plenruvi
 • itrends
 • agroliga
 • Runa
 • Polirem
 • parkettservice
 • Viva
 • coreal
 • westway
 • xbroker
 • papacarlo
 • libra
 • sergiocotti

GPW InfoStrefa

Zakres świadczonych usług

Zakres świadczonych usług

Progress Holding Sp z o.o. prowadzi księgowość i rachunkowość małych i średnich firm (MSP).
Szereg firm nie docenia, że rozważna i terminowa księgowość może zaoszczędzić pieniądze i czas kierownictwa firm. Dobra znajomość i zastosowanie odpowiednich zasad księgowości i rachunkowości powoduje lepsze zarządzanie firmą.

Obsługa polega na księgowaniu operacji biznesowych klientów, przygotowaniu deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, prowadzenie spraw kadrowych. 
Przygotowujemy bilans i okresowe sprawozdania.

usługi wykonujemy w oparciu o:

 • Ustawą o biegłych rewidentach,
 • Ustawą o rachunkowości,
 • Normami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Zakres świadczonych usług:

Księgowość i rachunkowość

 • prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS
 • obsługa spraw kadrowych i płacowych, rozliczanie składek ZUS
 • przygotowywanie wniosków do Urzędów Skarbowych w sprawach podatkowych
 • przygotowywanie wniosków do ZUS w sprawach rentowych i emerytalnych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

Audyt księgowy jako nieodzowny element księgowości i rachunkowości
Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy jasno i rzetelnie przedstawia ono jej sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

 • przeprowadzanie audytu według sprawozdawczości polskiej
 • przeprowadzanie audytu według MSR

Progress Holding  świadczy usługi  zakładania spółek kapitałowych ; z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej dla klientów polskich i zagranicznych
Główne wymagania przy założeniu spółki z o.o.

 

Udziałowcy

Osoba fizyczna lub prawna. Jedynym wyjątkiem jest przepis mówiący, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o.o. Należy podkreślić, iż ograniczenie to odnosi się wyłącznie do momentu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast już po zarejestrowaniu spółki z o.o. nie istnieją już jakiekolwiek przeszkody, żeby jej jedynym wspólnikiem nie mogła zostać inna jednoosobowa sp. z o.o., co można osiągnąć np. poprzez przeniesienie udziałów.

Minimalny kapitał

5 000 zł w gotówce lub w formie aportu

Władze

Zgromadzenie Wspólników, Zarząd jednoosobowy lub kilkuosobowy. Może być wybrana Rada Nadzorcza

Sposób rejestracji

 

Sporządzenie Statutu Spółki w formie aktu notarialnego, posiadanie siedzimy, wyznaczenie służb księgowych, złożenie wniosku do KRS, urzędu statystycznego, urzędu skarbowego

Treść statutu w formie aktu notarialnego

Określenie firmy i siedziby spółki, - przedmiotu działalności spółki,
wysokość kapitału zakładowego,- czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,- liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Koszty w PLN

Opłata KRS 900, opłaty notarialne, ok. 1000 zł, opłata NIP 170

Główne wymagania przy założeniu spółki akcyjnej

 

Udziałowcy

Osoba fizyczna lub prawna. Jedynym wyjątkiem jest przepis mówiący, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o.o. Należy podkreślić, iż ograniczenie to odnosi się wyłącznie do momentu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast już po zarejestrowaniu spółki z o.o. nie istnieją już jakiekolwiek przeszkody, żeby jej jedynym wspólnikiem nie mogła zostać inna jednoosobowa sp. z o.o., co można osiągnąć np. poprzez przeniesienie udziałów.

Minimalny kapitał

100 000 zł w gotówce lub w formie aportu

Władze

Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza z min 3 osób, Zarząd jednoosobowy lub kilkuosobowy.

Sposób rejestracji

 

Sporządzenie Statutu Spółki w formie aktu notarialnego, posiadanie siedzimy, wyznaczenie służb księgowych, złożenie wniosku do KRS, urzędu statystycznego, urzędu skarbowego. Do wniosku do KRS załączone jest wnioski o wpis do KRS-u,
- statut spółki,
- akt notarialny zawiązania spółki i objęcia akcji,
- notarialne wzory podpisów członków zarządu,
- potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji,
- umowa najmu.

