Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej dla uchodźców z Ukrainy

Jednoosobowa działalność gospodarcza, mimo stale zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego, jest nadal najczęściej wybieranym sposobem na założenie własnego przedsiębiorstwa w Polsce. Czy jednak możliwe jest utworzenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej także dla osób, które nie posiadają polskiego obywatelstwa? Pytanie to jest w tej chwili szczególnie istotne dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego musieli w pośpiechu opuścić swój kraj. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Przypomnijmy więc, że aby otworzyć IP w Polsce obywatelom innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej, konieczne jest spełnienie kilku warunków wymienionych poniżej:

  • Posiadać zezwolenie na pobyt stały
  • Posiadać PESEL – Personal Identification Number
  • NIP (numer identyfikacji podatkowej)
  • Być zarejestrowanym w ZUS (rejestracja jest konieczna zgodnie z formularzem ZUA)

Wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej składa się w formie elektronicznej, która jest dostępna na stronie www.biznes.gov.pl. Zgłoszenie członkostwa jest bezpłatne i automatycznie wiąże się z rejestracją przedsiębiorcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz jako podatnika w Urzędzie Skarbowym. Na podstawie wniosku nadawane są również numery NIP i REGON.

Należy pamiętać, że w przypadku osób, które nie posiadają polskiego numeru PESEL, nie będzie możliwe złożenie wniosku o członkostwo w CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego, ponieważ do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany. Rozwiązaniem tego problemu dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub posiadających zezwolenie na pobyt stały jest złożenie wniosku o zameldowanie, dzięki któremu zostanie im również nadany numer PESEL. Wniosek o zameldowanie składa się w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania osoby. Jeśli cudzoziemiec nie posiada statusu uchodźcy lub zezwolenia na pobyt stały, możliwe jest również ubieganie się o numer PESEL, ale wymaga to odpowiedniego uzasadnienia założenia firmy w Polsce. Wówczas wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku bezrobocia – w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie. W pozostałych przypadkach, dla osób nieposiadających polskiego numeru PESEL, a spełniających warunki, o których mowa wcześniej w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadnienie wniosku o jednoosobową działalność gospodarczą należy złożyć w formie papierowej w administracji.

Nowe przepisy dla obywateli Ukrainy

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tym terytorium, obywatele Ukrainy mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL. Należy zauważyć, że art. 2 ustawy stanowi, że obywatele Ukrainy, którzy opuścili swoją ojczyznę w wyniku agresji rosyjskiej i zadeklarowali chęć przebywania na terytorium Polski, będą mogli legalnie przebywać na terytorium Polski przez 18 miesięcy. Dzięki takim zmianom każdy obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w okresie od 24 lutego będzie mógł złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy, co znacznie ułatwi i przyspieszy cały proces zakładania działalności gospodarczej.

WAŻNE: Wypełniając formularz CEIDG-1 w ramach wpisu do rejestru należy zwrócić szczególną uwagę na część dotyczącą danych wnioskodawcy. Jest to ważne, ponieważ cudzoziemiec, który nie posiada numeru PESEL, będzie musiał udowodnić swoją tożsamość i obywatelstwo urzędnikowi podczas składania papierowego wniosku w Urzędzie Gminy. W przypadku cudzoziemców posiadających numer PESEL, którzy składają wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego, potwierdzenie tożsamości następuje poprzez dołączenie skanu dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca.

Jeśli masz jakieś pytania napisz – office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę