Jak założyć firmę transportową w Polsce

Jak założyć firmę transportową w Polsce

Firmy transportowe to jedna z najbardziej poszukiwanych i dochodowych branż w Polsce, a biznes transportowy w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty ze względu na położenie kraju – znajduje się on na skrzyżowaniu szlaków transportowych w Europie, z północy na południe i z zachodu na wschód. Poza tym w Europie Zachodniej działa wiele polskich firm. Występuje tam bardzo duże natężenie i ilość ruchu towarowego, a zapotrzebowanie na usługi transportowe stale rośnie. Otwarcie firmy transportowej w Polsce może być ciekawym doświadczeniem, jeśli odpowiednio się przygotujesz.

W tym artykule postaramy się jak najbardziej szczegółowo wyjaśnić jak otworzyć firmę transportową w Polsce, co jest do tego potrzebne oraz jakie wymagania i trudności mogą napotkać przedsiębiorcy przy rejestracji firmy.

Poniżej przedstawiamy podstawowe kroki, które pomogą Ci przy rejestracji firmy transportowej w Polsce. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jest rejestracja firmy. Możesz to zrobić za pośrednictwem specjalnej strony internetowej do rejestracji firm w PolsceS24. Następnie będziesz musiał złożyć wniosek do polskich władz i uzyskać niezbędne licencje i pozwolenia na rozpoczęcie działalności firmy. Następnie będziesz musiał przygotować biznesplan dla swojej nowej firmy transportowej. Będzie to musiał być plan, który obejmuje wszystkie niezbędne aspekty firmy, takie jak cele, marketing, finanse i tak dalej. Następnie będziesz musiał zatrudnić niezbędnych pracowników i zakupić niezbędny sprzęt dla swojej firmy transportowej w Polsce. Musisz również zawrzeć umowy z ubezpieczycielami i innymi odpowiednimi firmami. Po wykonaniu wszystkich planów i uzyskaniu wszystkich odpowiednich pozwoleń, można rozpocząć działalność własnej firmy transportowej w Polsce. Teraz wyjaśnijmy każdy krok bardziej szczegółowo.

Rejestracja firmy transportowej w Polsce

Tak więc, jeśli chcesz otworzyć firmę transportową w Polsce, na przykład, aby zająć się przewozem ładunków lub osób, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zdecydować o formie prawnej swojej przyszłej firmy. Według statystyk, w Polsce najczęściej dla tego typu działalności otwiera się albo jednoosobową działalność gospodarczą, albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymagania dotyczące otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce są znacznie bardziej restrykcyjne – musisz posiadać zezwolenie na pobyt lub pobyt stały, być mieszkańcem UE oraz posiadać Kartę Polaka. Dlatego najlepszą opcją dla firmy transportowej w Polsce i przedsiębiorcy zagranicznego będzie otwarcie spółki z o.o. Spółkę można zarejestrować za pomocą aplikacji S24. W tym systemie możliwe jest wykonanie wszystkich niezbędnych procedur online i otrzymanie wyników tak szybko, jak to możliwe. Aby rozpocząć, musisz znaleźć oficjalną stronę internetową i zarejestrować się. Następnie, na swoim osobistym koncie, możesz przejść przez kilka kroków, aby zarejestrować firmę w Polsce. Aby to zrobić, będziesz musiał podać niezbędne informacje i wykonać następujące kroki:

 • Nazwa przyszłej firmy
 • Adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • Podać dane założycieli, wyznaczyć członków zarządu – dla nich trzeba zrobić profil ePUAP, ale najpierw trzeba uzyskać numer PESEL (Numer Identyfikacji Osoby Fizycznej). W celu weryfikacji tożsamości na potrzeby ePUAP konieczna jest wizyta w polskim urzędzie państwowym lub konsulacie w kraju zamieszkania
 • Złóż statut spółki
 • Wnieść kapitał zakładowy (wysokość kapitału zakładowego wymaganego do rejestracji spółki wynosi 5.000 zł)
 • Określić klasyfikację działalności gospodarczej (PKD). Zgodnie z działem klasyfikacji działalności gospodarczej H, grupa 49; 49.3; 49.4; 49.41
 • Po wypełnieniu wszystkich formularzy, potwierdzeniu danych i dokumentów przystępujemy do rejestracji w Polskim Rejestrze Spółek KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
 • Opłacić cło państwowe za złożony wniosek. Opłata wynosi 350 zł
 • Spółka otrzymuje numer KRS, akt założycielski oraz numer NIP
 • Otwórz rachunek bankowy. Aby go otworzyć musisz być osobiście
 • Kolejnym krokiem jest rejestracja w urzędach skarbowych, ZUS i statystycznych

WAŻNE: Istnieją pewne wymagania dla obcokrajowców zakładających firmę transportową w Polsce – nie mogą być karani w kraju, konieczne jest posiadanie doświadczenia w transporcie, posiadanie lub uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych (certyfikat kompetencji zawodowych) dla co najmniej jednego pracownika firmy. Aby uzyskać ten certyfikat, konieczne jest posługiwanie się językiem polskim i zdanie egzaminu polegającego na przejściu specjalnego dziesięciodniowego kursu. Ważne jest również posiadanie ustalonej kwoty pieniędzy na zapewnienie określonej liczby pojazdów.

