Zezwolenie na pobyt w Polsce. Regulamin

Zezwolenie na zamieszkanie na czas określony to zezwolenie na pobyt czasowy, które daje cudzoziemcowi prawo pobytu i oficjalnego zatrudnienia na terytorium RP, w zależności od okresu ważności zezwolenia (tj. mogą być wydawane na okres od 3 miesięcy do 3 lat).

W przypadku udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt, na jego podstawie wydawany jest dokument – ​​Karta pobytu. Te pojęcia są często mylone, dlatego chcemy zwrócić na to szczególną uwagę! Zezwolenie na pobyt to legalne zezwolenie na pobyt w kraju, Karta Pobytu to dokument potwierdzający te uprawnienia. Dokument jest kartą plastikową (europejski dokument biometryczny), daje prawo i pełni następujące funkcje:

 • Jest dowodem osobistym cudzoziemca
 • Potwierdza i określa datę ważności
 • Daje prawo do swobodnego wjazdu, urlopu i zamieszkania (ale nie pracy) w krajach Schengen przez okres nieprzekraczający łącznie 90 dni, w ciągu sześciu miesięcy
 • Zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji
 • Daje prawo do posyłania dzieci do publicznych przedszkoli i szkół
 • Daje prawo do zakupu majątku ruchomego i nieruchomego
 • Umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego
 • W konsekwencji umożliwia uzyskanie stałego pobytu i obywatelstwa polskiego.

W zależności od rodzaju zezwolenia istnieją różnice z Kartą Pobytu:

 • Karta Pobytu Czasowego (Karta czasowego pobytu) – potwierdza otrzymanie zezwolenia na pobyt w Polsce na okres od 3 do 36 miesięcy
 • Karta stałego pobytu – potwierdza pobyt na pobyt stały do ​​10 lat.

Zezwolenia na pobyt nie można przedłużyć, jeżeli zostało zakończone, należy powtórzyć proces jego rejestracji lub opuścić terytorium Polski.

 

Podstawowe wymagania dla kandydata do uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce

Zezwolenie na pobyt w Polsce to dość prosty sposób na uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie i pracę w jednym z krajów europejskich. Nie oznacza to jednak, że zezwolenie to może być wydane każdemu. Istnieje szereg wymagań, które należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce. Rozważmy je bardziej szczegółowo:

 • Wiek – od 18 roku życia
 • Brak karalności w kraju pochodzenia
 • Brak niezrealizowanych nakazów (sądowych, administracyjnych itp.)
 • Posiadanie zezwolenia na pracę, umowy lub umowy o pracę, dane z poprzedniego miejsca pracy (mogą być dodatkowo wymagane), uiszczenie opłat w ZUS
 • Dla studentów – dokumenty o przyjęciu (do wstępnego otrzymania zezwolenia na pobyt), informacje o kontynuacji nauki, dowód wypłacalności z tytułu nauki i zakwaterowania
 • Dostępność mieszkań w kraju – wynajmowanych lub posiadanych
 • Dostępność ubezpieczenia medycznego
 • Dostępność wypłacalności finansowej. Konieczne jest złożenie dokumentów potwierdzających istnienie stabilnego źródła dochodu do zamieszkania w Polsce, szczegółowe dane zależą od liczby osób w rodzinie po odliczeniu podatków i wydatków mieszkaniowych, prosimy o kontakt office@progressholding.pl
 • Zgoda na pobranie odcisków palców.

 

Kto może uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce?

Zgodnie z przepisami istnieje szereg podstaw urzędowych do wydania zezwolenia na pobyt (karty pobytu) w Polsce. Wszystkie wyróżniają się specjalnymi wymaganiami dla wnioskodawców, a także niezbędnymi dokumentami dowodowymi. Rozważmy wszystkie opcje bardziej szczegółowo.

 1. Zatrudnienie w Polsce.

To jeden z najpopularniejszych sposobów uzyskania zezwolenia na pobyt. Podstawą do wydania zezwolenia na pobyt w tym przypadku będzie istnienie podpisanej umowy z polskim pracodawcą na wykonywanie pracy (dotyczy to również pracy sezonowej). Głównym zadaniem jest wstępne poszukiwanie pracy urzędowej. Pracodawca musi zagwarantować pracownikowi wynagrodzenie i uzyskać zgodę Departamentu Pracy Zezwolenie na pobyt na podstawie zatrudnienia wydawane jest na cały okres umowy o pracę.

