Rejestracja firmy w Polsce przez cudzoziemca

Zgodnie z polskim prawem każdy cudzoziemiec może założyć firmę w Polsce i prowadzić działalność gospodarczą. Reguluje to ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

WAŻNE! Cudzoziemiec otwiera firmę w Polsce na takich samych warunkach, jakie obowiązują obywateli polskich.

Istnieją pewne niuanse i osobliwości związane z obywatelstwem przyszłego właściciela. Niezależnie od tego, czy jest obywatelem kraju UE, czy kraju spoza UE.

Tak więc cudzoziemcy, niezależnie od rodzaju obywatelstwa, mogą tworzyć prawie wszystkie formy firm. Dotyczy to:

 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki akcyjnej
 • Organizacji publicznych

WAŻNE! Ograniczenia istnieją tylko dla przedsiębiorstw jednoosobowych (Przedsiębiorcy indywidualni / JDG / Jednoosobowa działalność gospodarcza), mogą nimi zostać tylko osoby spełniające poniższe kryteria:

 • mieszkać w Polsce na podstawie stałego pobytu
 • przebywać w Polsce na podstawie Karty Mieszkańca UE
 • posiadać Kartę Polaka
 • być obywatelem państwa członkowskiego UE
 • posiadając status uchodźcy
 • posiadać ważny status studenta

Należy również zaznaczyć, że to samo prawo pozwala cudzoziemcom z krajów trzecich na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce bez dodatkowych wymagań w następujących formach. Rozważmy je bardziej szczegółowo.
Rejestracjafirmy w Polsce przez cudzoziemca

Dostępne formy rejestracji firmy dla cudzoziemców z krajów trzecich.

Możesz prowadzić biznes w Polsce, jeśli Twoja firma ma jeden z poniższych statusów:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka ta może być zorganizowana przez jedną lub więcej osób. Jeżeli firma – jako właściciel – rejestruje nową firmę w Polsce, to w takim przypadku założyciel musi mieć co najmniej 2 założycieli. Minimalny kapitał docelowy powinien wynosić nie mniej niż 5000 zł. Założyciele nie odpowiadają za zobowiązania firmy. Kapitał można podzielić na równe lub nierówne udziały, ale ich wartość nie może być niższa niż 50 zł. Jeśli wspólnikiem jest jedna osoba fizyczna to niezbędna jest rejestracja w ZUS i opłata ok 1500 zł miesięcznie, w celu uniknięcia tej opłaty powinno być minimum 2 wspólników.
 • Spółka Akcyjna – spółkę może założyć jedna lub kilka osób lub firm. Statut Spółki jest aktem notarialnym, który określa prawa akcjonariuszy. Kapitał zakładowy to co najmniej 100 000 zł. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
 • Spółka komandytowa – to spółka osobowa, w której główny wspólnik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność majątkową wobec wierzycieli.
 • Spółka komandytowo-akcyjna – działalność prowadzona jest w oparciu o własną firmę. Kapitał zakładowy to co najmniej 50 000 zł. Jeden z członków spółki musi być udziałowcem. Jeden ze wspólników spółki musi odpowiadać za działalność spółki wobec wierzyciela bez ograniczeń.
 • Spółka zależna firmy zagranicznej – każda firma zagraniczna może otworzyć oddział w Polsce. Żadne zgody nie są wymagane. Konieczne jest jedynie posiadanie certyfikatu zgodności z zasadą wzajemności. Zaświadczenie wydaje polski konsulat.
 • Oddział – otwierany przez cudzoziemców w Polsce wyłącznie na zasadzie wzajemności i działalności biznesowej w ramach ich celów biznesowych. Do reprezentowania tego podmiotu wymagany jest pełnomocnik, a także wpis w KRS. Oddział musi prowadzić odrębną księgowość w Polsce.
 • Przedstawicielstwo – otwiera się tylko dla rozwoju reklamy i promocji swojej działalności. Wymagana jest rejestracja w Rejestrze Przedstawicielstw Przedsiębiorstw Zagranicznych. Przedstawicielstwo musi również prowadzić odrębną księgowość w Polsce. Przedstawicielstwo nie prowadzi działalności gospodarczej, może jedynie ponieść koszty, ale nie może sprzedawać i otrzymywać wpływów.

