Biała lista podatników VAT – obowiązek weryfikacji kontrahenta

Z dniem 1 września 2019 zaczął funkcjonować wykaz informacji o podatnikach VAT, który jest narzędziem mającym za zadanie pomagać firmom skutecznie i szybko weryfikować ich potencjalnych kontrahentów. Wykaz ten zastąpił dotychczas egzystujące listy podatników VAT – zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rzeczonego rejestru.

Jakie obowiązki leżą na podatniku?

Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Dlatego właśnie, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

Co umożliwia Biała lista podatników VAT

Biała lista daje możliwość sprawdzenia czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, czy odmówiono mu rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT. Umożliwi również poznanie podstawy prawnej wyżej wspomnianych decyzji, potwierdzenie numeru rachunku bankowego na jaki będą dokonywane przelewy dla kontrahenta (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG).

Co znajduje się na Białej Liście podatników

Na białej liście są zebrane rozproszone obecnie informacje. Kontrahenta będzie można wyszukać nie tylko na podstawie numeru NIP, lecz także po nazwie firmy czy nazwisku poszukiwanego podmiotu.

Oprócz rachunków bankowych biała lista podatników VAT zawiera m.in. :

·        Nazwę firmy lub imię i nazwisko;

·        Numer REGON

·        Numer PESEL

·        Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

·        Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną

·        Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny

·        Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania firmy

·        Imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub PESEL

·        Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT, wraz z podstawami prawnymi×

Zamówić rozmowę