Biała lista podatników VAT w Polsce

W Polsce od 1 września 2019 roku weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza elektroniczną listę aktualnych płatników VAT, czyli tzw. BIAŁĄ LISTĘ PŁATNIKÓW VAT. Lista ta zastąpiła dotychczasowe listy osób podlegających VAT – zarejestrowane i niezarejestrowane, usunięte lub przywrócone do rejestru VAT. Z pomocą BIAŁEJ LISTY można teraz bardzo łatwo i prosto sprawdzić potencjalnych wykonawców i partnerów. Lista ta jest prowadzona przez Ministerstwo Finansów. Lista jest zamieszczona na stronie Ministerstwa Finansów i znajduje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dotyczy firm jednoosobowych (CEIDG).

Aby dostać się na listę, należy oprócz formularza NIP 8 złożyć formularz – VAT R do lokalnego rejestru podatkowego VAT. Urząd skarbowy wprowadza dane, a Twoja firma pojawia się na liście. Proces trwa kilka dni. Ważne jest, aby firma poprawnie zapisała numery rachunków bankowych na BIAŁEJ LIŚCIE firmy. Zalecamy jednak sprawdzenie poprawności swoich danych. Jeśli znajdziesz błąd, musisz skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym.

 

Czym jest BIAŁA LISTA?

BIAŁA LISTA podatników VAT to zestawienie wszystkich podstawowych informacji o płatnikach. Ta lista łączy dwa rejestry:

 

 • rejestr podmiotów zarejestrowanych jako płatnicy VAT, w tym tych, których rejestracja jako płatników została przywrócona, oraz
 • rejestr podmiotów niezarejestrowanych w służbie podatkowej oraz wykreślonych jako podatnicy VAT.

 

Listę uzupełniają inne informacje – zawiera status podatników VAT, a także ich numery rachunków bankowych.

 

Dane podatników na białej liście

Jakie informacje i dane możesz znaleźć korzystając z tej listy:

 

 • Nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • Numer NIP (numer, za pomocą którego osoba jest identyfikowana do celów podatkowych), jeżeli został nadany
 • Numer PESEL (numer identyfikowany lub NIP), jeśli został nadany
 • Numer REGON (numer w ogólnym polskim rejestrze sądownictwa), jeżeli został nadany
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeśli został nadany
 • Status podatnika – zarejestrowany jako czynny podatnik VAT lub zwolniony z VAT, osoby, których rejestracja została przywrócona, a także osoby, w stosunku do których nie dokonano rejestracji lub które zostały wykreślone z rejestru podatników VAT
 • Adres prawny dla osób prawnych
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby oraz ich numery identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacyjne (NIP)
 • Daty rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru i przywrócenie rejestracji jako podatników VAT
 • Podstawa prawna odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru i przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT
 • Numery rachunków bankowych otwartych w związku z prowadzeniem działalności i zgłoszonych do organu podatkowego we wniosku

 

Informacje znajdujące się na białej liście można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów podając następujące dane:

 • Nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • Numer NIP lub,
 • Numer REGON lub,
 • Numer konta bankowego

White List Vat Poland

Numery rachunków bankowych firm na BIAŁEJ LIŚCIE

Jedną z najważniejszych informacji na BIAŁEJ LIŚCIE są informacje o rachunkach bankowych firmy. Obecność tych informacji pozwala od razu zrozumieć, że taka firma jest zarejestrowana lub przywrócono jej rejestrację jako podatnika VAT. Brak informacji o rachunku bankowym oznacza, że ​​temu podmiotowi prawnemu odmówiono rejestracji jako podatnika VAT.

Jak wspomnieliśmy powyżej, wymienione rachunki bankowe to rachunki, które zostały zgłoszone do organu podatkowego w wyciągu NIP-8. Informacje o otwarciu lub zmianie rachunku powinny być zawsze aktualizowane, ponieważ tylko te konta mogą przyjmować płatności od kontrahentów. Firmy zarejestrowane w KRS przekazują te informacje bezpośrednio do organu podatkowego. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dokonują zmian z CEIDG.

Wszystkie rachunki firm znajdujących się na BIAŁEJ LIŚCIE ładowane są automatycznie z bazy Ministerstwa Finansów, po potwierdzeniu w STIR (Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej). Ten sam system pomaga przeprowadzać analizy i zapobiegać oszustwom podatkowym. Informacje są przekazywane do STIR za pośrednictwem banku obsługującego Twoje konto.

 

Sankcje za używanie kont spoza białej listy

Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce weszły w życie zmiany w przepisach, które zobowiązują przedsiębiorców do każdorazowego sprawdzania informacji znajdujących się na białej liście, czy rachunek bankowy wskazany na fakturze jest prawidłowym kontem dostawcy i usług. Po tym terminie, jeśli wpłacisz kontrahentowi ponad 15000 zł na konto, którego nie ma na białej liście:

 

✓ Nie masz prawa traktować tej kwoty płatności jako kosztu.

✓ Wraz ze swoim kontrahentem ponosisz solidarną odpowiedzialność za długi podatkowe, za które nie zapłaci podatku od transakcji. W tym przypadku będzie to kwota podatku VAT, która zostanie wpłacona na inny rachunek, a nie na ten wskazany na białej liście.

Przed dokonaniem każdej płatności powyżej 15 000 zł należy zawsze sprawdzić poprawność rachunku kontrahenta. Jeśli kontrahent przedłożył nieprawidłową fakturę do zapłaty lub fakturę nieuwzględnioną na białej liście, poprawne będzie poproszenie o zmianę faktury lub odmowę zapłaty. Zaczekaj lub opłać fakturę, ale w ciągu 3 dni zgłoś płatność dokonaną na tej fakturze w urzędzie skarbowym kontrahenta. Jeżeli podatnik wpłaci fakturę na rachunek, którego nie ma na BIAŁEJ LIŚCIE, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, to nie będzie odpowiadał solidarnie za dług VAT kontrahenta.×

Zamówić rozmowę