Zakładanie firm w Polsce dla cudzoziemców

Progress Holding posiada ponad 17 lat doświadczenia w zakładaniu firm dla cudzoziemców. Obsługujemy naszych klientów w językach: polskim, rosyjskim i angielskim.

Najczęstszą formą prowadzenia firmy w Polsce dla cudzoziemców jest założenie  spółki z ograniczona odpowiedzialnością, dalej Sp z o o., mniej popularnym są inne formy działalności gospodarczej. Proces założenia spółki dla cudzoziemców jest taki sam jak dla Polaków.

Rejestracja spółki z ograniczona odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczona odpowiedzialnością zakłada  sporządzenie umowy spółki i rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Rejestracja spółki może być dokonana poprzez internet portal S24 lub na podstawie pełnomocnictwa.

Udziałowcy: cudzoziemcy mogą być udziałowcami spółki, nie wymaga to żadnej zgody.

Zarząd: cudzoziemcy mogą być członkami zarządu, nie ma ograniczeń

Sposób założenia spółki: poprzez internet na portalu S24, jest najszybszy i najprostszy. Można sporządzić umowę spółki u notariusza i przekazać wnioski do KRS w formie papierowej, droga ta jest dłuższa, droższa ale umożliwia założenie spółki na podstawie pełnomocnictwa i nie jest wymagane przechodzenie Procesu przygotowawczego w tym posiadanie podpisu elektronicznego..

Odpowiedzialność: udziałowcy spółki ponoszą odpowiedzialność do wysokości kapitału.

Minimalna kwota kapitału: 5 000 zł dla Sp z o.o. , można zastrzec w umowie spółki że podniesienie kapitału np. do 1 miliona nie wymaga zmiany umowy spółki.

Proces przygotowawczy: cudzoziemcy przed rejestracja spółki przez internet musza posiadać PESEL i podpis elektroniczny  np. ePuap. Bez tego nie jest możliwa rejestracja w S24 ani podpisanie dokumentów. Proces uzyskania podpisu elektronicznego dla cudzoziemców jest kluczowy.

PESEL cudzoziemiec może uzyskać składając wniosek w urzędzie gminy (obecnie się czeka ok 3-4 tygodni) lub  meldując się czasowo, wtedy PESEL uzyskuje się w tym samym dniu.

Proces założenia spółki dla cudzoziemców: jest taki sam jak dla obywateli polskich. Założenia spółki poprzez internet wymaga; umowy spółki, oświadczenie o wniesieniu kapitału, listy wspólników, oświadczenie o byciu lub niebyciu cudzoziemcem, oświadczenie adres do korespondencji do członków zarządu i udziałowców w UE. Proces wypełnienia dokumentów w S24 jest następujący:

w zakładce ,,Dokumenty,, wypełnia się umowę spółki,

oświadczenie o wniesieniu kapitału,

listy wspólników,

oświadczenie o byciu lub niebyciu cudzoziemcem wg wzoru zaczerpniętego z internetu, oświadczenie adres do korespondencji.

Każdy z dokumentów należy podpisać elektronicznie przez wszystkich udziałowców Następnie w zakładce ,,Wnioski,, wybiera się WNIOSEK REJESTRACJI NOWEJ SPÓŁKI i załącza dokumenty do Wniosku. Sprawdźcie, czy załączyliście wszystkie dokumenty. Później nie będzie powrotu do tej funkcji. Wypełnia się wniosek, podpisuje się elektronicznie i ostatnia czynnością jest  użycie przycisku ,,Opłać i wyślij,,

Jeśli sygnatury KRS brak w ciągu 24 godzin lepiej zadzwonić i upewnić się, że wasz wniosek dotarł do KRS. Niestety na obecna chwilę support firmy obsługującej S24 nie widzi czy wniosek skutecznie dotarł do KRS.

Koszty: poprzez internet opłata sądowa wynosi 305 zł, składając dokumenty papierowe opłata wynosi 350 zł.

Okres rejestracji spółki: około 5-7 dni roboczych

Zalety: Sp z o o jest najprostszą formą spółki kapitałowej, ponieważ jest najtańsza. Ogranicza ryzyko wspólników i zarządu. Zakładanie spółki przez internet jest szybsze i proste. Podpis elektroniczny ePuap jest niezbędny. W przypadku cudzoziemców wymaga zawczasu posiadania PESEL i rejestracji podpisu ePuap. Wnioski o zmianę wpisu są rozpatrywane znacznie dłużej ok 1 miesiąca a to i dłużej. Niski kapitał zakładowy.

Wady: Dla cudzoziemców obsługa S24 jest skomplikowana. Brak wersji językowych, brak objaśnień, na support trzeba czekać 2-5 godzin. Bez wsparcia osoby z doświadczeniem przejście procedury nie jest możliwe. Zakładanie spółki przez internet jest dostepne tylko według popularnych standardów, nie można dowolnie skonstruować umowy spółki. Nie wszystkie dokumenty są w szablonach i należy wiedzieć jakie dokumenty dodatkowo stworzyć.

