Stawki podatkowe w Polsce 2020

Chcąc założyć w firmę w Polsce należy być świadomym panujących, najświeższych stawek podatkowych. W chwili obecnej stawki najważniejszych podatków w Polsce wyglądają następująco:

Podatek VAT – 23% (główna)

  • Istnieją również produkty objęte obniżoną stawką VAT wynoszącą kolejno 8 i 5%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 17%

CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) – 19% (podstawowa wartość opodatkowania)

  • 9% – w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność
  • 19% – podatek od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP
  • 19% – podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP
  • 20% – m.in. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
  • 10% – z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej


×

Zamówić rozmowę