Eksport towarów do Polski

Jak przygotować się do importu towarów do Polski?

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia podatkowe w zakresie importu towarów jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nią import jest to przewóz towarów z terytorium państwa niewchodzącego w skład Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonując importu towarów przedsiębiorca w standardowej procedurze otrzymuje fakturę za zakup towaru oraz dodatkowe dokumenty celne – SAD lub jego elektroniczny odpowiednik, PZC. Dokument celny stanowi podstawę rozliczenia cła oraz naliczonego podatku VAT. Jest on ważny również z uwagi na fakt, że w przypadku importu towarów opodatkowania w VAT nie dokonuje się wyłącznie na podstawie wartości towarów.

Importując towary warto skorzystać z Agencji Celnej  jako pośrednika pomiędzy firmą, a Urzędem Celnym,. Agencja pomaga firmie w przygotowaniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z odprawą celną. Ponadto firmy świadczące usługi agencji celnej odpowiedzialne są za przeładunek, magazyn czy logistykę. Pośrednik pomoże także w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej odpraw importowych, weryfikacji dokumentów, Wyspecjalizowana Agencja Celna pomoże uniknąć niepotrzebnych opłat i pomyłek.

Import towarów możemy podzielić na:

-procedurę uproszczoną

– procedurę ogólną

Procedura uproszczona- umożliwia zastąpienie tradycyjnego zgłoszenia celnego elektronicznym powiadomieniem urzędu celnego o dostarczeniu towarów do miejsca, w którym wykonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.

Realizacja zgłoszenia do procedury uproszczonej jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia.

Oprócz tego przedsiębiorca jest zobligowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu do przedstawienia naczelnikowi urzędu celnego:

– zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne

-zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach,

– potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Procedura uproszczona odnosi się do upraszczania czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną.Nie dotyczy ona stosowania samej procedury i jej procesu. Skutkiem ułatwień związanych ze stosowaniem uproszczeń jest przede wszystkim możliwość szybkiego dysponowania towarem. W procedurze uproszczonej, podatek VAT nie podlega wpłacie „z góry”, a wykazywany jest zarówno po stronie należnej, jak i naliczonej w deklaracji VAT, która płacona jest 25 dnia następnego miesiąca.

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje w chwili powstania długu celnego. Powstaje on w wyniku objęcia towarów nieunijnych podlegających należnościom celnym przywozowym jedną z następujących procedur celnych:

– dopuszczenia do obrotu, w tym na mocy przepisów o końcowym przeznaczeniu,

– odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

Dług celny powstaje także w przypadku niedopełnienia:

-jednego z warunków wymaganych do objęcia towarów nieunijnych procedurą celną lub przyznania zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej przywozowej ze względu na końcowe przeznaczenie towaru.

-jednego z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa celnego dotyczących wprowadzania towarów nieunijnych na obszar celny Unii, usunięcia spod dozoru celnego, przemieszczania, przetwarzania, składowania, czasowego składowania, odprawy czasowej tych towarów lub dysponowania nimi na tym obszarze,

-jednego z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa celnego dotyczących końcowego przeznaczenia towarów na obszarze celnym Unii,

Procedura ogólna:

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego (z zastrzeżeniem art. 19 ust. 8 i 9 ustawy o VAT, które dotyczą przede wszystkim towarów objętych procedurą celną uszlachetniania czynnego i składu celnego, niebędących przedmiotem niniejszego opracowania). VAT od importu towarów podatnicy wpłacają w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych (z zastrzeżeniem art. 33a-33c ustawy o VAT, które dotyczą procedury uproszczonej, pojedynczego pozwolenia oraz importu towarów doręczanych w formie przesyłek przez operatora publicznego). Kwotę podatku naliczonego stanowi – na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej (z wyjątkiem procedury uproszczonej).

Wymagane dokumenty:

zgłoszenie celne SAD,
faktura od zagranicznego kontrahenta, na podstawie której jest ustalana wartość celna towarów,
 faktura pro forma w wypadku braku faktury; specyfikacja towarów lub listę towarową , jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,
dokumenty niezbędne dla zastosowania preferencji taryfowych; deklaracja wartości celnej,
pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z wywozem lub przywozem towarów
aktualne dokumenty firmy (REGON ; NIP; potwierdzenie posiadania rachunku bankowego; potwierdzenie rejestracji firmy zależnie od rodzaju podmiotu takie jak np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne),
inne dokumenty potrzebne do określenia wartości celnej i do określenia podstawy opodatkowania towarów,
potwierdzenie złożenia zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego, jeżeli zabezpieczenie zostało złożone,
certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą , zawierający skład chemiczny i surowcowy (do 100%) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów Taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru,
inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych lub przepisów szczególnych.

W przypadku importu towarów spożywczych niezbędne są także:

– Świadectwo pochodzenia EUR 1
– Świadectwo fitosanitarne
– Certyfikat potwierdzający brak metali ciężkich ( opcjonalnie)

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej prosimy  o kontakt  z support@4biz2.biz×

Zamówić rozmowę