Usprawnienie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

4 stycznia Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która ma przyspieszyć legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.

Celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Skrócone zostaną terminy na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej.

Nowelizacja zakłada również ułatwienie składania wniosku o Kartę Polaka. Po jednej ze zmian wśród dowodów potwierdzających spełnienie warunków do otrzymania karty, znajdą się Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

Podsumowując, najważniejsze zmiany dotyczą:

  • określenia 60-dniowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy,
  • skrócenia terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych, tj. wiz wydawanych w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego – z 60 do 30 dni,
  • uporządkowania przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać.
Usprawnienie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce


×

Zamówić rozmowę