Inne opcje.

Oprócz powyższego cudzoziemcy mogą również nabywać udziały w polskich spółkach kapitałowych i przystępować do nich, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Tym samym cudzoziemcy będą mogli zostać partnerami polskich firm poprzez zakup udziałów lub akcji w tych spółkach. Mogą założyć spółkę razem z obywatelem RP i zostać jej prezesem w takiej firmie lub być jednym z członków organu przedstawicielskiego firmy. W takim przypadku konieczne jest zawarcie umowy z cudzoziemcem lub innej umowy cywilnoprawnej, np. Umowa o pracę, na podstawie której zostanie wypłacone wynagrodzenie.

Rodzaje rejestracji firm w Polsce.

Aby otworzyć firmę w Polsce należy wybrać jeden z formularzy rejestracyjnych. W Polsce istnieją dwa główne rodzaje rejestracji spółek. Możesz zarejestrować firmę w Polsce:

 • online, za pośrednictwem systemu S24 (Ministerstwa Sprawiedliwości)

lub

 • u notariusza

Obie metody zakładania firmy w Polsce są odpowiednie zarówno dla obcokrajowców z UE, jak i dla cudzoziemców z krajów trzecich. Konieczne jest ustalenie statusu prawnego przyszłej firmy i rozpoczęcie przygotowań do rejestracji. Pierwsze kroki, które będziesz musiał podjąć, aby otworzyć firmę w Polsce, będą dokładnie takie same i nie będą zależeć od tego, z jakiej formy rejestracji skorzystasz.

Tabela porównawcza typów rejestracji.

Niezbędne działania System S24

 

Rejestracja notarialna

 

Treść statutu, postanowienia szczegółowe Nie – Forma standardowa jest niezmienna

 

Tak – dokumentacja jest elastyczna I można ją modyfikować

 

Potrzeba posiadania podpisu elektronicznego * Tak

 

Nie
Rejestracja online Tak Nie
Sekwencyjne zmiany online w przyszłości Tak Nie
Przełożenie wersji online na notarialną Tak Nie
Przełożenie formy notarialnej na S24 Nie Nie
Czas oczekiwania na rejestrację firmy bo złożeniu dokumentów Ok. 7 dni

 

1 miesiąc
Koszt 350 PLN 650 PLN

Rejestraja spółki - Progress Holding

WAŻNE! W każdym przypadku konieczne będzie uzyskanie podpisu elektronicznego dla kierownictwa firmy! W przeciwnym razie firma nie będzie mogła złożyć raportu rocznego i zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Ministerstwa Finansów.

Aby zarejestrować swoje konto w systemie on-line Ministerstwa Sprawiedliwości, w celu dalszej rejestracji polskiej firmy za pośrednictwem systemu S24 np. LLC, należy wykonać następujące czynności.

Krok 1. Uzyskanie podpisu elektronicznego

Krok 2. Zdefiniuj podstawowe dane firmy

Krok 3. Złóż wniosek i niezbędne dokumenty:

 • Wymagane dokumenty do dostarczenia do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
 • Statut
 • Lista założycieli
 • Potwierdzenie wniesienia kapitału docelowego (na tym etapie kapitał musi zostać zdeponowany w kasie)
 • Potwierdzenie, czy osoba prawna jest rezydentem Polski
 • Lista adresów Fundatorów
 • Lista członków Zarządu
 • Wniosek do KRS

Krok 4. Płatność i przesłanie wniosku do KRS

Krok 5. Złożenie dokumentów do urzędu skarbowego

UPL – pełnomocnictwo do składania raportów do urzędu skarbowego

VAT R – informacja o rozpoczęciu pracy i wyborze płatnika VAT / niebędącego podatnikiem VAT

NIP 8 – informacje o wszystkich adresach firmowych, rachunkach bankowych i księgowym×

Zamówić rozmowę