Import żywności z Ukrainy do Polski

Importowana żywność może zostać objęta podczas wprowadzenia na terytorium UE (w tym Polski) jedną z poniższych procedur:

  • odprawa czasowa z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych – dotyczy towarów, które zostają wwiezione na terytorium Unii z zamiarem ich ponownego wywozu. Nie pozwala ona na ich obróbkę lub zużycie, ale dzięki temu zwalnia przedsiębiorców z opłat
  • uszlachetnianie czynne – poddawanie produktów montażowi, obróbce, składaniu, odnowie, regulacji itp.
  • procedura składu celnego – pozwala ona na odsunięcie w czasie płacenia należności celnych i wymaga zezwolenia od odpowiedniego organu, czyli urzędu celnego
  • procedura tranzytu – czyli przewozu towarów przez terytorium innego państwa. Dzieli się on na kategorię bezpośrednią (ładunek obcy jest przewożony przez terytorium kraju tranzytowego bez prawa składowania, przeładunku i zmiany środka transportu) i pośrednią, w przypadku której towar składuje się przez jakiś czas na terenie innego kraju
  • wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego – to chwila ich faktycznego przewiezienia przez granicę

Model transakcji

Decydując się na import żywności z Ukrainy (lub z jakiegokolwiek innego kraju, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej) należy przede wszystkim przygotować dokładną umowę. Kontrakt zazwyczaj podzielony jest na kilka części. Jedna z nich określa przedmiot umowy. Następnie należy sprecyzować ilość i jakość produktu, który jest przedmiotem transakcji. Ważne jest także określenie dokładnych cech towaru. Należy wymienić także pożądane parametry. Trzeba również ustalić w kontrakcie warunki transakcji, wskazać osobę uiszczającą opłaty oraz podać terminy, w których zostaną zrealizowane jej poszczególne etapy. Nie można pominąć nawet takich szczegółów, jak sposób pakowania towaru.

Po stronie eksportera leży organizacja oraz wysyłka towaru. W tym przypadku pamiętać należy, że istnieją różnice w przypadku transporcie kołowym i kolejowym (na przykład koszty czy sposób zabezpieczenia produktów), natomiast importer najmuje agencje celną oraz spedytora polskiego.

Odprawa celna to kolejna rzecz, jaka czeka osoby handlujące z Ukrainą. Podczas niej należy pamiętać o posiadaniu wszystkich, niezbędnych dokumentów. Odbiór towaru jest także ściśle określony w kontrakcie. W przypadku żywności można powiedzieć, że towar zostaje uznany za dostarczony i zaakceptowany co do ilości w momencie, gdy jego stan po odbiorze jest zgodny z parametrami określonymi w kontrakcie.

Wymagane dokumenty

  • kontrakt zawierający wszystkie niezbędne dane i informacje, o których wspominaliśmy we wcześniejszych akapitach
  • oryginalna faktura VAT na produkty
  • międzynarodowy list przewozowy CMR (podstawowy dokument, na podstawie którego odbywa się transport towaru). Informacje znajdujące się w liście CMR dotyczą: nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, towaru, terminu i miejsca nadania, przewidzianego miejsca dostawy, kosztów związanych z przewozem, instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych oraz wykaz dokumentów wręczonych kierowcy.
  • deklaracja celna (dokument dla władz celnych o rodzaju, ilości i pochodzeniu przewożonych produktów)
  • świadectwo pochodzenia produktów oraz inne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne dla poszczególnych transakcji.

Opłaty Celne

Transakcjom międzynarodowym nieodmiennie towarzyszy temat opłat celnych. Osobom, które chcą sprawdzić cło i zapoznać się z wysokością jego stawek z pomocą przychodzi ISZTAR, czyli System Zintegrowanej Taryfy Celnej. Jest on aktualizowany na bieżąco, dzięki czemu można się najlepiej przygotować do przeprowadzanych transakcji i związanych z nią kosztów. Znajdziemy tam przede wszystkim aktualne stawki celne, podział i klasyfikację towarów oraz ograniczenia i zakazy przewozów (jeżeli takie istnieją).

Podatek VAT

Kwestia podatku VAT dotyczy wszystkich transakcji, jednak przy niektórych możliwe jest otrzymanie pewnych ulg i zwolnień. W innym przypadku, jeżeli nie obejmują nas warunki zmniejszające podatek, musimy go zapłacić. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że obowiązek podatkowy powstaje wraz z chwilą dopuszczenia towaru do wolnego obrotu. Jego stawka dla żywności w Polsce wynosi 5%. W przypadku towarów objętych na przykład procedurą uszlachetniania, powstaje on w momencie objęcia nią towarów. Sposoby rozliczania VAT są także zależnie od sposobu rozliczania podatku w procedurze importu. Podstawowym działaniem jest zgłoszenie celne, można także rozliczyć się w deklaracji VAT-7 (składana co miesiąc do urzędu skarbowego do 25-tego dnia następującego miesiąca) lub na druku VAT-IM (dla przedsiębiorców stosujących odprawę scentralizowaną). Podatek przy zgłoszeniu celnym należy zapłacić w terminie na warunkach określonych jak dla uiszczenia cła. W momencie, gdy to organ celny wydaje decyzje o wysokości podatku terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia. Wtedy nie wykazujemy już podatku w deklaracji VAT-7. Wspomniana przed chwilą deklaracja VAT-7 dotyczy zaś sytuacji uproszczonych procedur celnych. Żeby je zastosować potrzeba jednak specjalnych zezwoleń od urzędu celnego. Pamiętać należy o przedstawieniu organowi celno-skarbowemu dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku w ciągu czterech miesięcy, inaczej zostaniemy objęci karami.



×

Zamówić rozmowę