Открытие и регистрация Фирмы в Польше

Rozpocznij działalność w Polsce w najszybszym możliwym czasie.

Działalność gospodarcza w Polsce

Dwie zdecydowanie najpopularniejsze w Polsce formy prowadzenia działalności gospodarczej to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest zgłoszenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednakże działalność gospodarcza jest możliwa tylko dla obywateli polskich, UE i cudzoziemców posiadających kartę stałego pobytu, zatem obszar działalności gospodarczej jest zdominowany przez obywateli polskich. Szczegóły zobacz tutaj

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczona odpowiedzialnością polega na sporządzeniu umowy spółki i rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Założenie sp. z o.o. wymaga dopełnienia obowiązku rejestracyjnego w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) na podstawie umowy spółki i innych dokumentów założycielskich.

Sposób założenia działalności
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć przez internet, co jest zdecydowanie szybsze i tańsze, albo tradycyjnie, poświadczając dokumenty notarialnie, co jednak zabierze więcej czasu.

Założenie spółki online przez S24

Korzystając z rejestracji internetowej należy pamiętać, że wszystkie osoby podpisujące umowę spółki oraz biorące udział w jej rejestracji, muszą mieć aktywne konto w systemie S24 i ePUAP oraz posiadać podpis elektroniczny. W trakcie wypełniania umowy online będziesz musiał podać m.in. listę wspólników spółki, listę stawających, przedmiot działalności spółki oraz wybrać wariant zbycia udziałów przez wspólników, określić sposób reprezentacji spółki i jej organy. Niezbędny jest też numer PESEL (uzyskanie trwa ok. miesiąca, obcokrajowy również mogą go uzyskać) lub ważny paszport (tylko w przypadku obcokrajowców). Określić będzie trzeba wartość każdego udziału (musi wynosić co najmniej 50 PLN) i ich liczbę. Przełoży się to od razu na wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tys. PLN).

Dokumenty w trybie S24 możesz podpisać przy użyciu:

 • Podpisu elektronicznego kwalifikowanego
 • Podpisu Profilem Zaufanym

Umowę spółki podpisują wspólnicy. Mogą oni jednak zrobić to za pośrednictwem tzw. stawających, czyli osób ich reprezentujących. W tym przypadku niezbędne będzie pełnomocnictwo. Z kolei oświadczenie o wniesieniu kapitału, listę wspólników czy wniosek o wpis do KRS podpisuje zarząd spółki. Do zarządu mogą wejść wspólnicy spółki. Wtedy podpisują oni także pozostałe dokumenty, choć już nie jako wspólnicy, a członkowie zarządu.

Koszty urzędowe:

 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 PLN
 • Opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG w wysokości 100 PLN

Opłacony wniosek trafi do wybranego sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki, który powinien rozpatrzeć taki wniosek w terminie jednego dnia od daty wpływu.

Po uzyskaniu wpisu do KRS należy:

 • Złożyć oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału. Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej 40 PLN
 • Zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • Uzyskać numery REGON i NIP, zgłoszenie płatnika składek do ZUS
 • Złożyć zgłoszenie NIP-8 w terminie 21 dni. Jeśli natomiast zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, to termin ten wynosi 7 dni, licząc od dnia, w którym powstał stosunek prawny uzasadniający objęcie
 • Złożyć wniosek o rejestrację, jako podatnika VAT na co najmniej 7 dni przed pierwszą transakcją

Czas trwania procesu założenia spółki: od dwóch tygodni do miesiąca maksymalnie


Cennik

Ze swojej strony polecamy rejestrację i zakładanie spółki z o.o. za pośrednictwem systemu S24. Jeżeli masz pytania, chcesz abyśmy pomogli Ci zdobyć potrzebne dane, dokumenty lub życzysz sobie abyśmy wykonali wszystkie formalności za Ciebie, zapraszamy do współpracy. Napisz do nas na office@progressholding.pl.

Cennik naszych usług znajdziesz pod poniższym linkiem: https://progressholding.pl/cennik/

Założenie spółki u notariusza

Chcąc założyć spółkę z o.o. u notariusza potrzebne są określone dane i odpowiednie dokumenty. Muszą się również stawić osoby podpisujące umowę spółki, aby własnoręczne złożyć podpisy pod dokumentem (mogą to być również osoby z odpowiednim pełnomocnictwem).

