Które kosztowe faktury nie obniżają podatków Twojej firmy

Prowadząc działalność gospodarczą w Polsce wszyscy przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju koszty. Niektóre koszty nie są bezpośrednio lub pośrednio związane z prowadzoną działalnością. W konsekwencji nie wszystkie wydatki zalicza się do kosztów podatkowych. Poniżej przedstawimy jak rozpoznawać wydatki (NKUP), które nie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z ustawą o CIT – podatku dochodowym.

Ustalenie wartości odliczonej od podstawy opodatkowania wskazuje, że powinien to być wydatek mający na celu uzyskanie dochodu, zapewnienie lub utrzymanie źródła dochodu. Oznacza to, że koszty poniesione na inny cel nie mogą być kosztami podatkowymi.

W tym artykule porozmawiamy o najpopularniejszych i najczęściej spotykanych wydatkach, dla których nie jest odliczana podstawa opodatkowania. Tym samym będzie to dotyczyło przedsiębiorców, którzy naliczają podatki na zasadach ogólnych zgodnie z tzw. skalą opodatkowania dla firmy 9% i 19% oraz przedsiębiorcy indywidualnego 18 lub 32% oraz podatek liniowy 19% . Artykuł ten nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców i osób fizycznych, które płacą podatek w formie ryczałtu od dochodu ewidencjonowanego.

Podatek dochodowy lub VAT

Generalnie nie możemy odliczyć podatku dochodowego ani wydatków VAT od naszych dochodów. Przy obliczaniu podatków, czyli przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie uwzględniamy kwot wydanych na zapłatę tego podatku ani podatku VAT naliczonego na fakturach od naszych dostawców towarów lub usług. Tutaj konieczne jest zrozumienie pojęcia „netto”, które odnosi się konkretnie do dochodów lub wydatków.

Z tej zasady, zgodnie z art. 23 sek. 1 pkt 43 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych istnieją wyjątki. Możemy jednak uznać VAT za koszt, jeśli nie jesteśmy podatnikiem VAT lub możemy rozliczyć VAT, ponieważ nie jesteśmy podatnikiem VAT lub nie mamy prawa do odliczenia VAT należnego od podatku naliczonego na fakturach, nawet jeśli jesteśmy płatnikiem VAT.

Ważne jest, aby wiedzieć, że oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT istnieją inne podatki, na przykład podatki lokalne, takie jak podatek od nieruchomości, które mogą nie podlegać opodatkowaniu.

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

Odrębną kategorią kosztów, które rozlicza się odrębnie od kosztów standardowych spółki, są koszty związane z nabyciem środków trwałych, czyli rzeczowych aktywów trwałych o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku i koszcie początkowym powyżej 1 roku. niż 10 000 zł netto. To samo dotyczy wartości niematerialnych, czyli praw majątkowych zaliczonych do aktywów trwałych o okresie użytkowania powyżej 1 roku i wartości początkowej powyżej 10 000 zł netto.

W przypadku takich rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych kosztem jest ich amortyzacja, a co za tym idzie ich zużycie w czasie. Amortyzacja ta jest naliczana przez okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Odpisy amortyzacyjne są odpisywane według stawki określonej w regulaminie.

Strata w kapitale obrotowym

Straty poniesione na aktywach obrotowych mogą podlegać odliczeniu w oparciu o ogólną zasadę, że wartością podlegającą odliczeniu jest wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu, utrzymania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Organy podatkowe nie zaliczają do kosztów strat poniesionych w wyniku rażących zaniedbań organizacyjnych lub nadzoru nad pracami. Z drugiej strony zasada będzie obejmowała w wydatkach straty poniesione w wyniku zdarzeń losowych, w których nie ma winy przedsiębiorcy ani jego pracowników.

Utracone zaliczki

Celem ponoszonych kosztów powinno być generowanie dochodu lub zapewnienie źródła dochodu. Zaliczki wypłacone za dostawy lub usługi, które nie zostaną zrealizowane, nie mają tego związku. Tym samym ustawa wyłączyła z wydatków podatkowych straty (koszty) wynikające z utraty zaliczki wpłaconej w związku z niewykonaniem umowy.

Grzywny i kary

Wydatki podatkowe z tytułu grzywien, kar i odsetek od nich, które były rozpatrywane w postępowaniu karnym, podatkowym, administracyjnym i o wykroczenia. Kary nakładane w ramach postępowania administracyjnego nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od okoliczności ich nałożenia. Z uwagi na korzystanie ze środowiska naturalnego przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do uiszczania określonych opłat środowiskowych. Opłaty za korzystanie ze środowiska mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli nie są usankcjonowane.

Procent budżetu

Podobnie jak kary i grzywny, odsetki od należności budżetowych nie są „kupowane” zgodnie z art. 23 sek. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organy podatkowe odradzają nieterminowe regulowanie należności budżetowych takich jak podatki, składki czy opłaty.

Pożyczki i kredyty

Zgodnie z art. 23 sek. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spłacane kwoty pożyczek lub kredytów nie mogą być uznane za „zakup”. Należy pamiętać, że dla Ciebie kosztem pożyczki lub kredytu są odsetki, które można „kupić”, a nie kwota pożyczki lub samego kredytu.

Pożyczki udzielone

Zgodnie z art. 23 sek. 1 pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakazuje uznawania „pożyczek udzielonych, w tym pożyczek utraconych” za „zakup”. Oprócz zaciągniętych pożyczek lub kredytów, do wartości odejmowanej od podstawy opodatkowania nie wlicza się również udzielonych pożyczek.

Dodatkowe składki

Zgodnie z art. 23 sek. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakazuje uznawania nieobowiązkowych składek na rzecz organizacji, z drobnymi wyjątkami, np. dla przedsiębiorców działających w turystyce, rekreacji i sporcie, którzy mogą uznać wpłaty za „zakupy” wpłacane na rzecz Polskiej Organizacja Turystyczna.

Wyjątkiem mogą być „składki do organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do łącznej kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wypłaconego wynagrodzenia. Poprzedni rok podatkowy będący podstawą naliczania składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie zapłacił tego wynagrodzenia, wysokość składek zaliczanych do kosztów niepodlegających opodatkowaniu w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł”.

Niespłacone odsetki

Nie można uznać za „zakup” „naliczonych, ale niespłaconych lub umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym pożyczek (kredytów)” zgodnie z art. 23 sek. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udziały i wkład

Akcje i wkłady nie są uważane za „zakup” w rozumieniu art. 23 sek. 1 pkt 38 ​​ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszt zakupu udziałów lub wkładów będzie Twoim majątkiem. Tylko w przypadku odsprzedaży możesz uwzględnić takie koszty w swoim „zakupie”.

Fundusz Społeczny

Wydatki sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie są wliczane do ceny nabycia zgodnie z art. 23 sek. 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. „Zakup” obejmuje wyłącznie środki przekazywane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Praca własna podatnika

Ustawa nie zezwala podatnikom na zaliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów o następującej wartości:

  • Praca własna podatnika
  • Niepełnoletnie dzieci podatnika
  • Współmałżonek podatnika

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki osobowej, koszty nie mogą obejmować kosztów pracy wykonywanej przez współmałżonka lub małoletnie dzieci wspólnika. Zakaz ten dotyczy wszystkich partnerów firmy.

Wydatki na gościnność

Urząd Podatkowy również nie lubi, gdy przedsiębiorcy wydają pieniądze na wydatki związane z rozrywką. Przepis art. 23 sek. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyjaśnia jednak, że za „zakupy” nie uważa się wydatków „w szczególności na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym napojów alkoholowych”.

Istnieje możliwość obejścia tego przepisu prawa, jeżeli Państwa firma np. zamawia stoisko z napojami bezalkoholowymi dla klientów, wówczas usługę tę można zaliczyć do „zakupu”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zapytać o usługę, napisz do nas na office@progressholding.pl

Które kosztowe faktury nie obniżają podatków Twojej firmy


×

Zamówić rozmowę