Zezwolenie na pracę w Polsce

Cudzoziemce w celu legalnej pracy  i zamieszkana w Polsce, muszą uzyskać wizę pracowniczą. Nie dotyczy to obywateli UE, którzy mogą przebywać i pracować w Polsce bez dodatkowych zezwoleń. W przypadku innych kategorii cudzoziemców, aby otrzymać wizę na pracę, należy najpierw uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce. W tym celu pracodawca uzyskuje oficjalne zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca.

Nawet jeśli przyjechałeś do Polski bez wizy, uzyskanie pozwolenia na pracę będzie koniecznym krokiem, bo oficjalne zatrudnienie ma szereg istotnych zalet:

 

 • Prawo do dochodzenia swoich praw przed władzami.
 • Gwarantowana wypłata wynagrodzenia lub otrzymanie odszkodowania
 • Uzyskiwanie bezpłatnych usług medycznych i wizyty u lekarzy
 • Wypłata zwolnienia chorobowego
 • Odszkodowanie za obrażenia
 • Otrzymywanie emerytury

 

Pozwolenia na pracę

 

Aby zatrudnić cudzoziemca w polskiej firmie, należy uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce:

 

 1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi lub oświadczenie jest procedurą uproszczoną.
 • Opłata – 30 zł
 • Czas przetwarzania od 7 do 30 dni
 • Formularz składania dokumentów i uzyskania zgody – elektroniczny
 • Wymagane dokumenty – opisane poniżej

 

 1. Zezwolenie na prace – procedura standardowa
 • Opłata – 100 zł typ A i B
 • Czas przetwarzania od 30 dni do kilku miesięcy
 • Formularz składania dokumentów i uzyskania zgody – w formie papierowej
 • Wymagane dokumenty – opisane poniżej

 

Oświadczenie (wniosek), to także zezwolenie na pracę w Polsce dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii. Pozwala obywatelom tych krajów pracować bez zezwolenia na pracę. Zezwolenie to uprawnia do pobytu i pracy w Polsce nie dłużej niż 6 miesięcy (180 dni) w roku, tj. po 6 miesiącach cudzoziemiec będzie musiał wrócić do domu z możliwością powrotu po 6 miesiącach. W przypadku pracy w rolnictwie termin ten wydłuża się do 9 miesięcy. Takie zezwolenie na prace otrzyma firma posiadająca stosowne PKD w swoim Statucie.

Na podstawie tego dokumentu pracodawca może zawierać następujące rodzaje umów z cudzoziemcami – umowę o pracę, umowę zlecenie – umowę cesji lub umowę o dzieło – umowę o pracę. Wniosek ten należy zarejestrować przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca.

Umowa zlecenia i umowa o pracę to najczęstsze metody zatrudniania pracowników.

Chociaż identyczne usługi mogą być świadczone na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia, istnieje kilka zasadniczych różnic między powyższymi formami zatrudnienia:

 

Umowa o pracę

 

 • szczegółowo opisuje procedurę i warunki wypowiedzenia;
 • pracownik jest zobowiązany do spełnienia określonych obowiązków w określonym miejscu i czasie;
 • płatne. Pracownik nie może zrzec się prawa do zapłaty;
 • istnieje stosunek pracy między stronami;
 • zawarcie umowy o pracę zamiast umowy zlecenia nie pociąga za sobą negatywnych skutków prawnych dla pracodawcy;
 • stronami umowy są pracownik i pracodawca;
 • pracownik jest zobowiązany do wykonania pracy osobiście i przestrzegania poleceń pracodawcy;
 • główna część płatności dokonywana jest co miesiąc;
 • musi mieć formę pisemną;
 • można ją zawrzeć tylko z osobą fizyczną;
 • pracownik dobrowolnie poddaje się pracodawcy;
 • osoba, która zawarła umowę o pracę, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.

 

Umowa zlecenia

 

 • między stronami istnieją stosunki cywilnoprawne;
 • stronami umowy są wykonawcy i klient (wykonawca i klient);
 • może mieć dowolną formę – ustną, pisemną lub pośrednio;
 • jeżeli umowa zamówienia została zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wynagrodzenie musi być wypłacane co najmniej raz w miesiącu;
 • zawarcie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę narusza prawa pracownika i podlega karze grzywny;
 • klient i klient są równymi sobie osobami;
 • może być płatne lub bezpłatne;
 • pracownik nie ma obowiązku wykonywania określonych obowiązków w określonym miejscu i czasie;
 • można wypowiedzieć w dowolnym momencie;
 • mogą być świadczone przez różne osoby, w tym osoby prawne i inne osoby nieposiadające osobowości prawnej;
 • Z reguły osoba przyjmująca zamówienie musi wykonać pracę osobiście. Jednak w niektórych przypadkach może, za zgodą klienta, przenieść usługę na inną osobę, co daje klientowi pełną gwarancję wykonania prac w terminie. Za wybór zamiennika odpowiada osoba przyjmująca zamówienie;
 • osoba składająca zlecenie podlega ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli nie spełnia warunków jasno określonych w ustawie o ubezpieczeniach ZUS,

 

Prawidłowe sporządzenie tego dokumentu pozwala na wydanie wizy pracowniczej na wjazd na terytorium Polski lub rozpoczęcie procedury wydawania karty czasowego pobytu na podstawie zatrudnienia.

