Oddelegowanie cudzoziemca do pracy za granicą

Oddelegowanie obcokrajowca do pracy za granicą

Ostatnio coraz częściej  zadawane są pytania jak oddelegować pracownika , który jest cudzoziemcem? Dużo polskich firm zatrudnia cudzoziemców – jak oddelegować cudzoziemca za granicę?

Liczba cudzoziemców w tym obywateli Ukrainy podejmujących pracę w Polsce rośnie z roku na rok. Z uwagi na fakt, iż Polska jest w czołówce państw Unii Europejskiej delegujących pracowników za granicę oraz dzięki uproszczonym procedurom legalizacji zatrudniania obcokrajowców, coraz częstszym zjawiskiem jest delegowanie obcokrajowców zatrudnionych w Polsce do innych krajów UE, najczęściej Niemiec.

Przed delegowaniem obcokrajowców do pracy w innym kraju należy najpierw zadbać o ich legalne zatrudnienie w Polsce. Ponadto niezbędne są dokumenty poświadczające legalny pobyt obcokrajowca w Polsce.

Istnieją dwie możliwości zatrudnienia pracowników z Ukrainy:

-na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy

-na podstawie zezwolenia na pracę typu A

Po spełnieniu warunków dotyczących legalnego zatrudnienia obcokrajowca w Polsce należy zapoznać się z prawem obowiązującym w kraju do którego chcemy delegować pracownika.

 

Delegowanie obcokrajowca do Niemiec

Jeżeli delegowany obywatel państwa trzeciego ze względu na swoje obywatelstwo generalnie podlega obowiązkowi wizowemu w Niemczech, należy przeprowadzić procedurę wizową przed wjazdem do Niemiec. W tej sytuacji wydawana jest wiza „VanderElst”, która uprawnia do wykonywania odpowiedniej pracy w Niemczech na czas świadczenia usług.

O wydanie wizy VanderElst wnioskować musi osobiście obywatel Ukrainy. O wizę VanderElst można się starać w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. W celu jej uzyskania należy osobiście złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Koszt wizy to równowartość 75 euro (w zależności od obowiązującego kursu walut).

Uwaga: Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania wniosku przez obcokrajowca lub odmowy udzielenia wizyprzez Ambasadę Niemiec

Aby uzyskać wizę VanderElst należy spełnić m.in. następujące warunki:

  • obywatel Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, jest ubezpieczony i ma opłacone składki na ubezpieczenia społeczne,
  • obywatel Ukrainy ma zawartą umowę o pracę z polskim pracodawcą,
  • polski pracodawca ma zawartą umowę z niemieckim odbiorcą usługi,
  • świadczenie pracy na terenie Niemiec nie jest jedynym celem zatrudnienia obywatela Ukrainy przez polskiego pracodawcę. Wiza VanderElst nie dotyczy umów między pracownikiem a delegującym go przedsiębiorstwem zawartych wyłącznie w celu podjęcia przez pracownika pracy w innym państwie UE. Warunkiem koniecznym jest, aby przed oraz po delegowaniu świadczył on pracę w państwie UE, z którego jest delegowany.

Niezbędna dokumentacja:

1 2 dokładnie wypełnione w języku niemieckim i własnoręcznie podpisane wnioski

 

2 2 aktualne zdjęcia biometryczne

 

3 Paszport o odpowiednio długim terminie ważności (co najmniej 6 miesięcy po upływie ważności pozwolenia na pobyt) wydany w ciągu ostatnich 10 lat (oryginał + 2 kopie wszystkich wypełnionych stron)

 

4 Stosowny dokument potwierdzający zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce o terminie ważności umożliwiającym powrót z Niemiec do Polski po zakończeniu świadczenia usług i (oryginał + 2 kopie)

 

5 Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce od co najmniej 4 tygodni (w 2 egzemplarzach)

 

6 Umowa między przedsiębiorstwem delegującym, a odbiorcą usług działającym w innym państwie UE (w 2 egzemplarzach)

 

7 Sporządzone w 2 egzemplarzach zaświadczenie przedsiębiorstwa delegującego (osobne dla każdego wnioskodawcy w przypadku składania wniosku grupowo) zawierające następujące dane:

-informację o zgodnym z przepisami zatrudnieniu

wnioskodawcy (umowa pracę wzgl. Rozliczenia wynagrodzenia, zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne);

-przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi w Niemczech;

-miejsce realizacji usługi w Niemczech;

-krótki opis świadczonej usługi.

 

8 Dowód ubezpieczenia na wypadek choroby w Polsce i w Niemczech na czas oddelegowania (dokument A1 + karta EKUZ) (w 2 egzemplarzach). Delegowani pracownicy z firmy zarejestrowanej w Polsce muszą podlegać polskim ubezpieczeniom społecznym. W celu udokumentowania faktu podlegania polskim ubezpieczeniom społecznym trzeba uzyskać zaświadczenie A1. Uzyskujemy je w właściwym dla pracodawcy oddziale ZUS. Dla pracowników trzeba też uzyskać kartę EKUZ, czyli europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

Przepisy nie precyzują jaki jest dopuszczalny okres delegowania. Wskazuje się, że są to maksymalnie 24 miesiące związane z podleganiem polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych w czasie pracy zagranicą. Wyjątkowo obcokrajowcy posiadający  w Polsce „pobyt rezydenta długoterminowego UE“ (Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego uprawnia do stałego pobytu w Polsce, wydawana jest na czas nieoznaczony. Karta pobytu ma ważność 5 lat. Po upływie terminu wymienia się wyłączne kartę, bez potrzeby składania kolejnego wniosku) mogą zostać oddelegowani do pracy w Niemczech na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie 12 miesięcy (kolejne 3 miesiące przysługują wraz z kolejnym rokiem) bez wizy „VanderElst“.×

Zamówić rozmowę