Treść statutu w formie aktu notarialnego

Określenie firmy i siedziby spółki, - przedmiotu działalności spółki,
wysokość kapitału zakładowego,- czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,- liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
- liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
- nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
- liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
- pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
- liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
- wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,
- warunków i sposobu umorzenia akcji,
- ograniczeń zbywalności akcji,
- uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom,
- co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

Koszty w PLN

Opłata KRS 900, opłaty notarialne, ok. 1000 zł, opłata NIP 170

 

UWAGA! Jeżeli Państwa firma chciałaby otrzymać ofertę obsługi księgowej prosimy o wypełnienie formularza

Wybrane przykłady z praktyki biznesowej dla małych i średnich firm które chcą wejść do Polski:

С чего начать
Если Вы хотите обосновать компанию в Польше вам необходимо выбрать такую сферу бизнеса где Вы чувствуете свои преимущества. В принципе, залог успеха — это развивающаяся бизнес среда, развивающаяся отрасль в которой вы работаете и предприимчивое руководство, которое в состояние решить любые проблемы. Необходимо хорошо подготовиться. Собрать информацию о рынке, клиентах, конкурентах, быть уверенным в технологии производства или продажи услуг, знать как привлекать клиентов. Как раз сейчас бизнес среда Польши, те. экономика, растёт каждый год на более чем 3%.
 Эти общие фразы Вы наверно уже слышали, но поверьте, многие в практике не придерживаются их и из-за этого терпят поражение.

Регистрация компании
Самой распространённой и недорогой формой ведения бизнеса является ООО = Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa (Sp z o o). Польское законодательство позволяет открывать нерезидентам Sp z o o в течение 1 месяца на основании доверенности. Оформление Sp z o o происходит в нотариальной конторе, где подписывается устав, в котором указываются данные об учредителях, их правах, обязанностях, назначается первое правление, а также виды деятельности, которые может осуществлять предприятие. При оформлении не нужны дополнительные разрешительные документы или справки (прописка, ВНЖ или иное). Смотрите, чтобы учредителями Sp z o o было минимум 2-ое граждан или другое юридическое лицо, в противном случае существует возможность попасть под оплату фондов труда.
Следующим шагом является подписание договора на юридический адрес, подача заявки и устава в Судебный реестр - КРС, который в свою очередь сам оформляет необходимые документы в статистическом управлении и налоговой инспекции. Открытие счета в банке на основании доверенности, удобно пользоваться удаленным доступом клиент-банк. В конце, целесообразно заключить договор с аудиторской компанией на бухгалтерские услуги. Подача уведомления в налоговую с информацией о дате начала ведения деятельности. После этого Вы можете выставлять счет фактуры подтверждающие продажи и принимать счет фактуры подтверждающие затраты.
Эти все действия Вы можете сделать сами, это может занять у Вас дольше времени, так как Вы не знаете некоторых нюансов.
Особенности ведения бизнеса
Руководство компании
Все решения в компании принимает правление – это эквивалент ген директора в Украине. Правление это 1 или несколько человек которые отвечают за компанию, они могут делегировать полномочия другим сотрудникам компании. Члены правление получают на основание выписки из КРС визу в Польшу (не нужно приглашения). Граждане Украины могут приступать к работе как члены правления без никакого дополнительного разрешения. Вознаграждение за работу получают Украинцы, которые получили заранее разрешение на работу.
Ведение бухгалтерии
Главный бухгалтер или аудиторская компания регистрирует все бухгалтерские документы, которые в основном составляют счет фактуры (накладные встречаются только при выдаче товаров, и то очень редко), регистрируют банковские выписки, сдают месячные отчеты в налоговую, регистрируют сотрудников, насчитывают з\п, отпуска, больничные. В Польше нет актов выполненных робот. Счет фактуры не нужно подписывать (налоговики знают, как проверить подлинность документов) и не нужно ставить печать. Хотя некоторые контрагенты работают по старинке и требуют подписать и поставить печать. Споры в этом плане могут испортить коммерческие отношения. Переход средств с банковского счета в кассу и наоборот не ограничивается, только потом, в неопределенном будущем, Вы должны будете предоставить на эти движения документы.
Большинство компаний малого и среднего бизнеса использует внешние бухгалтерские услуги и не держат собственного бухгалтера. Все аудиторские конторы должны иметь сотрудника, который держит лицензию Министерства Финансов на ведение услуг бухгалтерии. Нужно проверить, застрахована ли аудиторская компания от рисков, связанных с ведением своих услуг.
Бухгалтерская служба строго соблюдает закон и не склонна на изобретения. Все решения и последствия берет на себя правление. Бухгалтера не делают платежей.
НДС и ННП
В Польше существует несколько ставок НДС. Самая распространенная 23%. Большинство компаний рассчитывается безналично, банковскими платежами. Компании следят за НДС по продажам и затратам. В результате НДС нагрузка, которая в принципе составляет 23% в практике ниже. Тоже самое происходит с ННП который составляет 19% в практике это меньше. Налоговые органы возвращают НДС по запросу в течение 28 дней (или 90 дней, если нет выручки). В своей долгой практике мы не слышали, чтобы налоговики отказали вернуть НДС. Возврат авансов по ННП происходит в следующим году.
Фонд заработного труда
Минимальная з\п 2000 PLN, а минимальная почасовая ставка 12 PLN \час. Нагрузка на з\п в виде фондов составят около 40%  от з\п. Есть возможности  уменьшить  нагрузку.
Нагрузка состоит из нескольких частей, которые оплачивает работодатель и сотрудник. Основные статьи следующие:
•    ZUS 51 (Ubezpieczenia społeczne, Фонд Социального Страхования)
•    ZUS 52 (Ubezpieczenia zdrowotne, Фонд Медицинского Страхования)
•    ZUS 53 (Fundusz pracy, Фонд труда)
•    PIT 4 (налог на з\п)
Вы можете зарегистрировать себя как сотрудника до начала уплаты налогов.

KP Dragon Index

# Company Code Sector Shares Outstanding Loc. FX Price Market capitalization Weight Free float Free float
Weight (%)
Local ($) (local m) ($m) (%) ($m)
1 Astarta Holding AST PW Food & Agriculture (Sugar) 25,000,000 PLN 454.0 17.83 1,612 445.6 6.68% 36.21% 161.4 7.43%
2 Centrenergo CEEN Utilities (Electricity Generation) 369,407,108 UAH 11.02 0.43 4,070 159.8 2.39% 21.70% 34.68 1.60%
3 DUPD DUPD LN Construction & Real Estate (Development) 109,361,515 GBP 5.34 0.21 17.77 22.94 0.34% 53.10% 12.18 0.56%
4 Ferrexpo FXPO LN Metals & Mining (Iron Ore) 588,624,142 GBP 91.63 3.60 1,640 2,118 31.73% 25.90% 548.4 25.25%
5 Industrial Milk Company IMC PW Food & Agriculture (Crop growing) 31,300,000 PLN 71.95 2.82 319.9 88.42 1.32% 31.30% 27.67 1.27%
6 JKX Oil & Gas JKX LN Oil & Gas 171,723,145 GBP 4.44 0.17 23.18 29.92 0.45% 22.35% 6.69 0.31%
7 Kernel Holding KER PW Food & Agriculture (Sunflower oil) 81,941,230 PLN 434.4 17.06 5,057 1,398 20.94% 61.87% 864.7 39.80%
8 MHP MHPC LI Food & Agriculture (Poultry) 106,781,794 USD 263.6 10.35 1,105 1,105 16.56% 36.60% 404.5 18.62%
9 Motor Sich MSICH Manufacturing (Aircraft engines) 2,077,990 UAH 2,526 99.18 5,249 206.1 3.09% 19.06% 39.28 1.81%
10 Ovostar Union OVO PW Food & Agriculture (Eggs) 6,000,000 PLN 753.3 29.58 642.0 177.5 2.66% 31.80% 56.43 2.60%
11 Raiffeisen Bank Aval BAVL Financials (Banking) 61,495,162,580 UAH 0.27 0.01 16,757 657.9 9.86% 1.70% 11.18 0.51%
12 Ukrnafta UNAF Oil & Gas 54,228,510 UAH 124.5 4.89 6,751 265.1 3.97% 2.00% 5.30 0.24%
  Total or Average              6,674  100%  32.55%  2,172  100%

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Chcesz dowiedzieć się wiecej ? Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.