Jak zamknąć firmowe konto bankowe w Polsce

W tym artykule dowiesz się w jakich przypadkach firmy i indywidualni przedsiębiorcy w Polsce muszą zamknąć rachunek bieżący i jak wykonać to poprawnie.

Powody zamknięcia konta firmy mogą być różne, często należą do nich:

 • Proces reorganizacji lub likwidacji przedsiębiorstwa
 • Zmiana banku
 • Rachunek bieżący nie był używany od dłuższego czasu

 

      Jak zamknąć firmowe konto bankowe w Polsce

Zastanówmy się, jak zamknąć konto firmowe w bankach w Polsce.

Pomimo tego, że prawie wszystkie procesy biznesowe zostały przeniesione do Internetu, procedury zamykania konta dla firm wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Tylko nieliczne instytucje bankowe spełniają oczekiwania przedsiębiorców i umożliwiają wypowiedzenie umowy o świadczenie usług bankowych przez bankowość internetową lub telefon.

Jeśli przedsiębiorca lub firma zdecyduje się zamknąć konto firmowe lub przenieść to konto do innego banku w Polsce, będzie musiał zmierzyć się z trudnym zadaniem. W rzeczywistości większość instytucji bankowych w tej sytuacji wymaga złożenia pisemnego formularza potwierdzonego podpisem notariusza, polskiego urzędu dyplomatycznego lub konsularnego oraz uzyskania urzędowego potwierdzenia. Tylko kilka banków w Polsce – Getin Bank, mBank– umożliwia rozwiązanie umowy o świadczenie usług bankowości internetowej.

Tak więc po rozwiązaniu umowy o obsługę rachunku firmowego należy zapytać w swoim banku o warunki procedury zamknięcia rachunku rozliczeniowego. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia procedury online, należy dowiedzieć się, czy bank wymaga złożenia wniosku na odpowiednim formularzu wewnętrznym, czy też umożliwia złożenie wniosku w formie bezpłatnej. Ponadto należy pamiętać, że pisemne wypowiedzenie umowy musi zawierać własnoręczny podpis posiadacza rachunku lub osób upoważnionych do reprezentowania firmy, który będzie odpowiadał egzemplarzowi przedstawionemu na wzorowej karcie. Ponadto pismo musi zawierać dane niezbędne do zakończenia współpracy z bankiem:

 • imiona i nazwiska wszystkich osób, których zgoda jest wymagana do zamknięcia rachunku (zgodnie z kartą wzorów podpisów),
 • pełna nazwa firmy,
 • numery REGON i NIP,
 • numer rachunku, którego dotyczy wypowiedzenie, umożliwiający zakończenie współpracy z bankiem:
 • imiona i nazwiska wszystkich osób, których zgoda jest wymagana do zamknięcia rachunku (zgodnie z kartą wzorów podpisów),
 • numer rachunku, na który bank przeleje środki, wraz z danymi posiadacza rachunku na dzień wygaśnięcia umowy.

 

Podstawowe wymagania polskich banków dotyczące zamknięcia rachunku firmowego są w większości podobne i obejmują:

 • okres powiadomienia banku o zamknięciu rachunku bieżącego – 30 dni
 • zawiadomienie składane jest w formie pisemnej i przekazywane do oddziałów banku lub listownie na adres pocztowy banku (w tym przypadku termin będzie liczony od dnia otrzymania korespondencji przez instytucję)
 • wypowiedzenie umowy musi być podpisane zgodnie ze złożonym do banku wnioskiem i wzorem podpisu
 • przed upływem okresu wypowiedzenia posiadacz rachunku musi pisemnie wskazać sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku. W przypadku braku dyspozycji banki po upływie okresu wypowiedzenia mogą przelać środki z rachunku na wewnętrzny nieoprocentowany rachunek bieżący
 • klient jest zobowiązany do zwrotu (lub zniszczenia) niewykorzystanych blankietów czekowych i kart bankowych do banku oraz przekazania instrukcji dotyczących zarządzania saldem.

 

WAŻNE! Jeszcze raz zwracamy uwagę na fakt, że umowę o otwarcie rachunku może wypowiedzieć członkowie zarządu (działający indywidualnie lub wspólnie – zgodnie z oświadczeniem firmy wynikające z dokumentów założycielskich). Dodatkowo, jeśli w momencie zamknięcia na rachunku znajdują się środki, posiadacz musi nimi dysponować (wskazać inny rachunek do przeksięgowania lub wypłaty gotówki). W przypadku braku złożenia zlecenia banki mogą przelać środki na oddzielny nieoprocentowany rachunek bankowy.

 

WAŻNE! Przy zamykaniu rachunków bank pobiera prowizję, w niektórych bankach procedura jest bezpłatna. Jeśli nie zamkniesz kont, bank będzie co miesiąc naliczał płatności, które mogę dać pokaźną sumę.

 ×

Zamówić rozmowę