Nowe segmenty na NewConnect

W dn 23.06.2016 WGPW podjęła uchwałę Nr 646/2016 w sprawie wyodrębnienia segmentów rynkuNewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów. Podjęcie decyzji potwierdza zainteresowanie kierownictwa WGPW rynkiem NewConnect i próby jego usprawnienia. Nie powinno być zatem obaw, że nowe kierownictwo WGPW nie przywiązuje wagi do rynku małych spółek.

Zapewne, zamiarem uchwała  jest pokazanie jakie spółki są godne inwestycji i nie tylko w sferze finansowo-ekonomicznej ale także w sferze przestrzegania obowiązków informacyjnych i prawidłowości sporządzania raportów.  Od początku  roku do końca maja WGPW wykluczyła 12 spółek w tym tylko 3 przeszły na rynek regulowany. Bardzo dużo było zawieszeń i kar z uwagi na nieterminowe lub brak przekazania raportów okresowych. W uchwale, spółki, które natknęły się powtórnie na kary nie kwaliifшkuja się do najatrakcyjniejszego segmentu

Z drugiej strony kryteria wprowadzone do oceny spółek i przypisania do segmentu NewConnect Focus wymagają corocznego wzrostu sprzedaży, zysku a także wypłaty dywidendy. Spółka dynamicznie zwiększająca udziały w rynku lub inwestycje nie wejdzie do   NewConnect Focus a może być ciekawa inwestycją. Co prawda wymaganych jest tylko 5 kryteriów z 7. Nie zwrócono uwagi na płynność akcji. Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2016 r. Czas zweryfikuje prawidłowość kryteriów. Uważamy, że czas zmusi do dalszych  zmian.

Przyjęcie uchwały jest działaniem w dobrym kierunku, na ile to zachęci inwestorów do powrotu na rynek, wkrótce zobaczymy. Poniżej najważniejsze fragmenty uchwały 646 do Państwa oceny.

§ 1

Akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego

z następujących segmentów:

1) NewConnect Focus,

2) NewConnect Base,

3) NewConnect Alert.

§ 2

1. Do segmentu NewConnect Focus, zwanego dalej „segmentem NC Focus”, kwalifikowane mogą być akcje emitenta, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli spełnionych zostanie co najmniej pięć z następujących warunków:

1) średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;

2) wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;

3) wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;

4) stopa dywidendy jest wyższa niż 0;

5) wartość księgowa wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym przekracza 1.000.000 zł;

6) różnica pomiędzy sumą przychodów ze sprzedaży z 4 kwartałów roku obrotowego/lat obrotowych poprzedzających kwartał, w którym został opublikowany ostatni przed dniem kwalifikacji raport okresowy, a sumą przychodów ze sprzedaży z 4 bezpośrednio poprzedzających je kwartałów roku obrotowego/lat obrotowych, ma wartość dodatnią;

7) różnica pomiędzy sumą zysków netto z 4 kwartałów roku obrotowego/lat obrotowych poprzedzających kwartał, w którym został opublikowany ostatni przed dniem kwalifikacji raport okresowy, a sumą zysków netto z 4 bezpośrednio poprzedzających je kwartałów roku obrotowego/lat obrotowych, ma wartość dodatnią.

2. Kwalifikacji do segmentu NC Focus dokonuje się pod warunkiem spełnienia dodatkowo wszystkich poniższych przesłanek:

1) akcje emitenta notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy;

2) średni kurs akcji emitenta był wyższy niż 10 groszy;

3) wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej;

4) akcje emitenta nie są oznaczone w sposób szczególny na podstawie

§ 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

5) w okresie ostatnich 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 6), na emitenta

nie został nałożony żaden ze wskazanych poniżej środków lub został nałożony nie więcej niż jeden z nich:

a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub

b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub

c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub

d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub

e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

6) w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków, o których mowa w pkt 5) lit. a) – e), ani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3. W sytuacjach szczególnych, pomimo spełniania warunków i przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 2, Zarząd Giełdy może postanowić o niezakwalifikowaniu akcji danego emitenta do segmentu NC Focus.

4. W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Focus, akcje te są oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

§ 3

1. Do segmentu NewConnect Base, zwanego dalej „segmentem NC Base”, kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6, akcje emitentów, które nie zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Focus albo do segmentu NewConnect Alert.

2. W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Base, akcje te są oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

§ 4

1. Do segmentu NewConnect Alert, zwanego dalej „segmentem NC Alert”, kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy;

2) wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną;

3) w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków:

a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub

b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub

c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub

d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub

e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

4) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

5) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.

2. W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert, akcje te:

a) są oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl,

b) są usuwane z portfeli indeksów,

c) są notowane w systemie kursu jednolitego

– począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

§ 5

1. Giełda dokonuje okresowej weryfikacji wskaźników, warunków i przesłanek, o których mowa w § 2 i 4, oraz kwalifikacji akcji do segmentów, o których mowa w § 1, na dwa dni obrotu przed ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 6 – 8.

2. Wartości, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1), ust. 2 pkt 2) lub § 4 ust. 1 pkt 1), obliczane są na dzień okresowej weryfikacji jako średnie arytmetyczne z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni obrotu tego miesiąca).

3. Wartości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) – 4), obliczane są na dzień okresowej weryfikacji, zgodnie z metodologią stosowaną przez Giełdę, oraz publikowane na stronie internetowej Giełdy.

4. Informacje dotyczące akcji zakwalifikowanych do segmentów, o których mowa

w § 1, w wyniku okresowej weryfikacji, podawane są do publicznej wiadomości

w formie komunikatu o składzie danego segmentu, najpóźniej w dniu obrotu następującym po dniu dokonania kwalifikacji.

§ 6

1. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4), akcje emitenta są usuwane odpowiednio z segmentu NC Focus lub NC Base i kwalifikowane do segmentu NC Alert, niezależnie od okresowej weryfikacji.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd Giełdy, że emitent nie wykonuje obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu lub wykonuje te obowiązki w sposób nienależyty, jak również stwierdzenia naruszenia przez emitenta innych zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, Zarząd Giełdy, biorąc pod uwagę stopień i zakres powstałego naruszenia, może postanowić o usunięciu akcji tego emitenta odpowiednio z segmentu NC Focus lub NC Base i zakwalifikowaniu ich do segmentu NC Base albo NC Alert, niezależnie od okresowej weryfikacji.

3. W sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku podjęcia przez Zarząd Giełdy, na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, decyzji o zawieszeniu obrotu akcjami danego emitenta lub ich wykluczeniu z obrotu, Zarząd Giełdy, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, może postanowić o usunięciu akcji tego emitenta odpowiednio z segmentu NC Focus lub NC Base i zakwalifikowaniu ich do segmentu NC Base albo NC Alert, niezależnie od okresowej weryfikacji.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 3, przepisy § 3 ust. 2 lub § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7

1. Pierwsza okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów, o których mowa w § 1, następuje w dniu 28 września 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku emitentów, których akcje w dniu 28 września 2016 r. notowane będą krócej niż 3 miesiące, oraz emitentów, których akcje zostaną po tym dniu po raz pierwszy wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, pierwsza okresowa weryfikacja i kwalifikacja następuje w terminie określonym w § 5 ust. 1, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji emitenta na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, akcje danego emitenta kwalifikuje się do segmentu NC Base, z zastrzeżeniem możliwości ich zakwalifikowania do segmentu NC Alert w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4).×

Zamówić rozmowę