Notariuszowi muszą zostać dostarczone następujące dane do sporządzenia umowy spółki:

 • Dane Wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • Firma Spółki
 • Siedziba Spółki (miejscowość)
 • Czas trwania Spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony
 • Przedmiot działalności Spółki (np. wskazanie numerów PKD)
 • Wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5.000 PLN)
 • Liczba udziałów oraz ich wartość nominalna (nie mniej niż 50 PLN za jeden udział)
 • Liczba udziałów przypadających na poszczególnych Wspólników
 • Sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • Zarząd (określenie liczby członków oraz sposobu reprezentacji Spółki)

Koszt umowy spółki u notariusza:

Koszt taksy notarialnej zależny jest od wysokość kapitału zakładowego:

 • Minimalny kapitał zakładowy równy 5000 PLN – 160 PLN
 • Powyżej 5 000 PLN do 10 000 PLN – 160 PLN + 3% od nadwyżki 5 000 PLN
 • Powyżej 10 000 PLN do 30 000 PLN – 310 PLN + 2% od nadwyżki 10 000 PLN
 • Powyżej 30 000 PLN do 60 000 PLN – 710 PLN + 1% od nadwyżki 30 000 PLN
 • Powyżej 60 000 PLN do 1 000 000 PLN – 1 010 PLN + 0,4% od nadwyżki 60 000 PLN

Do kosztów umowy należy doliczyć opłatę za odpisy umowy spółki z o.o. Sporządzenie dwóch takich dokumentów wymagane jest w celu złożenia ich do Krajowego Rejestru Sądowego i urzędu skarbowego. Stawka za sporządzenie odpisu wynosi 6 PLN + 23 % VAT za każdą rozpoczętą stronę.

Dodatkowe koszty:

 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 5000 PLN
 • Opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG w wysokości 100 PLN
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych – od 21 PLN (zależnie od kapitału zakładowego)

Czas trwania procesu założenia spółki: od miesiąca do dwóch maksymalnie

Z dniem 1 lipca 2021 obowiązuje składanie dokumentów aktualizacyjnych oraz rejestracyjnych do KRS tylko przez internet za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS): https://prs.ms.gov.pl/

Aby móc podpisywać przygotowane dokumenty lub składać je osobiście trzeba założyć w PRS konto, posiadać profil zaufany e-PUAP lub podpis kwalifikowany oraz numer PESEL. W chwili obecnej dokumentów aktualizacyjnych oraz rejestracyjnych do KRS nie można już składać w papierze udając się do urzędu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Założenie firmy jednoosobowej jest proste i zajmuje maksymalnie godzinę, jednak są tu pewne pułapki, które trzeba ominąć.

Sposób założenia działalności
Wniosek o otwarcie firmy najczęściej składa się na internetowym formularzu CEIDG-1, alternatywnie można taki wniosek złożyć w urzędzie lokalnym w formie papierowej.

Procedura rejestracyjna
Wniosek CEIDG-1 jest dostępny na ceidg.gov.pl. Tam należy wypełnić dane dotyczące zakresu prac prowadzonych w ramach DG. Podaje się też dane niezbędne dla potrzeb administracji podatkowej i Zakładu Ubezpieczeń Społeczenych. Zakładanie firmy może zakończyć się na tym etapie lub może wymagać wizyty w Urzędzie Skarbowym, jeśli podmiot ma być płatnikiem VAT. Akceptacja wniosku następuje automatycznie, konieczny jest podpis elektroniczny lub profil ePUAP.

Osobowość prawna i odpowiedzialność
Jednoosobowa firma nie ma osobowości prawnej, a to oznacza, że co do zasady za jej zobowiązania odpowiada w całości osoba prowadząca działalność również z prywatnego majątku.

Koszty
Samo zakładanie firmy jest bezpłatne, natomiast należy liczyć się z koniecznością opłacenia wniosku o rejestrację jako płatnik VAT.

Zalety i wady
Podstawowa zaleta to ograniczenie formalności i czasu potrzebnego na otwarcie firmy. Możliwe jest otwarcie firmy przez osoby z zagranicy, o ile mają pozwolenie na pobyt stały, długoterminowy lub czasowy. Każdy, kto zakłada taką firmę, musi liczyć się z tym, że należności z tytułu zobowiązań „firmowych” (kredytów, leasingu, składek ZUS czy podatków) mogą być bez ograniczeń ściągane z kont prywatnych.

Ważna informacja!

Zgłoszenie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Każda nowa firma powinna zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych(reszta do 13 lipca 2020 roku). Zgłoszenie składa się z 4 etapów. Podania NIP-u i formy spółki, wybrania/wygenerowania zgłoszenia, wypełnienia formularza oraz podpisu. Aplikacja dopuszcza możliwość podpisania zgłoszenia podpisem kwalifikowanym oraz profilem zaufanym przez ePUAP. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przewidywane są kary nawet do 1 mln zł.

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Choose the service for You