Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG.

 

Informacje jakie będą Ci potrzebne do prawidłowego uzupełnienia dokumentu CEiDG-1

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL – jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania

Ważne! Numery NIP i REGON zostaną Ci nadane automatycznie po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

 

Co możesz zawrzeć we wniosku do CEiDG

 1. Wraz z wnioskiem składasz oświadczenie dotyczące braku zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej oraz posiadania tytułu własności do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEiDG.
 2. Składając wniosek o wpis swojej działalności do CEiDG, możesz złożyć oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego, złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej oraz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT.
 3. Jako przedsiębiorca musisz zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony. Zrobisz to dołączając do wniosku CEIDG-1 odpowiednie formularze. Dodatkowo możesz zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny.
 4. We wniosku o wpis do CEiDG możesz także podać informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Metody składania wniosku CEiDG

 • Online poprzez portal biznes.gov.pl (wymagany profil zaufany e-PUAP lub podpis kwalifikowany)
 • Online przez portal CEiDG (wymagany profil zaufany e-PUAP lub podpis kwalifikowany)
 • Osobiście w każdym urzędzie miasta lub gminy
 • Pocztą (dokument musi być własnoręcznie podpisany i poświadczony przez notariusza)

Jeżeli masz pytania dotyczące rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej napisz do nas na office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę