Kolejne zmiany w przepisach dotyczących VAT

Z dniem 1 lipca 2018 planowane są kolejne zmiany do ustawy o VAT. Co ulegnie takowej zmianie?
Mają min. zostać doprecyzowanie warunki uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie 25-dniowym.
Aby go uzyskać podatnik będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym potwierdzenie zapłaty wynikającej z
faktur zawartych w deklaracji VAT za pośrednictwem rachunku bankowego wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym.
Planowane są także poprawy w zapisie gdzie wspomniane są warunki wykreślenia podatnika z rejestru VAT.
Rozwiane zostaną tu wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w związku z przywracaniem zarejestrowania
wykreślonego już podatnika. Kolejna czekająca nas zmiana to ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz
nabywcy posługującego się NIP lub numerem, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości
dodanej, do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, zawierających wspomniany numer.
W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz
nabywcy posługującego się NIP będzie wystawiać się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący daną sprzedaż
zawiera ten numer. Za niestosowanie się do nowego przepisu ustanowiona będzie sankcja dodatkowego zobowiązania
podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanej na danej fakturze. Ostatnią istotną zmianą o
której chcemy tu wspomnieć jest sprawa sankcji w VAT. Dotyczyć ona będzie podatników, którzy ujmą w ewidencji
fakturę niezawierającą NIP podatnika, a dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawiera NIP.
Organ podatkowy będzie miał prawo ustalić dodatkowe zobowiązanie w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT zawartej
na omawianej fakturze.×

Zamówić rozmowę