Co składa się na usługi księgowe i jakie są ich rodzaje

Księgowość uproszczona

Księgowość ta może być stosowana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przez spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Zastrzega się jednak, że przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych firmy za poprzedni rok podatkowy nie były większe od 2 mln euro w walucie polskiej.

Księgowość uproszczona może pojawiać się w 3 formach:

– karta podatkowa: polega na płaceniu stałej, określonej kwoty każdego miesiąca. Jej wysokość zależna jest od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia swojej działalności, ilości pracowników i typu działalności. Odpowiednią stawkę podatku wyczytuje się z przeznaczonej do tego tabeli.

– ryczałt ewidencjonowany: polega na płaceniu określonej stawki zależnej od wielkości przychodu. Stawki ryczałtu są znacznie mniejsze niż zwykłe stawki podatku, jednak płatność wynika z wielkości sprzedaży. Nie ma tu znaczenia czy firma uzyskała jakikolwiek zysk.

– książka przychodów i rozchodów: prosta i najpopularniejsza metoda obliczania podatku, polegająca na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze oraz płaceniu podatku od różnicy. Podatek jest wyższy niż w przypadku ryczałtu, w zależności od stawki i poziomu dochodu. Jego dużym plusem jest brak obowiązku zapłaty, gdy nie uzyskuje się zysku.

Księgowość pełna

W przypadku pełnej księgowości mamy do czynienia z bardziej sformalizowanym i rozbudowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych, służącej dokładnej analizie i kontroli sytuacji finansowej danej firmy.

Pełna księgowość używa systemu podwójnego, ewidencjonuje się dosłownie każdą kwotę przepływającą przez firmę. Chodzi tu o wpływy do kasy, przelewy bankowe, kredyty, płatności za towary/usługi itp. Rejestrowane są również operacje bezgotówkowe, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe. Przykładem może być utrata wartości środka trwałego lub groźba wypłaty odszkodowania.

Pełna księgowość, określana również jako księgi handlowe lub księgi rachunkowe, musi być prowadzona przez firmy, w tym spółki z o.o., spółki akcyjne oraz kapitałowe (bez względu na formę prowadzonej działalności), które osiągały przychody za ubiegły rok w wysokości co najmniej 2 mln euro w walucie polskiej, a także przez określone podmioty, w tym spółki handlowe, określone jednostki organizacyjne (np. banki), ubezpieczycieli, gminy, powiaty oraz województwa.

W skład usług księgowych wchodzi:

  • Prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych
  • Ewidencja magazynu i ewidencja środków trwałych
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS
  • Obsługa kadrowo-płacowa
  • Wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiąg
  • Nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów
  • Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi

Po usługi księgowe oraz zapytania odnośnie usług księgowych zapraszamy na stronę https://progressholding.pl/uslugi-ksiegowe/ksiegowosc-uslugi-ksiegowe-obsluga-kadrowo-placowa/×

Zamówić rozmowę