Studia w Polsce dla obcokrajowców (cz.3)

Studia w Polsce dla obcokrajowców (cz.3)

Większość polskich uczelni stwarza obcokrajowcom warunki do podjęcia u siebie nauki. Pamiętajmy jednak, że mimo otwierania się polskich szkół wyższych na cudzoziemców, nadal rozpoczęcie na nich studiów wymaga dopełnienia wielu formalności i wiąże się z licznymi kosztami. Jak dokładnie wyglądają kwestie przyjęcia cudzoziemców na studia w Polsce?

Wybór uniwersytetu w Polsce

Przede wszystkim – należy wybrać uczelnię, która nas interesuje i która prowadzi kierunek, który chcemy studiować. Trzeba więc zdecydować, czy będzie to uniwersytet medyczny, ekonomiczny, a może politechnika? Po wybraniu typu, decydujemy się na konkretną placówkę. Pomóc mogą w tym specjalnie przygotowane wyszukiwarki – Study Finder oraz Study in Poland. Warto pamiętać, że w Polsce szkoły wyższe dzielą się na publiczne i prywatne – te pierwsze są dla polskich obywateli bezpłatne. Należą do nich między innymi Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Uczelnie te przygotowują wiele propozycji dla obcokrajowców w swojej ofercie edukacyjnej. Na przykład Uniwersytet Wrocławski otworzył Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Obcokrajowców, która może pomóc w opanowaniu języka polskiego i poznania panujących w kraju obyczajów i kultury. Ma to na celu ułatwienie codziennego życia studentów spoza Polski. Strona Uniwersytetu Wrocławskiego dostępna jest także w angielskiej wersji językowej. Na Uniwersytecie Wrocławskim kilka kierunków prowadzonych jest w języku angielskim – na przykład biznes i administracja oraz biotechnologia. W przypadku innych kierunków, na których zajęcia prowadzone są w języku polskim, wymagane jest przy rekrutacji potwierdzenie znajomości języka  na minimum poziomie B1. Potwierdzeniem takim jest zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Można być zwolnionym z konieczności takiego potwierdzenia, jeśli jest się stypendystą Krajowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz osobą posiadającą zezwolenie na pobyt stały, Kartę Polaka, polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów w języku polskim jako wykładowym.

Uniwersytet w Białymstoku również prowadzi studia w języku angielskim oraz rosyjskim na pierwszym i drugim stopniu. Będzie to na przykład specjalność filologiczna filologia rosyjska – komunikacja językowa w biznesie oraz pedagogika i systemy informacyjne. Na ich stronie informacje dostępne są w trzech językach – polskim, angielskim i rosyjskim. Z kolei na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie studenci English Division mogli uczestniczyć w dwusemestralnym bezpłatnym kursie języka polskiego współfinansowanym przez Program Krajowy Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Przyjęcie na studia w Polsce

W celu przyjęcia na polską uczelnię, trzeba złożyć na uczelni świadectwo dojrzałości z uzyskanymi odpowiednio wysokimi wynikami, które zapewnią nam osiągnięcie progu punktowego danej uczelni  na danym kierunku. Od cudzoziemców wymagane jest świadectwo maturalne albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dokument, który świadczy o ukończeniu edukacji na etapie równym polskiej szkole. Jeżeli chcemy rozpocząć studia na drugim stopniu, analogicznie wymagany jest dyplom studiów licencjackich lub jego zalegalizowany w Polsce odpowiednik.  Jest to zasada uniwersalna dla polskich uniwersytetów. Po dostarczeniu dokumentów odbywa się proces rekrutacji, gdzie wymagane punkty decydują o przyjęciu osoby na preferowany przez nią kierunek.

Zajęcia dla studentów, którzy nie pochodzą z Polski i nie są też obywatelami Unii Europejskiej są płatne. Koszty są różne – wpływa na nie wybrany kierunek. Do najdroższych kierunków należą prawo i medycyna. Należy wziąć to pod uwagę, gdy planujemy koszty swojej edukacji. Są jednak pewne wyjątki. Opłat nie musi ponosić cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej, posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 lub ważnej Karty Polaka, a także  osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia. Opłat nie ponoszą też cudzoziemcy spokrewnieni z obywatelami polskimi.

Średnie koszty studiów w Polsce dla obcokrajowców

Jak kształtuje się koszt studiów na różnych uczelniach i ile kosztuje jeden semestr nauki lub miesiąc w akademiku? Poniżej przygotowaliśmy zestawienie szkół wyższych, które omówiliśmy w we wszystkich 3 częściach cyklu artykułów:

Uczelnia Opłata za kierunek (PLN) Opłata za kierunek  (EUR) Opłata za akademik (PLN) Opłata za akademik (EUR)
UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza) ok. 2000zł/semestr ok. 470 euro/semestr ok. 400zł/miesiąc ok. 95 euro/miesiąc
ALK (Akademia Leona Kuźmińskiego) ok. 10000zł/semestr ok. 2325 euro/semestr hotel ok. 200zł/doba hotel ok. 45 euro/doba
UJ (Uniwersytet Jagielloński) ok. 1500-2000/semestr ok. 350-470 euro/semestr 400zł/miesiąc ok. 93 euro/miesiąc
UW (Uniwersytet Warszawski) ok.4300zł/semestr ok. 1000 euro/semestr ok. 500zł/miesiąc ok. 116 euro/miesiąc
PP (Politechnika Poznańska) ok. 2000zł/semestr ok. 465 euro/semestr ok. 450zł.miesiąc ok. 104 euro/miesiąc
UMSC (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) ok. 4300zł/semestr ok. 1000 euro/semestr ok. 500zł/miesiąc ok. 116 euro/miesiąc
UwB (Uniwersytet w Białymstoku) ok. 2500zł/semestr ok. 581 euro/semestr ok. 450zł/miesiąc ok. 104 euro/miesiąc
UMLub (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) ok. 8000/semestr ok. 1860 euro/miesiąc ok. 500zł/miesiąc ok. 116 euro/miesiąc
UWR (Uniwersytet Wrocławski) ok. 4300zł/semestr ok. 1000 euro/semestr ok. 500zł/miesiąc ok. 116 euro/miesiąc

 

Koszty i najpopularniejsze kierunki na wybranych uczelniach

Przyjrzyjmy się jeszcze trzem wybranym uczelniom spośród proponowanych uniwersytetów, czyli Uniwersytetowi Wrocławskiemu, Uniwersytetowi w Białymstoku i Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie. Ile łącznie kosztuje studiowanie na nich i jakie kierunki są najbardziej oblegane?

Uniwersytet Wrocławski to ogólna uczelnia, na której studiować można jeden z licznych kierunków – od prawa, poprzez filologię polską, aż do matematyki. Średnio za semestr nauki zapłacimy tam 1000 euro, a za miesiąc w akademiku – ponad 100 euro. Musimy więc przygotować się na to, że za semestr spędzony na tej uczelni trzeba będzie łącznie wyłożyć kwotę około 3000 euro, czyli prawie 13 000 złotych. Najbardziej oblegane kierunki na tej uczelni to według raportów psychologia, chemia i toksykologia sądowa oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Uniwersytet w Białymstoku to także uczelnia o profilu ogólnym, otwarta na wschodnich sąsiadów (na przykład z Ukrainy) ze względu na ich bliskie sąsiedztwo. Popularne są tam na przykład filologia angielska, kryminologia i zarządzanie. Koszty semestru na tej uczelni to średnio 600 euro opłaty za kierunek oraz około 100 euro miesięcznych kosztów życia w akademiku. Łącznie za pół roku edukacji zapłacimy tam około 1200 euro, co wypada zdecydowanie taniej od Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ze względu na swój profil jest najdroższą ze wspomnianych tu uczelni. Kierunki medyczne to zawsze koszty rzędu kilkunastu tysięcy za rok nauki nauki, i tak jest także w tym przypadku – mowa bowiem o prawie 19 tysiącach złotych za jeden rok uczęszczania na kierunek medyczny lub stomatologiczny. Akademiki tej uczelni mieszczą się w średniej opłat za tego typu usługę – kosztują średnio 500 złotych za miesiąc. Łącznie studenci medycyny ponoszą więc koszty ponad 20 tysięcy złotych za rok. Najpopularniejsze są tutaj oczywiście kierunek lekarski, stomatologia i farmacja.×

Zamówić rozmowę