Jak utworzyć przedstawicielstwo lub oddział firmy w Polsce

Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć nie tylko spółki, ale również oddziały z siedzibą w Polsce, o ile umowy międzynarodowe im tego nie uniemożliwiają. Mogą również tworzyć i prowadzić w Polsce przedstawicielstwa.

 

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności zagranicznego przedsiębiorstwa nadrzędnego. Rozpoczęcie działalności w ramach oddziału następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do jego reprezentowania, a ponadto powinien:

  • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem członu „oddział w Polsce”;
  • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  • zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorstwa.

Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego odbywa się na zasadach likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Przedstawicielstwo

Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Przedmiotem działalności może być wyłącznie działalność w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Trzeba pamiętać, aby:

  • wpisać przedstawicielstwo do rejestru przedstawicielstw;
  • przedstawicielstwo można założyć tylko na 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata;
  • wniosek był przygotowany w języku polskim;
  • dołączyć odpis z rejestru zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski oraz ewentualnie inny dokument mówiący o siedzibie i zasadach reprezentacji;
  • upoważnienie osoby do reprezentowania przedstawicielstwa wraz z oświadczeniem o jego przyjęciu.

Konieczne jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, która jest wskazana w rejestrze, jako siedziba przedstawicielstwa (nie trzeba tego załączać do wniosku).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas na office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę