Dotacje dla firm w Polsce – część 1

Ogólne informacje o programach dotacyjnych UE w Polsce.

Jedną z wielkich zalet prowadzenia biznesu w Polsce jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z kraju i UE. Mając ciekawy pomysł i konkretny biznesplan na stworzenie skutecznego przedsiębiorstwa w Polsce, możesz liczyć na dotacje od państwa.

Dotacje z Unii Europejskiej w budżecie 2011-2027 na rozwój biznesu w Polsce wyniosą 124 mld euro. Mogą z nich korzystać tylko polskie firmy, niezależnie od tego, kto jest założycielem tych firm. Oznacza to, że z dotacji mogą korzystać firmy należące do krajów WNP, które mają zarejestrowane firmy w Polsce. Fundusze unijne kierowane są do struktur krajowych i regionalnych w Polsce, które dalej promują te dotacje dla firm. Jedną z takich struktur jest PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Agencja zarządza środkami, które powstają z budżetu państwa i unijnego, a przeznaczone są między innymi na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak uzyskać dofinansowanie z dotacji na biznes w Polsce?

Dotacje są przyznawane na zasadzie konkursu. Firma dokonuje wyboru programu i składa wniosek, właściwa komisja rozpatruje złożony wniosek i podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji.

Istnieje kilka priorytetowych obszarów, w których przedsiębiorcy mogą otrzymać od PARP dotacje i dotacje na rozwój swojej działalności. Obejmują one:

– dokapitalizowanie firmy

– projekty infrastruktury

– działalność zagraniczna

– rozwój kompetencji

– nowe produkty i inwestycje

– współpracę i partnerów

Dofinansowanie w postaci grantów mogą otrzymać projekty związane z wdrażaniem innowacji opracowanych w fazie usługowej, jak również związane z utworzeniem nowej formy obiektu dopuszczalnej do realizacji innowacyjnych produktów lub procesów, projekty związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, przy istotnej zmianie procesu produkcyjnego istniejące przedsiębiorstwo.

Z komercyjnego punktu widzenia małe i średnie firmy – jeśli mają pomysł na wprowadzenie nowego produktu i chcą ograniczyć potencjalne straty – dotacja jest bardzo wygodną formą rozpoczęcia działalności, otwiera przed nimi ogromne możliwości rynkowe.

Jednym z ciekawszych kierunków są „Nowe produkty i inwestycje”. W tym obszarze PARP posiada tzw. Program „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

Dotacje na przykładzie Voucherów na innowacje dla MSP PARP.

Innowacyjne finansowanie ma formę dotacji z agencji PARP Polska i daje prawo do zapłaty za niezbędną pracę lub usługi, jeśli spełnione są warunki określone we wniosku o dotację.

Konkurs składa się z dwóch etapów – 1. Usługa i 2. Inwestycja.

 

Etap 1 Bon innowacyjny dla MŚP – Usługa.

Cel finansowania: sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych dla Twojej firmy.

Na co można przeznaczyć dotację: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu, usługi lub technologii bądź na ich ulepszeniu.

Kto może otrzymać dofinansowanie: małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce.

Ile można uzyskać w ramach dotacji: maksymalna kwota dofinansowania to 340 000,00 zł (77 000 EURO, koszt projektu i koszty kwalifikowalne od 60 000,00 do 400 000,00 zł), więc możesz otrzymać do 85% kosztu projektu, ale wkład własny musi co najmniej 15%.

 

Etap 2 Bon na innowacje dla MŚP – Inwestycja.

Cel dofinansowania: sfinansowanie realizacji Twojego pomysłu na innowację technologiczną, opracowanego dla Ciebie przez dział badawczy w I etapie konkursu.

Na co można przeznaczyć dotację: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrażania innowacji technologicznych opracowanych przez dział naukowy, a także zakup patentów, licencji, know-how i innych praw własności intelektualnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, które pomyślnie przeszły I etap bonu na innowację i otrzymały zatwierdzony przez PARP wniosek o płatność końcową.

Ile można uzyskać z dofinansowania: maksymalne dofinansowanie do 560 000,00 zł (126 000 EURO, całkowity koszt powinien być bliski kwotom 800 000,00 zł i 180 000 EURO), więc można uzyskać nawet 70% kosztów projektu, ale wkład własny musi być co najmniej 30% całkowitego kosztu.

WAŻNE! Wielkość dotacji na II etap będzie uzależniona od rodzaju firmy i lokalizacji projektu, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać grant?

Główne etapy uzyskania dotacji biznesowej z PARP będą następujące:

– poznać cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

– aplikuj o dofinansowanie (wypełnij bardzo szczegółowy wniosek i załącz wymagane dokumenty)

– podpisz umowę i wypełnij niezbędne dokumenty

– zrealizować otrzymane pieniądze w określonym terminie

WAŻNE: otrzymane darowizny nie podlegają zwrotowi. Projekt jest realizowany ściśle zgodnie z Państwa życzeniem w z góry ustalonych ramach czasowych

Strona internetowa PARP https: //www.parp.gov.pl/ informuje o wszystkich etapach udziału w konkursie o dofinansowanie.

Progress Holding - wsparcie dla firm
Dotacje dla firm w Polsce – część 1


×

Zamówić rozmowę