Podatki w Polsce dla firm i osób fizycznych

W Polsce podatki nakładane są zarówno na firmy, jak i na osoby fizyczne, jeśli osoby te są uznane za rezydentów. Jeżeli Twoja firma jest zarejestrowana w Polsce i prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski, jest ona rezydentem podatkowym. W stosunku do osoby fizycznej, bez względu na jej obywatelstwo, która przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku i uzyskuje w trakcie pobytu dochód podlegający opodatkowaniu, będzie uważana za rezydenta podatkowego.

WAŻNE! Powinieneś wziąć pod uwagę zapisy umów podatkowych między Polską a Twoim krajem, aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym podatkom w Polsce, którym podlegają firmy i osoby fizyczne.

Podatki w Polsce dla firm.

Siedziba firmy jest ważnym czynnikiem w ustalaniu opodatkowania osób prawnych. Firmy zarejestrowane w Polsce uważane są za rezydentów podatkowych. Są zobowiązani do płacenia podatków od zysków. Aby potwierdzić swoją rezydencję, zawsze możesz otrzymać certyfikat CFR1 z urzędu skarbowego. Jeżeli firma nie jest rezydentem, to opodatkowana jest tylko część zysku, który uzyskuje w Polsce.

Podatek dochodowy dla firm (CIT / Podatek dochodowy od osób prawnych).

Podstawę opodatkowania oblicza się, odejmując zgodnie ze wzorem:

przychód (czyli obrót) – wydatki = dochód bez VAT

Od 2020 roku w Polsce obowiązują dwie główne stawki podatku dochodowego:

 • Podatek 9% – jest stosowany, jeśli roczny dochód firmy jest niższy niż 1 200 000 EUR. Wskaźnik ten uważany jest za jeden z najniższych w UE. To rodzaj wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw – MŚP.
 • Podatek 19%. Ma zastosowanie, jeśli firma osiągnęła roczne przychody powyżej 1200000 EUR, a jeśli w ciągu roku przychody były mniejsze, a na koniec roku przekroczyły 1200000 EUR, wówczas podatek 19% jest naliczany za cały rok

Podatki w Polsce dla osób fizycznych.

Opodatkowanie osób fizycznych w Polsce jest stosunkowo proste, nazywa się – PIT / Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek ten muszą płacić wszystkie osoby mieszkające w Polsce i posiadające dochód z działalności gospodarczej lub dochody z umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów zatrudnieniowy. Istnieją dwie możliwości opodatkowania:

Skala progresywna z dwoma progami.

Roczny dochód  PLN Opodatkowanie
Do 85 528 PLN 17%
Powyżej 85 528 PLN 32%

 

Kalkulacja przebiega następująco, np. Roczny dochód wyniósł 98 000 zł. Od 85.528 płacimy 17%, od pozostałej kwoty płacimy 32%.

 • Podatek liniowy lub „zryczałtowany” – polega na pobraniu 19% podatku od wszystkich dochodów, niezależnie od ich wielkości. Ale w tym przypadku wszystkie ulgi podatkowe przepadają. Zasadniczo z tej stawki podatkowej korzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.

Oprócz podatku dochodowego masz również podatek na ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to osób, które uzyskują dochody z umów o pracę i umów cywilnoprawnych, należy pamiętać, że PIT to nie wszystkie płatności. Ponadto od wynagrodzeń pobierane są składki na różne fundusze ubezpieczeń społecznych. Są opłacane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Procent jest pokazany w poniższej tabeli:

Składki na fundusze suma % pracownik % firma %
Składka emerytalna 19,52 9,76 9,76
Składka zrowotna 9,00 9,00 0,00
Składka rentowa 8 1,5 6,5
Składka chorobowa 2,45 2,45
Składka wypadkowa 0,67-3,86 0,67-3,86
Fundusz pracy 2,45 2,45
Suma: 28,48-33,17 22,71 19,48-24,17

Aby obliczyć kwotę, jaką trzeba będzie zapłacić państwu, możesz skorzystać z kalkulatorów online, które są szeroko dostępne na wielu polskich stronach.

Jak działają kalkulatory online.

 • Znajdź kalkulator online
 • Wpisz żądany dochód, np. 11 000 zł netto lub brutto
 • Wybierz rodzaj umowy, na przykład „Umowa o pracę”
 • Kliknąć „Oblicz”, a system obliczy wymagane opłaty

System wylicza i otrzymujemy kwotę, jaką pracownik otrzyma za wypłatę, w ramach tej umowy pracownik otrzyma 7846 zł. Widać tam również wysokości składek na fundusze.

W kalkulatorach internetowych znajduje się również ważna zakładka – „Koszty pracodawcy”, w której zawsze możesz zobaczyć wysokość obciążenia podatkowego od wynagrodzeń, które pracodawca zapłaci za pracownika. W naszym przypadku przy pensji 11 000 zł pracodawca będzie musiał zapłacić w sumie 13 267 zł.

WAŻNE! Od 1 sierpnia 2019 roku w Polsce osoby poniżej 26 roku życia są zwolnione z płacenia podatku, jeżeli ich roczny dochód nie przekracza 85 528 zł. Dochód zostanie przelany tylko na kwotę przekraczającą ten próg. Stawka zerowa dotyczy tylko umów o pracę i umów cesji. Dozwolone jest połączenie różnych źródeł dochodu i nie może to ograniczać kwalifikacji.

Podatek od wartości dodanej (VAT).

Stawka podstawowa wynosi 23%, stosowana do wszystkich rodzajów towarów i usług.

Istnieją również stawki preferencyjne, które są nakładane na niektóre rodzaje towarów i usług:

 • Stawka 8% – usługi hotelowe, leki, niektóre rodzaje transportu osób
 • Stawka 5% – artykuły spożywcze, sprzedaż gotowych artykułów spożywczych, uprawa i marketing niektórych rodzajów roślin
 • Stawka 0% – niektóre produkty i usługi ważne społecznie

WAŻNE! W przypadku eksportu dla firm i przedsiębiorców indywidualnych nie naliczasz podatku VAT. Towary importowane do Polski z krajów UE są opodatkowane stawką 23%, ale w tym przypadku podatek VAT nie jest płacony. Towary importowane do Polski z krajów spoza UE podlegają podatkowi VAT w wysokości 23%.

Firma będąca polskim rezydentem musi stać się płatnikiem VAT, jeśli świadczy usługi doradcze lub przychody przekraczają 200 000 zł rocznie w stosunku rocznym.

Progress Holding - rejestracja spółki

Podatek od dywidend.

Dywidendy dla osób fizycznych są opodatkowane stawką 19%. Jeśli firma otrzyma dywidendę, jest ona sumowana w całkowity dochód.

Dywidendy otrzymane przez spółkę będącą rezydentem w Polsce od innej polskiej spółki lub spółki z kraju UE i EOG mogą być zwolnione z podatku, ale pod pewnymi warunkami.

Akcyza.

W Polsce do wyrobów akcyzowych zalicza się wszelkiego rodzaju produkty ropopochodne, prąd, alkohol, wyroby tytoniowe, samochody z silnikami powyżej 2 tys. Cm3.

Podatek własnościowy.

Podatek ten jest nakładany na grunty, domy lub ich części, a także budynki lub ich części, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Płatnikiem tego podatku są:

 • Właściciele
 • Wieczyści użytkownicy
 • Spontaniczni posiadacze
 • W niektórych przypadkach – zależni właściciele nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość tego podatku określają władze lokalne. Stawki szacowane są na 1 m kw. I nie mogą przekroczyć stawek ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na bieżący rok. Podatek płacony jest w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.×

Zamówić rozmowę