Nowości rynkowe w czerwcu 2018

Zmiany i nowości ustawodawstwa i podatków (wprowadzone i planowane):
– Split payment- za dwa miesiące w Polsce
1 lipca wchodzą w życie przepisy o podzielonej płatności. Za dwa miesiące split payment będzie obowiązywał w Polsce. Do standardowego rachunku wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej banki otworzą każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Jeżeli kontrahent zdecyduje się na realizację płatności za pośrednictwem przelewu bankowego z wykorzystaniem podzielonej płatności, część wynagrodzenia odpowiadająca kwocie VAT trafi na konto VAT, natomiast kwota netto z faktury zostanie przelana na zwykły rachunek. Podzielona płatność będzie stosowana wyłącznie w transakcjach dokonywanych między podatnikami VAT rozliczanych w polskiej walucie. Wykorzystanie mechanizmu będzie dobrowolne – przedsiębiorca zlecający płatności podejmie decyzję o skorzystaniu z tej opcji niezależnie w odniesieniu do każdego przelewu.
– Nowe informacje w kwestii kas fiskalnych online
Branże takie jak fryzjerstwo, mechanicy samochodowi czy sprzedawcy paliw będą musiały już od nowego roku wprowadzić kasy online. Następne w kolejności będą punkty gastronomiczne, w tym również te budki działające sezonowo. W Sejmie trwają prace nad nowym projektem Ministerstwa Finansów. Zmiany mają uszczelnić system o 11 mld zł.
Kasy „online” będą na stałe połączone z Centralnym Repozytorium Kas, do którego będą wysyłane dane dotyczące sprzedaży. Ma to sprawić, że ich ewidencja będzie bardziej rzetelna. W związku z tymi zmianami przewidziana jest refundacja w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł tylko w przypadku kupna całkowicie nowej kasy.
– Niekorzystna dla Polski dyrektywa o pracownikach delegowanych
21 czerwca Ministrowie państw UE odpowiedzialni za sprawy społeczne ostatecznie zatwierdzili w Luksemburgu dyrektywę o pracownikach delegowanych. Nowa dyrektywa jest niekorzystna z punktu widzenia interesów polskich firm. Ogranicza ona okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o sześć miesięcy na podstawie „uzasadnionej notyfikacji” przedstawionej przez przedsiębiorcę władzom państwa przyjmującego. Dyrektywa dotknie szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa transportowe. Uchwalone przepisy przewidują, że po okresie delegowania pracownik będzie objęty prawem kraju przyjmującego i takie będzie dostawał wynagrodzenie. Dla polskich przedsiębiorców wysyłających pracowników do krajów zachodnich będzie to oznaczało wyższe koszty. Zmiany przepisów w tej sprawie przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach jak w przypadku pracownika lokalnego. Regulacje mają wejść w życie w połowie 2020 roku.
– Rosnące koszty przeterminowanych faktur
Przeterminowane faktury kosztują przedsiębiorców coraz więcej, na przeciwdziałanie opóźnieniom płatności i ich skutkom firmy wydają już średnio 7,3 proc. ogółu kosztów – wynika z najnowszego badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” Krajowego Rejestru Długów (KRD) i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W I kw. 2018 r. wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP), obrazującego poziom zatorów płatniczych w polskich firmach, spadła do poziomu 89,9 punktu. Jest to najniższa wartość od połowy 2015 r., kiedy wskaźnik ten wynosił 89,1 punktu. A im niższa jego wartość, tym mniej terminowo firmy opłacają faktury. W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. odsetek przeterminowanych należności w portfelu polskich przedsiębiorstw zwiększył się w stosunku do IV kwartału 2017 r. o 0,4 punktu procentowego i wyniósł 22,7 proc. Jest to najwyższy wynik od dwóch lat.
– Sprawozdanie finansowe w sądzie- niezbędny PESEL
Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłoszenia może dokonać tylko „co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze [KRS], wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania [członek zarządu], wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.” Efekt przepisu jest taki, że bezpłatnego zgłoszenia nie mogą dokonać członkowie zarządu spółki nieposiadający numeru PESEL ujawnionego w KRS, co w praktyce dotyczy przede wszystkim cudzoziemców. W zaistniałej sytuacji problem mogą mieć nie tylko członkowie zarządu, ale też zagraniczne firmy reprezentujące polskie spółki osobowe jeżeli w ich zarządach są cudzoziemcy. Problem w przypadku spółek osobowych jest nawet większy o tyle, że sądy rejestrowe coraz rzadziej ujawniają w KRS dane takich spółek i osób reprezentujących ich wspólników. W związku z tym nawet jeśli reprezentantowi wspólnika reprezentującego spółkę osobową uda się uzyskać numer PESEL, numer ten może nie zostać ujawniony w KRS, a zatem nadal będzie istniała formalnie przeszkoda do bezpłatnego złożenia sprawozdania finansowego spółki osobowej w sądzie.
– Polska specjalną strefą ekonomiczną
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w sobotę 30 czerwca zakłada, że cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą stanie się jedną strefą inwestycji. Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Premiowane mają być te przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Firmy mogą też liczyć na wsparcie w eksporcie. Ustawa przewiduje, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych ma się skrócić czas wydawania decyzji o wsparciu (dotychczas wynosił on od pół roku do dwóch lat). Mikro, małe i średnie firmy nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, ale tam gdzie im wygodniej. Przedsiębiorcy, mający już zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r., będą zwolnieni z podatku do roku 2026.×

Zamówić rozmowę