Sporzadzanie rocznych sprawozdan finansowych

W Polsce przekazanie rocznego sprawozdania finansowego jest ustawowym obowiązkiem wszystkich polskich firm, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, obszaru działalności i wielkości prowadzonej działalności. Te. roczne sprawozdania finansowe muszą złożyć wszystkie podmioty wpisane na listę Krajowego Rejestru Sądowego – KRS. Tylko ilość publikowanych informacji zależy od wielkości i specyfiki przedsiębiorstwa.

Składanie rocznych sprawozdań finansowych w Polsce jest regulowane przez Kodeks handlowy, ustawę o rachunkowości oraz szereg odpowiednich przepisów.

Muszę powiedzieć, że generalnie standardy rachunkowości w Polsce są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

 

Roczne sprawozdania finansowe w Polsce składają:

 

 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki akcyjne
 • Spółki komandytowe
 • Spółki europejskie zarejestrowane w Polsce
 • Oddziały firm zagranicznych

 

Przedsiębiorstwa niepodlegające rejestracji w KRS składają do organów podatkowych sprawozdania w ramach procedury uproszczonej.

Roczne sprawozdanie finansowe każdej firmy powinno odzwierciedlać pełny obraz działalności firmy w ciągu ostatniego roku. Ten rodzaj raportowania jest obowiązkowy dla wszystkich firm, czy to:

 • Przedsiębiorstwo, które zakończyło miniony rok dochodem
 • Wydatki równe dochodom
 • Osoby, które nie prowadziły działalności w ciągu ostatniego roku i nie mają dochodów

 

Sprawozdania z działalności polskiej firmy muszą być sporządzane w języku polskim i w walucie polskiej.

Jeśli firma osiągnęła zysk, jego źródła i wielkość powinny znaleźć odzwierciedlenie w bilansie. Jeżeli koszty utrzymania i rozwoju firmy są równe lub zbliżone do wielkości przychodów, to należy zwrócić szczególną uwagę na uzasadnienie tych kosztów. W przypadku braku działalności składane są deklaracje o zerowym dochodzie. We wszystkich przypadkach są niuanse, które musisz znać, lub zawsze możesz skorzystać z usług profesjonalnych usług księgowych.

Trzeba też wiedzieć, że roczne sprawozdanie finansowe w Polsce nie jest po prostu sporządzane i przekazywane do Urzędu Skarbowego i KRS. Najpierw musi zostać zatwierdzony przez właściwe władze.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w Polsce - Progress Holding

Roczne sprawozdanie finansowe i CIT-8

Sprawozdanie finansowe spółki w Polsce składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji. Ponadto wszystkie firmy, z wyjątkiem małych, muszą sporządzać rachunek przepływów pieniężnych. Rada dyrektorów lub inny organ zarządzający spółką musi przygotowywać roczne sprawozdanie z działalności spółki.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie specjalistycznych ksiąg rachunkowych, w których zapisy muszą być dokonywane w sposób ciągły i ciągły w rejestrach kont księgowych. Wszystkie rejestracje odbywają się w systemie podwójnego wjazdu.

Roczne sprawozdanie finansowe przekazywane jest do KRS.

CIT – 8 jest składany do Urzędu Skarbowego.

Co zawiera raport roczny:

 • Roczne sprawozdanie finansowe
 • Oświadczenie
 • Raport aktywności
 • Wnioski z audytu
 • Uchwała z walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe, Decyzja o podziale zysku lub straty

 

Co zawiera roczne sprawozdanie finansowe:

 • Wprowadzenie do sprawozdań finansowych – podstawowe informacje o osobie prawnej
 • Bilans
 • Rachunek zysków i Strat
 • Informacje dodatkowe – główne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz zatrudnienia w firmie
 • Sprawozdanie Zarządu – najważniejsze wydarzenia; inwestycje kapitałowe, które mają wpływ na wyniki działalności spółki w sprawozdawczym roku obrotowym lub spodziewane w następnym; planowana przebudowa lub modernizacja przedsiębiorstwa; duże postępy w rozwoju technicznym; aktualna i przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

WAŻNE! Musisz wiedzieć, że sprawozdania finansowe niezatwierdzone przez założycieli nie są akceptowane przez organy podatkowe!

WAŻNY! Od 2018 roku składanie rocznych sprawozdań finansowych do KRS jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie pełnomocnictwa nie jest przewidziane. Tylko członkowie zarządu mogą podpisywać raporty swoimi podpisami elektronicznymi.

Termin składania – Roczne sprawozdanie finansowe składane jest do sekretarza w Sądzie KRS do 30 czerwca następnego roku w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu S24.

 

Sprawozdania te są niezbędne do uzyskania szczegółowych informacji o kondycji finansowej firmy i jej zdolności kredytowej, a także wynikach finansowych prowadzonej działalności.

W zależności od wielkości firmy objętość sprawozdań finansowych może wahać się od 2 do kilkuset stron.

Krajowy Rejestr Sądowy jest odpowiedzialny za udostępnianie sprawozdań finansowych większości kategorii spółek handlowych.

Powstałe sprawozdania finansowe polskich przedsiębiorstw mogą być w przyszłości wykorzystywane do pozyskiwania informacji o klientach przy realizacji transakcji eksportowych, zakupie towarów lub udziałach kapitałowych w kapitale polskich przedsiębiorstw, a także przy podejmowaniu decyzji o wystąpieniu do sądu nakaz windykacji należności.

 

CIT – 8

 

Oprócz rocznego sprawozdania finansowego podatnicy muszą złożyć roczne zeznanie CIT-8.

Roczne zeznanie podatkowe składa się po zakończeniu roku podatkowego. Trzeba jednak wiedzieć, że w trakcie roku podatkowego tzw. „Mali podatnicy” (obniżona stawka 9% dotyczy firm, których roczny dochód nie przekroczył 1 200 000 euro) mogą obliczyć i wpłacić zaliczki na podatek, które można wpłacić miesięcznie lub kwartalnie … Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie trzech miesięcy, podatnicy CIT składają roczne zeznanie CIT-8 za dochód lub stratę poniesioną w roku sprawozdawczym.

Podatnik wpłaca różnicę między kwotą podatku należnego za rok wykazaną w deklaracji CIT-8 a kwotą wpłaconych zaliczek w ciągu roku podatkowego, jeżeli kwota podatku wskazana w raporcie jest wyższa niż kwota zaliczek . Jeśli kwota jest mniejsza, urząd skarbowy zwraca nadpłatę.

 

WAŻNE! Formularze CIT-8 muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin składania – deklarację CIT-8 należy złożyć w KRS do 31 marca za rok poprzedni. Oświadczenie składane jest drogą elektroniczną.

Roczne sprawozdania finansowe i audyt

 

W przypadku spółek, takich jak spółki akcyjne, sprawozdanie roczne musi zostać poddane audytowi. Zgodnie z ustawą o rachunkowości w Polsce audytowana firma musi spełniać następujące kryteria:

 • Wartość aktywów na koniec roku to ponad 2,5 mln euro
 • Zysk netto na koniec roku ponad 5 mln EUR
 • Liczba pracowników firmy zatrudnionych na pełny etat powyżej 50 osób

 

WAŻNE! Każda firma może zostać audytowana w Polsce, nie musi spełniać kryteriów. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja firma działa poprawnie, zawsze możesz zlecić audyt sprawozdań finansowych swojej firmy.

WAŻNE! Audyt w Polsce może przeprowadzić tylko osoba posiadająca akredytację audytora. Ponadto audytor musi być również zatrudniony przez akredytowaną firmę audytorską. Wynik audytu musi być podpisany przez firmę przeprowadzającą audyt.

Więcej informacji o audytach i audytach można uzyskać czytając artykuł na naszej stronie: https://progressholding.pl/ru/finansy-predpriyatiya-audit-2018/

 

Niniejsze roczne sprawozdania finansowe są dostarczane przez przedsiębiorstwa w Polsce w ścisłej zgodności z polskim ustawodawstwem i wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Należy pamiętać, że naruszenie obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw zagraża odpowiedzialności karnej członków zarządu i właścicieli spółki.

Zgodnie z polską ustawą o rachunkowości pracownicy odpowiedzialni za sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych mogą zostać ukarani grzywną w przypadku przekroczenia terminów składania lub podania nieprawdziwych danych. W innych przypadkach kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Dlatego należy pamiętać, że przy składaniu rocznych sprawozdań finansowych konieczne jest przestrzeganie wszystkich norm i warunków określonych przez polskie prawo.

Działamy na terenie całego kraju

Prowadzimy obsługę po polsku, rosyjsku i angielsku

Bezpłatnie skonsultujemy Twoje pomysły

×

Zamówić rozmowę