Uzyskanie licencji transportowej w Polsce

Aby prowadzić firmę transportową w Polsce konieczne jest uzyskanie licencji transportowej. Usługi transportowe w Polsce muszą być licencjonowane, jeśli dopuszczalna masa całkowita przekracza 3500 KG (od 2,5 t – 3,5 t) Licencja na prowadzenie działalności transportowej – LM Procedura licencjonowania działalności transportowej w Polsce jest stosunkowo prosta, a do jej zakończenia należy przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze, należy złożyć wniosek do instytucji państwowej świadczącej usługi transportowe. Wniosek musi być przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w przepisach. We wniosku należy podać przyczynę i skutek przepisów, na podstawie których wnioskodawca ubiega się o licencję. Po drugie, wnioskodawca musi złożyć dokumenty potwierdzające sytuację majątkową i finansową firmy. Zaświadczenie o rejestracji firmy w Polsce, wyciągi z urzędu skarbowego. Dodatkowe wymagania dotyczące licencji:

 • Certyfikat kompetencji zawodowych (certyfikat kompetencji zawodowych) dla co najmniej jednego pracownika firmy. Istnieje możliwość odbycia 10-dniowego kursu (znajomość języka polskiego jest obowiązkowa, egzamin jest płatny). Możliwe jest również zatrudnienie zarządzającego transportem posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe
 • Posiadać bazę operacyjną (parking lub plac transportowy). Posiadać własną flotę lub kilka samochodów z wypożyczalni
 • Zaświadczenie o niekaralności dla pracowników firmy.
 • Posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności zawodowej przewoźnika. Powinna ona opiewać na kwotę co najmniej 9000 EUR dla pierwszego pojazdu i co najmniej 5000 EUR dla każdego kolejnego pojazdu. Zabezpieczenie finansowe może być również w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczenia od odpowiedzialności publicznej
 • Karta do tachografu cyfrowego (karta do tachografu) do rejestratora danych o ruchu drogowym o wartości 290 zł
 • Zezwolenie na przejazd (Licencja Krajowa) jest to zezwolenie na przewóz na terenie kraju. Wydawane jest na czas nieokreślony. Koszt – od 1000 zł

Rodzaje i koszt licencji transportowych

Licencja na transport międzynarodowy ciężarowy. Jeden z najpopularniejszych rodzajów licencji transportowych. Udzielana jest na okres do 5 do 10 lat. Koszt:

 • na 5 lat – 4000 zł (opłata urzędowa) + 440 zł za wypis z licencji, który musi być w każdym pojeździe
 • od 5 do 10 lat – 8000 zł (opłata urzędowa) + 880 zł za wypis z licencji

Licencja transportowa na przewóz osób. Główny wymóg – pojazd transportowy musi być konstrukcyjnie przystosowany do przewozu więcej lub mniej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Koszty:

 • do 5 lat – 3 600 zł (opłata urzędowa) + 396 zł za wyciąg z licencji, który powinien znajdować się w każdym pojeździe
 • od 5 do 10 lat – 7200 zł (opłata urzędowa) + 792 zł za wyciąg z licencji

Licencja transportowa na przewóz osób. Pośrednictwo przewozowe to działalność polegająca na przekazywaniu zleceń przewozowych innym firmom. Koszt:

 • od 2 do 15 lat – 800 zł
 • od 15 do 30 lat – 900 zł
 • od 30 do 50 lat – 1000 zł

Po pomyślnym złożeniu wszystkich dokumentów i uiszczeniu opłat państwowych firma otrzymuje licencję na świadczenie usług transportowych i może rozpocząć działalność w Polsce.

WAŻNE: Polska firma transportowa może działać bez uzyskania dodatkowych licencji na terenie całej Unii Europejskiej.

Cechy prowadzenia działalności transportowej, poszukiwanie kierowców

Rynek transportowy w Polsce jest bardzo konkurencyjny – istnieje duża liczba firm, które oferują klientom usługi transportowe. Stawia to przed firmami transportowymi w Polsce dodatkowe wyzwania związane z konkurowaniem na rynku. Aby odnieść sukces w tej dziedzinie, konieczne jest monitorowanie cen i pozyskiwanie nowych klientów. Dla firm transportowych w Polsce istnieje również problem ze znalezieniem i rekrutacją kierowców. Większość polskich kierowców pracuje dla prywatnych firm i woli bardziej bezpieczne i stałe zatrudnienie. Dlatego sensowne jest zatrudnianie pracowników-kierowców z byłych krajów WNP. Kwalifikacje tych kierowców są często bardzo wysokie, a wynagrodzenie może być niższe niż na rynku. Średnia płaca dla kierowcy ciężarówki w Polsce wynosi od 4.500 do 5.000 zł. Wystawienie zaproszenia do pracy w Polsce dla kierowcy z Ukrainy w imieniu firmy nie jest zbyt trudne. Na podstawie takiego zaproszenia można uzyskać polską narodową wizę pracowniczą D na pobyt 180 dni.

