Zatrudnianie cudzoziemców w ramach spółki z o.o.

Każda firma, która ma w Polsce siedzibę, oddział lub inną formę działalności, możne zatrudniać cudzoziemców. Wymaga to jednak spełnienia pewnych warunków, które są zróżnicowane w zależności od obywatelstwa, rodzaju wykonywanej pracy, czy nawet sytuacji zawodowej albo rodzinnej potencjalnego pracownika.

W Polsce można zatrudnić – na takich samych zasadach co obywateli polskich – pracowników, którzy są obywatelami:

·        państw członkowskich Unii Europejskiej

·        Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Spółka zatrudniająca cudzoziemca, poza uzyskaniem dla niego zezwolenia na pracę oraz kopii dokumentu stwierdzającego jego legalne przebywanie na terytorium Polski (w przypadku osoby niebędącej obywatelem Unii Europejskiej), jest zobowiązana do wypełnienia wszystkich standardowych obowiązków związanych z zatrudnieniem nowego pracownika.

Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca w Polsce zależą od:

·        rodzaju umowy, na podstawie której dokonuje wypłaty na rzecz zatrudnionego cudzoziemca

·        statusu podatkowego cudzoziemca w Polsce,

·        źródeł z jakich osoba ta uzyskuje swoje dochody

W przypadku wynagrodzenia ważnym jest, aby płatnicy pamiętali, że źródłem tych przychodów jest kraj, w którym wykonywana jest praca, a nie kraj, w którym ma siedzibę zatrudniający pracodawca. W przypadku cudzoziemców podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, płatnicy powinni zadbać o uzyskanie od takich osób certyfikatów rezydencji podatkowej z ich krajów.

Za rezydenta polskiego uważa się osobę, która:

·        mieszka na stałe lub pracuje w Polsce

i/lub

·        przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku

Osoba mająca w Polsce miejsce zamieszkania i tym samym będąca polskim rezydentem podatkowym podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów. Osoba, która nie posiada w Polsce miejsca zamieszkania, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (nierezydent).×

Zamówić rozmowę