 

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi od 7 do 30 dni. W tym przypadku za wydawanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę odpowiada Powiatowy Urząd Pracy. Jest sporządzany zawsze, jeśli nie upłynął okres pobytu robota w Polsce, tj. wynosi 180 dni.

 

Zezwolenie na prace to dokument uprawniający cudzoziemca do pracy w Polsce. Przyszły pracodawca rejestruje ten dokument w urzędzie wojewódzkim w miejscu zamieszkania lub siedziby firmy. Aby uzyskać takie zezwolenie na pracę w Polsce, pracodawca będzie musiał dołączyć do wniosku zaświadczenie, że wśród okolicznych mieszkańców nie ma kandydatów na to stanowisko.

Dokument ten musi zawierać dane pracodawcy, stanowisko pracownika i rodzaj pracy, którą musi wykonywać, a także wszystkie warunki jego zatrudnienia. Cudzoziemiec może wykonywać wyłącznie prace określone w zaproszeniu. Wykonywanie innych obowiązków w przedsiębiorstwie, które nie są określone w zezwoleniu, stanowiłoby poważne naruszenie i będzie podlegać wydaleniu z kraju.

Wysokość wynagrodzenia określonego w umowie nie może być niższa od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących podobną pracę. W przypadku przyjęcia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę na pełny etat, wynagrodzenie nie może być niższe niż minimum.

Zezwolenie to wydawane jest w trzech egzemplarzach, jeden pozostaje u pracodawcy, drugi jest wydawany pracownikowi zagranicznemu.

Zezwolenie wojewódzkie wydawane jest na okres do 18 miesięcy (1,5 roku) lub do 3 lat (UmowaoPrace). Termin rozpatrzenia wynosi od 30 dni. Za wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom odpowiada Urzad Wojewódzki.

 

WAŻNE! Jeśli cudzoziemiec zmieni pracę i pracodawcę, to w takim przypadku wymagane jest nowe zezwolenie na pracę w Polsce!

WAŻNE! Żadne zezwolenie na pracę w Polsce nie jest gwarancją uzyskania wizy pracowniczej, tj. konsul wydający wizę oraz straż graniczna mają nieograniczone prawo odmowy wjazdu. Ale praktyka pokazuje, że w 99% przypadków nie przeszkadzają.

Zezwolenie na pracę w Polsce - Progress Holding

Jak zdobyć zezwolenie na pracę w Polsce?

 

Rodzaje pozwoleń na pracę:

Zezwolenie na pracę w Polsce ma następujące typy:

 • Typ A – cudzoziemiec pracuje w Polsce w firmie również zlokalizowanej w Polsce na podstawie umowy o pracę.
 • Typ B – cudzoziemiec, który przebywa w Polsce dłużej niż sześć miesięcy w ciągu roku i jednocześnie jest członkiem zarządu lub członkiem zarządu (Zarząd), tj. pełni funkcje w zarządzie spółki.
 • Typ C – cudzoziemiec jest wysyłany w podróż służbową do oddziału firmy zagranicznej znajdującego się w Polsce i przebywającego tam dłużej niż 30 dni.
 • Typ D – cudzoziemiec pracuje dla firmy zagranicznej, która nie posiada oddziału w Polsce, ale przebywa w delegacji na jej terytorium.
 • Typ E – cudzoziemiec pracuje w zagranicznej firmie i jest wysyłany do Polski na okres dłuższy niż 3 miesiące (jeśli typy A-D nie są odpowiednie).

 

Sam proces uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce musi zostać zainicjowany przez pracodawcę. Wszelkie kwestie związane z wydaniem zezwolenia rozpatruje wojewoda, w którym cudzoziemiec będzie następnie zatrudniony. W procesie uzyskiwania zezwolenia wnioskodawca może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w województwie w celu udzielenia dodatkowych informacji.

 

WAŻNE! Trudności w uzyskaniu karty pobytu dla członków zarządu i założycieli – jest to ważna kwestia. Zwykły pracownik lub założyciel otrzymuje zezwolenie na pracę typu A, a członek zarządu  musi uzyskać zezwolenie na pracę typu B – jest to trudniejsze do przetworzenia. Fakt, że jesteś założycielem, nie daje ci szczególnych korzyści, jakie wiążą się z uzyskaniem zezwolenia na pracę w Polsce. Ale dla kadry zarządzającej, jeśli zasiadasz np. W zarządzie warunki uzyskania pozwolenia na pracę będą ogromne. Poniżej opiszemy niezbędne warunki.

 

Rejestracja zezwolenia na pracę w Polsce:

Przyjrzyjmy się bliżej warunkom i liście niezbędnych dokumentów, które mogą być wymagane do uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce dla typu A i B.

Typ A.

Wniosek o zezwolenie na pracę typu A dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce na podstawie umowy z osobą prawną, której siedziba lub miejsce zamieszkania, oddział, spółka lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się w Polsce.

