Estoński CIT od 2022

Co oznacza estoński CIT:

To mechanizm do płacenia mniejszego podatku od dywidend przy spełnieniu określonych warunków. Stosując ten model  dla przedsiębiorstw z przychodem do 2 mln EUR  rocznie, podatek CIT i podatek od dywidendy wyniesie łącznie 20%

Dla kogo Estoński CIT:

Opodatkowanie estońskim CIT-em będzie od 2022 r. skierowane jest do spółek z o.o., akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Warunkiem będzie jednak, żeby ich udziałowcami, wspólnikami lub akcjonariuszami były wyłączenie osoby fizyczne (mogą to być zarówno polscy, jak i zagraniczni rezydenci podatkowi).

Jakie warunki należy spełnić:

W celu skorzystania z estońskiego CIT, spółka będzie musiała w szczególności:

 1. zatrudniać na podstawie umowy o pracę (lub innej umowy podlegającej ZUS) co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat przez większość roku podatkowego;
 2. w przypadku małych podatników (do 2m EUR przychodów) w pierwszym roku warunkiem jest zatrudnianie 1 pracownika na umowie o pracę;
 3. przewidziano dodatkowe preferencje dla podatników rozpoczynających działalność;
 4. spółka nie może posiadać udziałów lub akcji w innych podmiotach;
 5. spółka musi osiągać większość swojego przychodu z działalności operacyjnej (przychody pasywne m.in. z wierzytelności, odsetek, poręczeń i gwarancji nie mogą stanowić więcej niż 50% przychodów);
 6. spółka nie może sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Kiedy należy zgłosić się do estońskiego CIT:

Od 2022 r. wejście w model rozliczenia estońskim CIT będzie możliwe w trakcie roku podatkowego.

Spółka w myśl nowych przepisów zapłaci podatek dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólnika. W takim przypadku stawka ryczałtu (estońskiego CIT płaconego przez spółkę) będzie wynosić:

10% dla małych podatników

Podatnik, który będzie chciał wyjść z reżimu opodatkowania ryczałtem (estońskim CIT-em) i nie będzie wypłacał zysku, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku – podatek będzie płatny dopiero w dacie faktycznej dystrybucji zysku.

Przykład dużego podatnika płacącego 19% CIT

Estoński CIT (duży podatnik) Klasyczny CIT (duży podatnik)
Opodatkowanie spółki Opodatkowanie spółki
zysk do opodatkowania – 1 000 000 zysk do opodatkowania – 1 000 000
estoński CIT (20%) – 200 000 podatek CIT (19%) – 190 000
zysk do wypłaty – 810 000
Opodatkowanie wspólnika – dywidendy Opodatkowanie wspólnika – dywidendy
wypłacony zysk – 1 000 0000 wypłacony zysk – 810 000
podatek od dywidendy (19%) – 190 000 podatek od dywidendy – 153 900
pomniejszenie podatku (70%) – 140 000
podatek od dywidendy po zmniejszeniu – 50 000 Całkowity podatek – 343 900 (34,39%)
Całkowity podatek – 250 000 (25%)

 

Kiedy utracisz prawo do opodatkowania estońskim CIT:

Utracisz prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w przypadku:

 1. złożenia informacji o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem
 2. niespełnienia któregoś z warunków do opodatkowania estońskim CIT
 3. nieprowadzenia ksiąg podatkowych lub prowadzenia ich w sposób niepozwalający na określenie wyniku finansowego netto w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 4. przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nieopodatkowanego ryczałtem.
 5. Jeśli utracisz prawo do opodatkowania ryczałtem, ponowny wybór tych zasad jest możliwy po upływie 36 miesięcy po roku kalendarzowym, w którym utrata nastąpiła.

Co podlega opodatkowaniu estońskim CIT

Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód ustalony jako:

 1. zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej został przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat)
 2. ukryte zyski w postaci świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych, w szczególności:
 3. kwoty pożyczek udzielonych przez spółkę udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi wraz z odsetkami, prowizjami, wynagrodzeniami i opłatami od tych pożyczek
 4. świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej
 5. nadwyżkę wartości rynkowej transakcji kontrolowanej ponad ustaloną cenę tej transakcji
 6. nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty
 7. wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego
 8. darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju
 9. wydatki na reprezentację
 10. wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 11. nadwyżka wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) – w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 12. suma zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem
 13. wartość przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych)
 14. dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów
 15. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę
 16. zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki
 17. świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Ile wynosi estoński CIT

Ryczałt od dochodów jest płacony w momencie wypłaty zysku i w innej wysokości niż standardowy CIT.

Dla małych podatników i dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na tych zasadach wynosi 10% podstawy opodatkowania. W przypadku pozostałych podatników jest to 20% podstawy opodatkowania.

Podstawą opodatkowania jest:

 1. suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto
 2. suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku
 3. dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku – osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego
 4. dochód z tytułu zysku netto – osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończono opodatkowanie ryczałtem.

Kiedy rozliczysz i zapłacisz estoński CIT

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik musi złożyć deklarację o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy. Deklarację składa do urzędu skarbowego elektronicznie – na formularzu CIT-8E.

Deklaracja ma charakter informacyjny – płatność podatku następuje niezależnie od złożenia deklaracji, a termin zapłaty zależy od przedmiotu opodatkowania estońskim CIT:

 1. ryczałt od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat należy wpłacić do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego
 2. ryczałt od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, nie później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji
 3. ryczałt od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych należy wpłacić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane
 4. ryczałt od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku lub wykonano świadczenie
 5. ryczałt od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

Jak jest opodatkowana dywidenda wspólnika

Podatek z tytułu wypłaty dywidendy ze spółki opodatkowanej estońskim CIT jest płacony na preferencyjnych zasadach, czyli podlega pomniejszeniu o:

 1. 90% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki będącej małym podatnikiem
 2. 70% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki niebędącej małym podatnikiem.
Estoński CIT od 2022


×

Zamówić rozmowę