Konstytucja dla Biznesu podpisana przez Prezydenta

Z dniem 23.03. 2018 prezydent podpisał Konstytucję dla Biznesu, tj. pakiet ustaw, który zakłada min. wejście w życie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Oznacza to min. domniemanie niewinności przedsiębiorcy czy też przyjazną interpretację prawa. Ale jaka będzie praktyka?
Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom to główny cel podpisanych przez prezydenta pięciu ustaw, zwanych zbiorczo Konstytucją Biznesu, tj: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Nowe przepisy mają między innymi zapewnić firmom przyjazną interpretację przepisów i zasadę proporcjonalności.
Celem jest ich zreformowanie i uproszenie, chodzi min. o łatwiejsze odzyskiwanie długów, przejmowanie firmy po zmarłym właścicielu czy korzystne rozwiązania prawne dla start-upów.
Jedną z nowości ma być także powołanie instytucji rzecznika reprezentującego interesy przedstawicieli biznesu w relacjach z państwem. Funkcja tzw. rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ma być powołana jeszcze w tym roku. Będzie on przede wszystkim stał na straży małych i średnich firm, rzecznik będzie mógł przerywać kontrole skarbowe, jeśli uzna je za niezasadne.
Zobaczymy jak Rząd będzie edukował urzędników skarbówki, żeby przychylniejszym okiem patrzyli na przedsiębiorców.×

Zamówić rozmowę