Otwarcie rachunku bankowego: w ostatnim czasie obserwuje się ograniczenie banków do otwierania rachunków bankowych dla firm które posiadają właścicieli nierezydentów. Jednakże kilka banków udostępnia taka usługę.

Skorzystajcie z bezpłatnej konsultacji i napiszcie – office@progressholding.pl

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej polega na wypełnieniu i złożeniu wniosku przez internet lub w urzędzie gminy, dzielnicy lub innym urzędzie terytorialnym o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ograniczenia dla cudzoziemców: Cudzoziemcy mogą zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce w przypadku posiadania zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone z zamiarem kształcenia się , posiadają Kratę Polaka, pozostawania w związku małżeńskim  z obywatelem polskim. Wyjątkiem  jest możliwość pobytu czasowego wydanego w celu kontynuacji wcześniej prowadzonej w Polsce działalności wpisanej do CEIDG. W innym przypadku cudzoziemcy nie mogą zarejestrować działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność: osoba rejestrująca działalność gospodarczą ponosi pełna odpowiedzialność prawną i finansowa za swoje czyny

Proces założenia: wniosek do CEIDG-1 wypełniasz na stronie ceidg.gov.pl. W tym celu określasz nazwę firmy, kody PKD, numer rachunku bankowego , sposób rozliczania się z urzędem skarbowym i wpis do rejestru aktywnych podatników VAT,  dane dotyczące ZUS. Wniosek podpisujesz podopisem elektronicznym. Po wysłaniu wniosku otrzymujesz urzędowe poświadczenie odbioru.

Koszty: brak

Zalety: założenie działalności gospodarczej jest bardzo proste.

Wady: pełna odpowiedzialność za prowadzona działalność leży na barkach przedsiębiorcy. Wszelkie uzasadnione wymagalne zobowiązania mogą być egzekwowalne z majątku przedsiębiorcy.

Skorzystajcie z bezpłatnej konsultacji i napiszcie – office@progressholding.pl

Wyjaśniamy naszym klientom pełny proces rejestracji spółki

Jakie są wymagania wobec spółki transportowej,  agencji zatrudnienia czy  spółki budowlanej?

Progress Holding wyjaśnia cały proces rejestracji spółki, poszczególne etapy i osiągane rezultaty.

Po podpisaniu z  klientem umowy o założenie spółki, ustalamy PKD działalności spółki, nazwę spółki, zarząd, uprawnienia zarządu, wysokość kapitału. To są najważniejsze założenia umowy spółki.

W ramach naszej usługi udostępniamy adres do rejestracji Spółki.

Polska plasuje się na 39 miejscu z 189 krajów pod względem swobody prowadzenia działalności gospodarczej i komfortu prowadzenia biznesu dla przedsiębiorców.

  • Będąc właścicielem firmy w Polsce, można działać w całej UE. W takim przypadku firmajest zwolniona z opłat celnych i automatycznie staje się członkiem europejskich programów kredytowych i wspomagania biznesu.
  • Członkowie zarządu polskiej firmy, mogą uzyskać roczną wizę z prawem do pracy, co daje możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt (karty czasowego pobytu), a następnie stały pobyt i obywatelstwo Polski dla siebie i członków rodziny.
  • Dzieci członków zarządu mogą ubiegać się o bezpłatną edukację w EU.
  • Możliwość uzyskania dotacji i grantów unijnych na rozwój firmy.
  • Optymalny system podatkowy w porównaniu z innymi krajami europejskimi – w Polsce, podatek dochodowy CIT wynosi 9% (przy sprzedaży do 1,2 mln EUR) , podczas gdy w Niemczech – 30%, Węgrzech – 20,6%, Estonii – 21%.

Poznaj jak zakładać spółki dla cudzoziemców, jak tanio założyć spółkę, jakie są uwarunkowania prowadzenia działalności w Polsce – napisz do nas

бухгалтерские услуги и регистрация компании

Nowe spółki, których w 100% są udziałowcy zagraniczni mogą uzyskać dofinansowanie działalności gospodarczej. Dofinansowanie przedsiębiorców może pozwolić na zakup od danej jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub też znacząco ulepszonej usługi, technologii, wyrobu lub po prostu nowego projektu wzorniczego (program tzw. „bony na innowacje MŚP” ). Dzięki programowi „bony na innowacje MŚP”, w drugim jego etapie, przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową, a także zakup patentów i licencji.

Nowe firmy mogą otrzymać pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych kreowanego przedsięwzięcia, specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu, a także szeroko pojęty mentoring i wspomnianą wcześniej obsługę podatkową, księgową oraz prawną. Dotacje na rozpoczęcie działalności niosą korzyści start-upom, gdyż za ich pomocą mogą one stanąć w szeregu wraz z innymi przedsiębiorstwami i spróbować osiągnąć założone cele.

Wykorzystaj możliwości polskiego rynku i sprzedawaj swoje towary i usługi.

Uzyskaj bezpłatną konsultację i napisz do nas – office@progressholding.pl

Inne rozdziały
baner-doradztwo-1
Zakładanie firm w Polsce
SPRAWDŹ
baner-doradztwo-1
Zakładanie firm za granicą
SPRAWDŹ
×

Zamówić rozmowę