 2.00% 5.30 0.24%
  Total or Average              6,674  100%  32.55%  2,172  100%

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Chcesz dowiedzieć się wiecej ? Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.