Pozyskanie finansowania

Pozyskanie finansowania na rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

To jedno z kluczowych warunków powodzenia prowadzenia firmy lub jej rozwoju.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących zewnętrznych źródeł finansowania:

  1. Kredyty z banków
  2. Leasing dla nowych firm, faktoring,
  3. Dofinansowanie unijne, różnego rodzaju programy PARP
  4. Pozyskanie finansowanie z funduszu
  5. Pozyskanie finansowania od anioła biznesu
  6. Pozyskanie finansowania poprzez debiut na WGPW lub emisja obligacji

 

Progress Holding posiada 16 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla firm. Uzyskaj bezpłatna konsultacje i napisz do nas office@progressholding.pl

Najbardziej popularna forma finansowania jest kredyt obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym, leasing. Z reguły banki rozpatrują wnioski kredytowe po 12 lub 24 miesiącach od rozpoczęcia działalności. Kredyt udzielany jest proporcjonalnie do części obrotów na rachunku. Firmy z zagranicznymi udziałowcami często są odrzucane jako wiarygodni kredytobiorcy.

Łatwiej jest uzyskać leasing lub faktoring z regresem nawet dla spółek z zagranicznymi udziałowcami.

 

Jakie dokumenty wymagają banki ?

 • Sprawozdanie finansowe za 2 ostatnie lata
 • Bilans i rachunek zysków i strat za ostatni okres
 • Deklaracje CIT8
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z podarkami od urzędu skarbowego i ZUS

Jeśli zamierzacie uzyskać finansowanie od inwestorów to sprawdźcie czy spółka jest gotowa do upublicznienia? Oto kilka podstawowych warunków na które zwracają inwestorzy:

 • Przyjęcie strategii rozwoju przez właścicieli i kierownictwo spółki
 • Gotowość przeprowadzania audytu księgowego i prawnego
 • Gotowość publikowania dobrych i złych informacji
 • ponoszenia kosztów bycia spółka publiczną

 

Jak przyczynić się do powodzenia wejścia na giełdę?

Atrakcyjność spółki – Umiejętnie zaprezentowana spółki, wskazując na obszary, w których spółka się wyróżnia. Spółka Powinna wyjaśniać cele, jakim ma służyć oferta oraz oraz priorytety w działalności.

Kompetentny i skuteczny zarząd – Jakość zespołu zarządzającego jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny atrakcyjności danej spółki przez inwestorów. Należy w optymalny sposób zaprezentować rynkowi kompetencje i skuteczność działania zarządu.

Historia finansowa – przedstawienie danych finansowych za kilkuletni okres potwierdzających możliwości wypracowywania zysku i dodatnich przepływów pieniężnych

Efektywny system raportowania – dostępność danych w różnych przekrojach wskazujących sposób zarabiania, marże i dokładną strukturę kosztów. Sposób raportowania powinien przejrzyście wykazywać różne przekroje przychodów i kosztów w podziale na linie biznesowe.

Dobre praktyki korporacyjne– przestrzeganie międzynarodowych praktyk rynkowych w zarządzaniu i dostarczaniu informacji określa jakość przedsiębiorstwa.

 

Jakie zastrzeżenia inwestorzy najczęściej wyrażają?

 • mało przekonująca equity story – brak spójnej wizji marketingowej oferty;
 • mało obiecujące perspektywy finansowe w oczach inwestorów;
 • rozbieżności co do poglądu na wycenę spółki między właścicielami a potencjalnymi inwestorami;
 • niewystarczające doświadczenie zarządu w oczach inwestorów;
 • niedostępność odpowiednich zbadanych historycznych informacji finansowych;
 • złożona historia finansowa – brak odpowiednich dodatkowych informacji finansowych;
 • złożona struktura grupy kapitałowej – prawna i podatkowa;
 • problemy w zakresie ładu korporacyjnego;
 • znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi;
 • niewystarczający kapitał obrotowy;
 • nieodpowiednie lub nieefektywne systemy raportowania i kontroli (finansowe i niefinansowe);
 • brak zmiany w kulturze organizacyjnej;
 • niewłaściwi lub niedoświadczeni doradcy;
 • złe zarządzanie projektem

Koszty wejścia na giełdę stanowią dla wielu, zwłaszcza małych spółek jeden z najistotniejszych czynników zniechęcających do przeprowadzenia oferty publicznej.

Praktyka potwierdza, że decydujący wpływ na procentowy koszt IPO ma wartość oferty. W przypadku najmniejszych IPO na rynku głównym, o wartości poniżej 50 mln zł, udział kosztów przekracza 6% Koszty debiutu w ujęciu na rynku NewConnect są niższe niż na rynku głównym, jednakże w przypadku spółek zagranicznych jest znacznie wyższy.

 

Koszty wejścia na NewConnect stanowią:

 • wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy,
 • audyt księgowy,
 • audyt prawny (zalecany),
 • animator,
 • koszty promocji,
 • opłaty administracyjne,

Decyzje inwestycyjne, inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni, podejmują po analizie spółki, która zawiera wycenę, historię oraz perspektywy rozwoju. Inwestorzy instytucjonalni zwykle mają dłuższy horyzont inwestycyjny niż inwestorzy indywidualni.

Wśród najbardziej popularnych metod wyceny są metody porównawcze (mnożnikowe) wykorzystujące kursy akcji spółek z porównywalnych sektorów oraz metody dochodowe.

Z reguły przy IPO stosowane jest dyskonto w stosunku do ich spodziewanej wartości rynkowej po debiucie. Dyskonto to stanowi specyficzne wynagrodzenie dla inwestora składającego zapis na akcje debiutanta, kompensujące nieco ryzyko związane z zakupem akcji oraz koszty wynikające np. z finansowania tego zakupu kredytem. Zjawisko to obrazuje sposób kształtowania się kursu akcji spółki po debiucie.

NewConnect charakteryzuje się wyższym ryzykiem niż rynek główny, co znajduje odzwierciedlenie w stopie zwrotu uzyskiwanej z akcji spółek debiutujących na tym rynku. Stopy zwrotu na zamknięciu pierwszego dnia notowań wahały się w 2013 roku następująco:

Jaki udział akcji należy zaoferować?

Wybór ilości akcji jest wynikiem oceny ile akcji dotychczasowi akcjonariusze sa gotowi sprzedać a ilością pieniędzy niezbędna do sfinansowania strategii.

Przy tej kalkulacji należy uwzględnić płynność akcji na giełdzie, czyli rozproszenie akcjonariuszy i wystarczająco duży pakiet akcji będących przedmiotem oferty tak, aby akcjonariusze mogli sprawnie kupować i sprzedawać akcje.

Każdy przypadek jest indywidualny jednakże najczęściej sprzedawanych w IPO jest od 20 do 30% akacji.

Inne rozdziały
baner-doradztwo-1
Pozyskanie klientów
SPRAWDŹ
baner-doradztwo-1
Proces pozyskania inwestora
SPRAWDŹ
×

Zamówić rozmowę