Jak uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce

Zezwolenie na pobyt w Polsce to dokument prawny wydawany obywatelom, którzy zamieszkują w innych krajach i chcą przebywać w Polsce przez określony czas. Z zezwoleniem na pobyt czasowy (karta pobytu) można przebywać w Polsce od 3 do 36 miesięcy, natomiast z zezwoleniem na pobyt stały (zwanym Zezwoleniem na Pobyt, Zezwoleniem na Pobyt) można przebywać w Polsce bezterminowo; zezwolenie na pobyt można później przedłużyć na 10 lat. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt reguluje polska ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r. Karta pobytu umożliwia swobodny wjazd i wyjazd z państwa oraz krótkoterminowe wizyty w innych krajach strefy Schengen bez wiz, opiekę medyczną, naukę w polskich placówkach oświatowych, nabywanie i wynajmowanie nieruchomości oraz innego mienia. Niemniej jednak, zezwolenie na pobyt zapewnia cudzoziemcowi niewielką część przywilejów, jakie daje polskie obywatelstwo.

Najczęściej spotykane zezwolenia na pobyt w Polsce to:

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy: udzielane obywatelom spoza UE, którzy zamierzają przebywać w Polsce dłużej niż 90 dni. Jest ono ważne przez okres do 3 lat i może być przedłużone. Posiadacz zezwolenia na pobyt ma prawo do pracy w Polsce i korzystania z usług publicznych, np. opieki zdrowotnej.
 2. Zezwolenie na pobyt stały (Permit to Stay): przyznawane obywatelom spoza UE, którzy mieszkają w Polsce od co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały. Jest ono ważne bezterminowo i pozwala jego posiadaczowi na swobodną pracę i podróżowanie w strefie Schengen.

Zezwolenie na pobyt w Polsce daje cudzoziemcom możliwość integracji z polskim społeczeństwem bez obaw o deportację. Pomaga im również uzyskać dostęp do podstawowych usług oraz korzystać z tych samych praw i obowiązków co obywatele polscy.

Podstawy do uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce

Status rezydenta polskiego jest przyznawany w jednym z następujących przypadków:

 1. Wiza zatrudnienia lub pracy – jeśli masz pracodawcę w Polsce, który chce Cię zatrudnić, możesz ubiegać się o wizę pracy typu D. Ten typ wizy może być również wykorzystany do uzyskania zezwolenia na pobyt.
 2. Studia – możesz uzyskać wizę studencką, aby uczyć się w Polsce w instytucji edukacyjnej.
 3. Biznes – możesz zarejestrować swoją firmę w Polsce i uzyskać wizę na prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. Więzi rodzinne lub małżeństwo z obywatelem polskim – jeśli bliski krewny lub małżonek mieszka w Polsce, można ubiegać się o wizę w celu połączenia z rodziną. Jeżeli zawrzesz związek małżeński z obywatelem polskim, również możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt. Nie musisz mieć wcześniej wizy imigracyjnej, ale musisz wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek o zezwolenie na pobyt.
 5. Jeśli chcesz inwestować lub prowadzić firmę – możesz uzyskać wizę krajową na podstawie inwestycji w Polsce lub założenia firmy.
 6. Azyl polityczny – możesz otrzymać wizę na podstawie azylu politycznego w Polsce.
 7. Cele religijne – można uzyskać wizę na prowadzenie działalności religijnej w Polsce.

W przypadku każdego z wyżej wymienionych rodzajów zezwoleń na pobyt wymagane są określone dokumenty, takie jak paszport, zdjęcia, dowód ubezpieczenia zdrowotnego, a także dowód stabilności finansowej i cel podróży do Polski. Dokumenty te należy złożyć wraz z odpowiednim wnioskiem.

Lista dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce

Potrzebne będą oryginały i kopie świadectw oraz innych dokumentów potwierdzających:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w 2 egzemplarzach.
 2. Paszport ważny przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu wnioskowanego okresu pobytu w Polsce. 2 kopie wszystkich ostemplowanych stron
 3. Dwie fotografie o wymiarach 35 na 45 mm.
 4. Akt urodzenia.
 5. Rejestry karne ze wszystkich krajów, w których wnioskodawca przebywał w ciągu ostatnich pięciu lat.
 6. Dowód samowystarczalności finansowej (np. wyciągi z rachunku bankowego, umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej, wykaz majątku i jego wycena).
 7. Ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa koszty opieki medycznej w Polsce.
 8. Pokwitowanie potwierdzające wniesienie opłaty za wniosek.

W zależności od konkretnej sytuacji i celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz miejsca złożenia wniosku, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. W takim przypadku wskazane jest skontaktowanie się z polskim konsulatem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymagań dotyczących uzyskania zezwolenia na pobyt.