WAŻNE: Należy pamiętać, że wszyscy kierowcy zatrudnieni przez polską firmę podlegają psychotestom i badaniom lekarskim potwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy.

UWAGA: Każda polska firma transportowa jest zobowiązana do uzyskania Świadectwa Kierowcy dla każdego zagranicznego kierowcy spoza UE zatrudnionego w Polsce. Jest ono wydawane przez GITD na okres do pięciu lat, jednak nie dłużej niż okres ważności wizy, umowy o pracę lub licencji firmowej – które wygasają znacznie wcześniej.

Prowadzenie księgowości w firmie transportowej

Księgowość w firmie transportowej ma swoją specyfikę. Przyjrzyjmy się, jakie one są i z czym się wiążą. Firma transportowa wyróżnia się następującymi cechami:

 • Posiada pojazdy na dowolnej bazie (własne, dzierżawione, leasingowane), za pomocą których świadczone są usługi transportowe.
 • Zasadniczą część załogi stanowią pracownicy obsługujący pojazdy, przy czym warunki ich dopuszczenia do pracy oraz tryb pracy podlegają określonym regułom.
 • Istnienie określonego zestawu kosztów niezbędnych zarówno do uzyskania prawa do świadczenia usług transportowych (rejestracja pojazdów, ubezpieczenie, dostępność specjalnie przeszkolonych osób do ich obsługi), jak i do eksploatacji pojazdów (specjalne materiały, regularne przeglądy)
 • Obowiązkowe stosowanie szeregu specjalnych dokumentów: listu przewozowego, kolejowego lub lotniczego listu przewozowego, konosamentu, dokumentów dotyczących przejścia z jednego środka transportu na drugi.

Działalność firmy transportowej traktowana jest jako świadczenie usług i podlega ogólnym zasadom ich dokumentowania i odzwierciedlenia w rachunkowości. Jednak w zależności od specyfiki usług zawartych w umowie, mogą one mieć takie odmiany:

 • Usługa transportu jest świadczona samodzielnie lub jest odrębnie wyodrębniona w umowie o dostawę towarów. W tym przypadku transport powinien być wykazany jako odrębna działalność w rachunku przychodów i kosztów
 • Jeżeli w ramach umowy o dostawę towarów sprzedawca samodzielnie dostarcza towar nabywcy, a koszt tej usługi jest uwzględniony w cenie towaru, to transportu jako odrębnego rodzaju nie wykazuje się w przychodach, a koszty powstałe w związku z dostawą tworzą koszt własny sprzedaży

Przy rozliczaniu kosztów transportu na uwagę zasługują następujące rzeczy:

 • Wykorzystywane środki transportu muszą koniecznie znaleźć odzwierciedlenie w księgowości.Dotyczy to pojazdów własnych, leasingowanych i wynajmowanych
 • Rejestracja pojazdu u przewoźnika musi być stała w przypadku pojazdów własnych lub tymczasowa w przypadku pojazdów leasingowanych lub wynajmowanych

Główne terminy sprawozdawcze dla firmy transportowej w Polsce to:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – należy płacić z góry do 20 dnia poprzedniego miesiąca

 • CIT-8 (sprawozdanie roczne) – do 31 marca każdego roku
 • Raport VAT-7 – co miesiąc do 25 dnia poprzedniego miesiąca i zapłata
 • Listy płac – do 15 dnia poprzedniego miesiąca i wpłata
 • Roczne sprawozdanie finansowe do 30 czerwca

Dokumenty podróży dla firmy transportowej

Podróż służbowa, zlecenie kierowcy musi być realizowane poza miejscem prowadzenia działalności lub poza stałym miejscem zamieszkania pracownika.

Prawo w Polsce nakłada na pracodawcę obowiązek ustalenia w układzie zbiorowym pracy lub w umowie o pracę z pracownikiem stawki diety w wysokości minimum 23 zł za dobę oraz diety za podróż zagraniczną w wysokości określonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Polsce.

Proces zakładania firmy w Polsce jest dość czasochłonny, ale w zasadzie, jeśli przedsiębiorca podejdzie do sprawy kompetentnie, nie powinno być szczególnych problemów. Chcąc otworzyć firmę w Polsce, a także zaoszczędzić czas i wysiłek, lepiej zwrócić się do profesjonalistów, którzy doskonale orientują się we wszystkich etapach funkcjonowania firmy i znają lokalne prawo. Jesteśmy gotowi pomóc Ci na każdym etapie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś uzyskać więcej porad na ten temat, skontaktuj się z nami pod adresem office@progressholding.pl.×

Zamówić rozmowę