Wyciągi bankowe, a historia transakcji na rachunku bieżącym – różnice

Wymóg konta bankowego

Wszystkie osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce zobowiązane są do posiadania rachunków bieżących, na które przekazywane są pieniądze od klientów i kontrahentów, a środki wydatkowane są na działalność operacyjną.

Rachunek rozliczeniowy jest rodzajem narzędzia współpracy między bankiem a klientem. Aby śledzić przepływ środków, wystarczy pobrać wyciąg bankowy.

Wyciąg bankowy z rachunku bieżącego firmy to najważniejszy dokument finansowy, który odzwierciedla i potwierdza wykonanie transakcji na rachunku, otrzymanie i wydatkowanie środków klientów banku. Wyciąg jest kopią ksiąg rachunkowych banku, wręczaną klientowi. Ten podstawowy dokument księgowy służy jako podstawa do kalkulacji zysków i kosztów, a także dla celów podatkowych i księgowych.Wyciąg bankowy jest dokumentem obowiązkowym (podlegającym kontroli podatkowej) zgodnie z ustawą o rachunkowości w Polsce.

 

Wyciąg bankowy generowany jest z programu bpnka ostatniego dnia miesiąca. Polskie prawo nie przewiduje ścisłej formy wyciągu z konta, istnieje jednak lista niezbędnych informacji, które należy wskazać w wyciągu:

  • rachunk bankowy-progress-holdingNazwa banku, jego adres siedziby, dane bankowe (BIK i konto korespondencyjne), nazwa oddziału lub oddziału, nazwa urzędu;
  • Nazwa klienta i numer rachunku bieżącego;
  • Data utworzenia (gg.mm.rrrr);
  • Numer wyciągu;
  • Wybrany okres do wygenerowania wyciągu;
  • Salda na początek okresu i jego koniec;
  • Całkowita kwota ruchu na rachunku bieżącym (uznania i obciążenia);
  • Zestawienie wszystkich transakcji na rachunku – przychód/koszt, ze wskazaniem daty transakcji oraz krótkim opisem.

 

Jak otrzymać wyciąg bankowy

Ze względu na nacisk w sektorze bankowym na zdalną obsługę klienta istnieje wiele sposobów uzyskania wyciągu bankowego:

  • Uzyskanie wyciągu z konta osobistego. Tutaj możesz utworzyć wyciąg bankowy za miesiąc, wyświetlić go i pobrać lub wydrukować.
  • Uzyskanie wyciągu w oddziale banku.

UWAGA! W zależności od banku i taryfy, niektóre sposoby żądania wyciągu mogą podlegać prowizji. Wyciąg elektroniczny jest zazwyczaj bezpłatny.

Różnice „Wyciąg bankowy”, a „Historia operacji”

Wiele aplikacji polskich banków posiada dwie funkcje lub dwie osobne zakładki – „Wyciąg bankowy” i „Historia operacji”. Klienci często mylą te funkcje i składają niewłaściwy dokument organom podatkowym, chociaż treść tych dokumentów jest podobna.

W zakładce „Historia operacji” będziemy mogli zobaczyć tylko listę transakcji wykonanych za osobny okres, przejrzeć płatność lub wniosek o odsetki, zobaczyć datę i godzinę operacji, w razie potrzeby powtórzyć tę operację. Nie będzie tu będzie numeru dokumentu, a także salda i sald na początku i na końcu, jak na „Wyciągu bankowym”.

wyciąg bankowy - Progress Holding 

WAŻNE! „Historia transakcji” nie jest dokumentem księgowym i nie jest akceptowana przez organy podatkowe! Tylko „Wyciąg bankowy” będzie tu uznawany.

 

WAŻNE! Tylko „Wyciąg bankowy” daje wyobrażenie o przychodach i wydatkach środków na koncie przez określony czas. Jeśli mówimy o rachunkowości przedsiębiorstwa, to na podstawie „Wyciągów bankowych” i załączników do nich – dokumentów płatniczych – księgowy prowadzi ewidencję podatkową i księgową, a także raportuje do organów podatkowych.×

Zamówić rozmowę