WAŻNE: Dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

WAŻNE: Jeśli jesteś członkiem zarządu spółki lub firmy jednoosobowej, musisz mieć zezwolenie na pracę typu B.

Spółka należąca do członka zarządu musi być rentowna. Roczny zysk powinien wynosić co najmniej 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli na luty 2023 r. wynosi 8164,36zł, czyli 97972zł.

Firma musi zatrudnić przez najbliższe 12 miesięcy co najmniej 2 obywateli UE. W przeciwnym razie musi przedstawić biznesplan.

Niezbędne wymagania do ubiegania się o zezwolenie na pobyt

Aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce, wszyscy cudzoziemcy muszą spełnić szereg wymogów:

 • Zamierzony pobyt w kraju przez co najmniej 3 miesiące musi być uzasadniony celem przyjazdu i deklarowaną przyczyną
 • Wnioskodawca nie może być wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub do Systemu Informacyjnego Schengen w celu odmowy wjazdu osobie
 • Cudzoziemiec nie może posiadać żadnych długów, w tym zobowiązań podatkowych
 • Cudzoziemiec nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
 • Wnioskodawca nie choruje na choroby zakaźne
 • Wnioskodawca przebywa w kraju legalnie
 • Cudzoziemiec musi podać we wniosku prawidłowe dane osobowe i informacje o stanie faktycznym oraz przedłożyć oryginalne dokumenty

Główne etapy uzyskiwania zezwolenia na pobyt

 1. Przygotowanie dokumentów. Konieczne jest zgromadzenie pakietu dokumentów odpowiadających celowi uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce.
 2. Rejestracja na wizytę w województwie. Dokumenty składa się w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w województwie, w którym planowany jest pobyt. Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Można to zrobić online, np. na stronie województwa mazowieckiego, jeśli dokumenty mają być złożone w Warszawie.
 3. Składanie dokumentów. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Dokumenty składane są osobiście. Podczas wizyty osoby ubiegające się o zezwolenie na pobyt za granicą składają dane biometryczne.
 4. Uzyskanie zezwolenia na pobyt. Czas rozpatrywania wniosku określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o cudzoziemcach w Polsce. Średnio decyzja w sprawie wniosku podejmowana jest w ciągu 1-2 miesięcy. Niektóre województwa, np. mazowieckie w Warszawie, dają możliwość monitorowania statusu wniosków na swoich stronach internetowych.

WAŻNE! Jeśli wiza cudzoziemca uprawniająca do pobytu w kraju wygasa, urzędnik wojewódzki wstawia do paszportu specjalną pieczątkę przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt. Stempel ten umożliwia cudzoziemcowi oficjalny pobyt w Polsce przez cały czas trwania wniosku oraz w trakcie rozpatrywania decyzji.

Możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt

Jak wspomnieliśmy powyżej, zezwolenie na pobyt w Polsce można uzyskać na różne sposoby, w zależności od celu pobytu cudzoziemca. Opcje uzyskania karty pobytu różnią się pod względem kosztów, czasu wydania zezwolenia, a także niuansów rozpatrywania wniosków. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym opcjom.

Zezwolenie na pobyt poprzez zatrudnienie – Zezwolenie na pobyt osoby zatrudnionej w Polsce może być wydane osobom, które mają umowę o pracę z polską firmą, a także przedstawicielom firm zagranicznych. Warunkiem udzielenia zezwolenia jest pobyt w kraju przez co najmniej 90 dni. Po otrzymaniu zaproszenia i podpisaniu umowy konieczne jest złożenie wniosku o wizę D z rejestracją na polskiej stronie internetowej dla pracowników zagranicznych. Po przyjeździe do Polski należy zarejestrować się w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców i złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt. Trzeba będzie przedstawić kopie dokumentów potwierdzających zdolność do samodzielnego utrzymania się i opłacenia mieszkania, ubezpieczenia medycznego itp. Wiza D jest ważna przez 6 miesięcy, po czym należy ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy. Ostatecznie po 5 latach pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy możliwe jest ubieganie się o pobyt stały.

UWAGA: W przypadku zwolnienia trzeba będzie ponownie ubiegać się o zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy w Polsce.

Zezwolenie na pobyt na podstawie podjęcia działalności gospodarczej – cudzoziemcom, którzy chcą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą, przysługuje zezwolenie na pobyt. Zezwolenie to otrzymują również osoby, które zamierzają prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub spółkę akcyjną (spółka akcyjna), będące komplementariuszami lub prokurentami. Aby uzyskać zezwolenie na pobyt poprzez założenie spółki, musisz spełnić pewne warunki. Musisz zarejestrować firmę w Polsce i mieć wystarczające środki na prowadzenie działalności. Po zarejestrowaniu spółki musisz wystąpić i złożyć dokumenty o zezwolenie na pobyt.