 • Prowadzenie działalności gospodarczej lub własnej działalności gospodarczej W przypadku uzyskania w ten sposób zezwolenia na pobyt, członek zarządu polskiego może pracować na podstawie swojego wyboru, ale bez pobierania wynagrodzenia i bez płacenia od niego podatków. Jednocześnie firma musi przynieść pewien zysk na rzecz polskiej gospodarki. Zezwolenie to jest również wydawane osobom, które zamierzają prowadzić spółkę akcyjną, są komplementariuszem lub zaufanym przedstawicielem, w przeciwnym razie wnioskodawca musi zapewnić dostępność środków, które może zainwestować w polskiej gospodarce. W celu uzyskania szczegółowych danych prosimy o kontakt na office@progressholding.pl
 1. Edukacja w Polsce.

Kształcenie stacjonarne na polskiej uczelni jest również podstawą do uzyskania zezwolenia na pobyt. Zezwolenie na pobyt jest wydawane studentom, a także doktorantom i studentom kursów przygotowawczych, którzy muszą przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Studenci uczelni posiadających zezwolenie na pobyt mogą pracować bez uzyskania dodatkowego zezwolenia. Pierwsze zezwolenie na pobyt jest ważne 1 rok, następnie można je uzyskać 3 lata.

 1. Małżeństwo z obywatelem polskim.

Utworzenie rodziny z obywatelem państwa od razu pozwala na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na 24 miesiące z możliwością przedłużenia na 36 miesięcy. Po tym okresie możesz ubiegać się o pobyt stały. Ślub można zarejestrować zarówno w oficjalnych instytucjach państwowych, jak i przy pomocy ceremonii kościelnych. Małżonkowie muszą być przygotowani na to, że stosunki małżeńskie będą dokładnie sprawdzane przez nieoczekiwane wizyty urzędników, przesłuchania sąsiadów i inne środki prawne, ponieważ państwo bardzo surowo traktuje fikcyjne małżeństwa zawierane tylko w celu imigracji.

 1. Spotkanie rodzinne.

Inną opcją dającą prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt jest obecność krewnych – obywateli Polski. Na podstawie łączenia rodzin imigrant musi przedstawić zaproszenie od bliskiego krewnego (rodziców, dzieci, małżonków), a także potwierdzenie możliwości finansowych i warunków życia kraju przyjmującego. Ta opcja uzyskania zezwolenia na pobyt ma również sens dla emerytów, jeśli ich dzieci mieszkają w Polsce.

 1. Według pochodzenia.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce jest możliwe dla tych, którzy mogą udowodnić obecność polskich korzeni. Jeżeli przynajmniej jeden z krewnych do drugiego pokolenia (matki, ojcowie, dziadkowie i babcie) są Polakami, wówczas wnioskodawca może wyemigrować w ramach preferencyjnego programu repatriacyjnego.

 

Lista wymaganych dokumentów do uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce

Lista dokumentów może się różnić w zależności od podstawy ubiegania się o zezwolenie na pobyt. Niezależnie od powodu uzyskania Karty Pobytu proponujemy zapoznać się z głównym pakietem dokumentów:

 • Standardowy kwestionariusz. Należy pamiętać, że ankieta jest wypełniana wyłącznie w języku polskim, drukowanymi literami, koniecznie w 2 egzemplarzach. Pamiętaj, że każde słowo rosyjskie (angielskie, ukraińskie itp.) spowoduje odrzucenie dokumentów, a nie otrzymasz zezwolenia na pobyt w Polsce.
 • Paszport i jego kopie. Musi mieć wystarczający okres ważności i jest wydawany zgodnie ze wszystkimi zasadami. Należy sporządzić 3 egzemplarze (wymóg dotyczy wszystkich wypełnionych stron) i złożyć wraz z oryginałem samego dokumentu.
 • Zdjęcie. Fotografie nie powinny być starsze niż 6 miesięcy, standardowe wymiary to 3,5 x 4,5 cm Należy pamiętać, że muszą być z lewym (nie prawym) profilem.
 • Dokumenty uprawniające do uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce to legalne zatrudnienie (zezwolenie na pracę, umowa o pracę), łączenie rodzin (akt małżeństwa + dokumenty małżonka już mieszkającego w Polsce), studia (zaświadczenie o przyjęciu na studia), itp.
 • Pokwitowanie zapłaty cła państwowego
 • Ubezpieczenie medyczne. Należy pamiętać, że „prawidłowe” ubezpieczenie osoby ubiegającej się o zezwolenie na pobyt w Polsce powinno obejmować cały okres pobytu w kraju i wystarczyć na minimalne leczenie. To, biorąc pod uwagę ceny usług medycznych, jest szczególnie ważne.
 • Dane biometryczne. Najczęściej są to odciski palców.
 • Potwierdzenie wystarczającej zdolności finansowej. Kwota musi być znacznie większa – minimum 800 zł od osoby miesięcznie na cały pobyt w kraju. Dodatkowo na koncie muszą znajdować się osobne środki na bilet powrotny
 • Mieszkania. Najlepszą opcją jest własne mieszkanie lub dom. Najem wymaga podpisanej umowy.
 • Rejestracja – tylko pod faktycznym adresem zamieszkania.
 • Akt urodzenia w oryginale + ten sam dokument w języku polskim (przyjmuje się tylko tłumaczenia wykonane przez upoważniony organ).
 • Numer PESEL. Ostatnio PESEL jest wymagany nie zawsze i nie wszędzie, ale warunek formalny nadal pozostaje.
 • Otrzymanie czesnego lub dokumentu o bezpłatnej edukacji (dla studentów).

Możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w szczególności dotyczących konkretnego uzasadnienia uzyskania zezwolenia na pobyt, w takim przypadku należy je złożyć w ciągu 7 dni.

 

Ograniczenia

Polskie ustawodawstwo wprowadza szereg ograniczeń w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy. Obejmują one:

 • Niespełnienie przez cudzoziemca wymagań do wydania zezwolenia na pobyt w zależności od przyczyn.
 • Odnalezienie wnioskodawcy w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.
 • Wprowadzanie informacji o cudzoziemcu do bazy krajów Schengen w celu odmowy wjazdu.
 • Potencjalne zagrożenie wnioskodawcy dla państwa i porządku publicznego.
 • Masz problemy z prawem (tymczasowe zatrzymanie, aresztowanie, wszczęcie sprawy karnej, zakaz wjazdu do Polski lub dowolnego kraju UE, zaległy wyrok skazujący).
 • Jesteś prawnie zobowiązany do powrotu do swojego kraju stałego zamieszkania.
 • Musisz opuścić terytorium kraju z powodu unieważnienia wydanego wcześniej zezwolenia.

Nie można również naruszać zasad przejścia procedury rejestracyjnej – podawać błędnych danych osobowych, przedstawiać nieprawdziwych informacji, fałszować i zmieniać dokumentów, nie wywiązywać się z obowiązków podatkowych, a także ubiegać się o zezwolenie na pobyt podczas nielegalnego pobytu w kraju.

 

Świadczenie usług w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce

Jeśli zamierzasz pracować i mieszkać w Polsce przez dłuższy czas, uzyskanie zezwolenia na pobyt staje się obowiązkowe. Na legalną rejestrację zezwolenia na pobyt w Polsce jest wiele sposobów, a sama procedura jest dość prosta. Najważniejsze, żeby nie wprowadzać służby migracyjnej w błąd i dopełnić wszystkich wymaganych formalności.

Progress Holding jest gotów pomóc Ci w uzyskaniu pozwolenia na pobyt, z zastrzeżeniem wszystkich powyższych wymogów i na oficjalnej podstawie.

WAŻNE! Osobno pragnę podkreślić, że nie świadczymy usług w zakresie rejestracji i uzyskania pozwolenia na pobyt dla tych kandydatów, którzy poszukują pracy. Współpracujemy tylko z klientami, którzy posiadają już oficjalne zezwolenie na pracę lub umowę o pracę, które mogą nam dostarczyć jako dokument potwierdzający.

Przypominamy również, że aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji z zatrudnieniem, sprawdź zawsze swoich przyszłych pracodawców. Istnieje wiele możliwości oszukiwania podczas zatrudniania. Główną oznaką nielegalnego zatrudnienia jest brak umowy o pracę lub jej tłumaczenia na język ojczysty cudzoziemca.

W celu sprawdzenia firmy można skorzystać z polskich baz firm i przedsiębiorstw KRS, REGON. Firma musi być oficjalnie zarejestrowana, nie mieć długów w budżecie, nie dopuszczać się łamania prawa pracy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pobyt lub masz dodatkowe pytania dotyczące formalności – napisz do nas, zawsze chętnie pomożemy: office@progressholding.pl

Zezwolenie na pobyt w Polsce. Regulamin


×

Zamówić rozmowę