Iwestycje w złoto jako firma

Prowadząc działalność gospodarczą lub spółkę, zwykle skupiamy się na swoim podstawowym związanym z nią zarobkiem. Działalność gospodarcza to również aktywa finansowe, a jednym z nich może być fizyczne złoto. Złoto może być zabezpieczeniem stanu posiadania firmy, a może być również i przedmiotem obrotu w niej.

Złoto inwestycyjne a przepisy podatkowe

Złotem inwestycyjnym jest złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe. Złotem tym są również monety spełniające cztery warunki, a więc:

  1. Posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
  2. Zostały wybite po roku 1800,
  3. Są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
  4. Są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Jest to istotne dla rozliczeń podatkowych transakcji związanych ze złotem inwestycyjnym, zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku VAT.

Formy opodatkowania złota inwestycyjnego

W związku z rozliczeniami podatku VAT, w przypadku zakupu i sprzedaży złota inwestycyjnego w

ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub też spółki, przedsiębiorca będzie miał obowiązek

prowadzenia odpowiedniej ewidencji. Ewidencja ta powinna zawierać kilka informacji niezbędnych do rozliczenia podatku VAT:

  1. Dane nabywcy,
  2. Dane przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  3. Kwoty podatku VAT naliczonego przy zakupie oraz należnego przy sprzedaży.

W zakresie podatku dochodowego, rozliczenia związane z zakupem i sprzedażą złota inwestycyjnego,

będą uzależnione od wybranej przez przedsiębiorcę formy działalności i opodatkowania. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej według skali podatkowej ze stawkami podatku 18% lub 32% w zależności od  wysokości osiąganego dochodu lub w formie podatku liniowego, czyli według stawki 19% bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. W przypadku spółek natomiast, będzie to tylko opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19%. Pamiętać również należy, że w najbardziej popularnej formie spółki, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dojdzie jeszcze tzw. podatek od dywidendy, którego stawka również wynosi 19%.

Iwestycje w złoto jako firma


×

Zamówić rozmowę