Zezwolenie na pobyt poprzez studia – istnieje możliwość ubiegania się o polskie zezwolenie na pobyt dla obywateli innych państw, jeśli chcą oni studiować na uczelni w Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu wymagany jest dowód przyjęcia na studia w szkole wyższej. Karta pobytu na podstawie studiów wydawana jest nie tylko studentom, ale także osobom uczęszczającym na kursy przygotowawcze, które wymagają od cudzoziemca pobytu w kraju dłuższego niż 3 miesiące. W trakcie studiów możliwa jest praca bez dodatkowych zezwoleń. Aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt konieczne jest złożenie dokumentów potwierdzających niezależność finansową oraz rejestrację na kursie lub w instytucji edukacyjnej w Polsce. Po rozpatrzeniu wniosku władze konsularne mogą zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów. Absolwenci miejscowi zainteresowani zatrudnieniem mają możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt ważne przez 9 miesięcy.

Zezwolenie na pobyt przy posiadaniu Karty Polaka – Karta Polaka znacznie ułatwia uzyskanie zezwolenia na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej. Karta wydawana jest osobom, które udokumentowały swój polski rodowód. Główną zaletą tej opcji jest możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce po przyjeździe do kraju i uzyskanie po roku obywatelstwa polskiego.

Zezwolenie na pobyt na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim – cudzoziemiec wraz z małoletnimi dziećmi ma prawo do uzyskania statusu pobytowego na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim. O zezwolenie na pobyt mogą ubiegać się również członkowie rodzin polskich rezydentów lub osoby, które planują legalną imigrację do kraju. Przy składaniu wniosku wymagany jest akt małżeństwa.

Zezwolenie na pobyt w celu nabycia nieruchomości – zezwolenie na pobyt w celu nabycia nieruchomości w Polsce jest udzielane wyłącznie osobom, które są obywatelami Unii Europejskiej. W innych przypadkach zakup nieruchomości przez cudzoziemca w kraju nie stanowi podstawy do uzyskania zezwolenia na pobyt. Rząd zezwala obywatelom innych państw na zakup nieruchomości, jednak nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie legalizacji pobytu w państwie. Zezwolenie na pobyt będzie musiało być wydane na innej podstawie.

Zezwolenie na pobyt w celu repatriacji – repatriacja dotyczy powrotu na terytorium Polski osób polskiego pochodzenia, które przed 1 stycznia 2001 r. mieszkały w krajach azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan) i w wyniku zesłania, deportacji lub innych prześladowań narodowych lub politycznych nie mogły powrócić na terytorium Polski. Osoby spełniające wymogi prawne mogą nabyć obywatelstwo polskie bezpośrednio po przeprowadzce do Polski, bez ubiegania się o pobyt czasowy lub stały.

Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt

W Polsce obowiązują ścisłe zasady dotyczące udzielania zezwolenia na pobyt, istnieje kilka powodów, dla których można odmówić udzielenia zezwolenia na pobyt:

 1. Nieudowodniony status imigranta – jeśli wnioskodawca nie przedstawi wystarczających dowodów na to, że jest imigrantem lub nie spełnia kryteriów do uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce, może otrzymać odmowę.
 2. Nieprawidłowości – jeśli wnioskodawca złamał zasady pobytu w Polsce lub nie spełnia innych wymogów, może nie otrzymać zezwolenia na pobyt.
 3. Niewystarczający dochód – jeśli wnioskodawca nie posiada wystarczającego dochodu na utrzymanie siebie i swojej rodziny, może spotkać się z odmową.
 4. Problemy z urzędem migracyjnym – jeśli wnioskodawca ma problemy z urzędem migracyjnym lub innymi organami, które mogą wpłynąć na jego zdolność do uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce.

W każdym przypadku decyzja o wydaniu zezwolenia na pobyt w Polsce jest oparta na wielu różnych czynnikach, a każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

UWAGA: Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt zostanie odrzucony w ciągu 14 dni, wnioskodawca ma prawo odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w wybranym województwie.

Aby zminimalizować ryzyko otrzymania negatywnej decyzji, zalecamy skorzystanie w tej sprawie z pomocy prawnika lub agencji zajmującej się tworzeniem spółek, aby zapewnić właściwe i terminowe podjęcie wszystkich niezbędnych kroków, a także przygotowanie pakietu dokumentów wymaganych w procedurze.

Jeśli nadal macie Państwo pytania lub chcielibyście uzyskać dalsze porady na ten temat, prosimy o kontakt z nami pod adresem office@progressholding.pl.×

Zamówić rozmowę