 

Lista dokumentów:

 • wniosek o zezwolenie na pracę w Polsce
 • oświadczenie o niekaralności od pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu
 • umowę firmową – należy załączyć w przypadku, gdy osoba powierzająca cudzoziemcowi wykonywanie pracy jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółką cywilną lub aktem notarialnym o zawiązaniu spółki – jeżeli osoba powierzająca cudzoziemcowi pracę jest spółka akcyjna w organizacji
 • kopie wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wymagań stawianych poszukującym pracy
 • dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży wykorzystywanych jako dowód w procedurze autoryzacji, muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego
 • potwierdzenie wpłaty wniosku
 • dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym
 • oryginał pełnomocnictwa / pozwolenia (jeśli pracodawca nie złoży wniosku osobiście)

Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnioną osobę.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, ale należy przedstawić ich oryginały (nie dotyczy kopii paszportu cudzoziemca).

Zamiast oryginału strona może dostarczyć kopię dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza lub przedstawiciela strony pełniącej funkcję adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego.

 

Typ B.

Wniosek o zezwolenie na pracę typu B. Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

 

Lista dokumentów:

 • wniosek o zezwolenie na pracę w Polsce
 • oświadczenie o niekaralności od pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu
 • kopie wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek
 • potwierdzenie wpłaty wniosku
 • kopię oświadczenia o wysokości dochodu lub straty poniesionej przez osobę, która powierzyła pracę podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku (CIT 8)
 • dokumenty potwierdzające status zatrudnienia za rok poprzedzający złożenie wniosku
 • wyciąg bankowy ze środków na rachunku firmy, umowy potwierdzające inwestycje firmy, faktury za zakupione towary, szczegółowy biznesplan i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działań sprzyjających wzrostowi inwestycji, transferze technologii, wprowadzeniu przydatnych innowacji lub tworzeniu miejsc pracy
 • informację o aktualnym statusie zatrudnienia w organizacji powierzającej wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona ubiega się o zezwolenie na okres dłuższy niż 3 lata;
 • oryginał pełnomocnictwa / pozwolenia (jeśli pracodawca nie złoży wniosku osobiście)

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, jednakże należy przedstawić ich oryginały (nie dotyczy kopii paszportu cudzoziemca). Zamiast oryginału strona może dostarczyć kopię dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza lub przedstawiciela strony pełniącej funkcję adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego.

Więcej informacji na temat warunków oraz wykaz dokumentów do rejestracji zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Polsce można znaleźć na państwowym portalu RP pod linkiem https://www.gov.pl/

 

Kto może pracować w Polsce bez pozwolenia?

 

Bez zezwolenia w Polsce obywatele krajów należących do strefy UE oraz szeregu innych kategorii mają prawo do pracy, należą do nich:

 • Posiadacze kart pobytu
 • Studenci, jeżeli są zatrudnieni na okres nie dłuższy niż 90 dni w roku
 • Pracownicy agencji informacyjnej
 • Kapłani
 • Naukowcy przyjeżdżający do Polski i uczestniczący w konferencjach naukowych
 • Uchodźcy
 • Pracownicy różnych struktur NATO
 • Pracownicy w delegacji na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku

 

Kategorie obywateli, którym wydawane jest zezwolenie bez rozpatrywania sprawy

 

W przypadku niektórych kategorii obywateli zezwolenie może zostać wydane natychmiast po przyjeździe do Polski. Obejmują one:

 • Przedsiębiorców, którzy mają lub otworzyli firmę lub przedstawicielstwo firmy w Polsce
 • Dyplomatów i ich rodziny
 • Personel obsługujący ambasady innych krajów w Polsce
 • Lekarzy odbywających staż w Polsce

 

Kiedy zezwolenie na pracę może być wydane automatycznie?

 

Dokument uprawniający do pracy w Polsce może zostać wydany automatycznie w momencie uzyskania przez cudzoziemca określonego statusu. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 • Łączenie rodzin. Jeżeli jeden z małżonków posiada zezwolenie na pobyt w Polsce, drugi z małżonków automatycznie otrzymuje zezwolenie na pobyt z prawem do pracy w kraju.
 • Studia stacjonarne na uczelniach wyższych w Polsce. Wszyscy studenci polskich uczelni otrzymują zezwolenie na pracę automatycznie.
 • Stały oficjalny okres pracy w Polsce powyżej 3 lat. Zezwolenie uzyskuje pracownik bez odniesienia do pracodawcy i miejsca pracy.
 • Po wygaśnięciu zaproszenia do pracy przez 3 miesiące. Zezwolenie jest wydawane na pracę w określonej firmie i na wykonywanie określonej pracy, jeżeli istnieje umowa z pracodawcą na okres 1 roku.
 • Cudzoziemiec ma status pozwolenia na pobyt. W takim przypadku pracodawca może wystąpić o zezwolenie. W takim przypadku może być wymagane zaświadczenie, że na dane stanowisko nie ma lokalnych kandydatów.

 

 

 

 ×

Zamówić rozmowę