Składki ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Składki ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Składki ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności podlegają wyłącznie osoby fizyczne i wspólnicy spółek osobowych. Natomiast osoby prawne nie mają obowiązku uiszczania opłat na obowiązkowe składki ZUS. Należy przypomnieć, że wspólnicy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, chyba że są wspólnikami w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem wyjątek stanowią jedyni wspólnicy w spółkach z o. o. Wspólnicy w pozostałych spółkach kapitałowych podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne, jeśli zatrudnieni są w spółce na przykład w oparciu o umowę o pracę.

 

Rozkład udziałów w spółce, a ubezpieczenie społeczne

Wspólnicy wieloosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy nie są powiązani ze spółką umową o pracę, nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.  Jeżeli chcą uzyskać statusu ubezpieczonego, nawiązują stosunek pracy ze spółką. Warto zwrócić uwagę na odwrotną sytuację, w której wspólnicy dzielą się udziałami w spółce w taki sposób, iż jeden z nich będzie w posiadaniu 99%, a drugi 1% udziałów, co w następstwie ma być podstawą do braku konieczności płacenia obowiązkowej składki ZUS.

Niestety, przy tak dużej różnicy udziałów taka sytuacja zostaje zazwyczaj oceniana, jako iluzoryczna z uwagi na to, że jeden wspólnik ma pozycję dominującą. Dodatkowo warto wspomnieć, że sądy traktują takich wspólników ze znaczną przewagą udziałów, jako praktycznie jedynych wspólników w spółce, wobec czego nie podlegają oni pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu.

Obowiązkowa składka zdrowotna

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie zarządu, którzy z tego tytułu otrzymują wynagrodzenia i pełnią swoją funkcję na podstawie powołania i z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie.

Obowiązują trzy terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Jako przedsiębiorca musisz rozliczać i opłacać do ZUS składki za siebie na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których:
 1. ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe – są obowiązkowe
 2. ubezpieczenie chorobowe – jest dobrowolne
 • Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy
 • na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy
 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy
 • na ubezpieczenie wypadkowe: stopa procentowa jest zróżnicowana i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma.


×

Zamówić rozmowę