Dotacje dla firm w Polsce – część 2

Jak złożyć wniosek o grant?

Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty, wypełniamy wniosek (można go znaleźć na stronie agencji). Wymagania i instrukcje dotyczące wypełniania niniejszego wniosku o dofinansowanie projektu znajdują się również na stronie internetowej PARP. Wniosek należy wypełnić ze szczególną starannością – brak niezbędnych informacji we wniosku może uniemożliwić pozytywną ocenę kryteriów wyboru projektów. Aplikacja zawiera szczegółowe informacje o projekcie – zwięzły opis tematyki, zakresu projektu, planowanych rezultatów, określenie na czym będzie oparta innowacja produktowa będąca przedmiotem projektu. A także, jaki jest cel projektu, spodziewane rezultaty, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku projektu. Wniosek powinien również wskazywać do trzech obszarów projektu, będzie to dalej wykorzystywane przy wyborze ekspertów w jego ocenie. W tym miejscu konieczne jest również wskazanie okresu, w którym planowane jest rozpoczęcie i realizacja całej wielkości rzeczowo-finansowej projektu.

 

Warunki realizacji projektu finansowanego z dotacji

Czas trwania projektu określony we wniosku musi odpowiadać okresowi określonemu w umowie o dofinansowanie. Maksymalny okres realizacji projektu w ramach abonamentu to 18 miesięcy.

 

WAŻNE! Rozpoczęcie prac nad projektem musi nastąpić jak najwcześniej po podpisaniu umowy darowizny (pomoc finansowa ma stymulować działanie). W przypadku, gdy wnioskodawca przystąpi do realizacji projektu z naruszeniem powyższej zasady, wszystkie koszty w ramach projektu stają się nie do przyjęcia, a po przyznaniu dotacji jest zwracana wraz z odsetkami.

Rozpoczęcie realizacji projektu będzie rozpatrywane w szczególności jako zawarcie bezwarunkowej umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą, która jest prawnie wiążącym zobowiązaniem do świadczenia usług na rzecz wnioskodawcy.

Umowa pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą musi zawierać zgodność wykonawcy wybranego do realizacji usługi, a także harmonogram i tryb odbioru robót.

Umowa między wnioskodawcą a wykonawcą musi zostać zawarta nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi.

WAŻNY! Konieczne jest wybranie rzetelnego partnera, ponieważ w trakcie trwania projektu nie będzie możliwa zmiana wykonawcy i wszystkich wykonawców wskazanych we wniosku.

WAŻNE: W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na wdrożenie wyników usługi wdrożonej w projekcie w fazie usługowej. W przeciwnym razie PARP zachęca Wnioskodawcę do wycofania pozostałych wniosków Wnioskodawca nie może również ponownie ubiegać się o dofinansowanie projektu, który już podlega ocenie w konkursie. W takim przypadku PARP apeluje do Wnioskodawcy o wycofanie jednego z wniosków Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu, który jest przedmiotem odwołania lub postępowania administracyjnego.

 

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie projektu?

Ocena projektów przeprowadzana jest przez Komisję i trwa do 60 i 90 dni od daty zakończenia selekcji wniosków o dofinansowanie w tej rundzie konkursu.

Ocena kwalifikacji projektu jest procesem jednoetapowym i przeprowadzana jest w formie niezależnej oceny projektu przez co najmniej dwóch ekspertów. PARP może wezwać wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie podlegającym ocenie kwalifikacji do wyboru projektów, o ile jest to możliwe.

 

Jak oceniany jest Twój wniosek o dofinansowanie?

Projekt może zostać wybrany do finansowania, jeżeli:

– spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów;

– kwota przeznaczona na finansowanie projektów w konkursie pozwala na wytypowanie jej do finansowania;

– wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dotacji.

Po zakończeniu oceny wszystkich projektów w danej turze konkursu PARP zwróci się do Ministra Finansów o informację, czy wnioskodawca, którego projekt spełnia kryteria wyboru projektów, nie jest podmiotem wykluczonym na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. „O finansach publicznych” Po otrzymaniu niniejszej informacji PARP zatwierdza listę ocenionych projektów zawierającą przyznane wyróżnienia oceny projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Zatwierdzenie tej listy przez PARP oznacza koniec rundy konkursowej.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu rundy konkursu PARP pisemnie informuje każdego wnioskodawcę o wynikach oceny jego projektu, uzasadnia ocenę oraz wskazuje liczbę punktów, jakie uzyskał projekt. W ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia rundy konkursu PARP publikuje na swojej stronie internetowej i portalu listę projektów, które spełniają kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Specjaliści naszej firmy wielokrotnie brali udział w procesie finansowania i otrzymywania dotacji dla firm MSP. Z doświadczenia wiemy, że jest to proces dość wieloaspektowy, ale jeśli potraktujemy ten temat poważnie, to prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania z funduszy będzie bardzo duże. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dodatkowego finansowania, zawsze możesz napisać do nas na adres office@progressholding.pl, a my udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Progress Holding - wsparcie dla firm
Dotacje dla firm w Polsce – część 2


×

Zamówić rozmowę