Zmiany w KRS dla Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – jak i kiedy należy ich dokonywać

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w formie spółki, niezależnie od jej formy prawnej, podlega obowiązkowi wpisu do KRS. W trakcie działalności spółki, dane objęte obowiązkiem wpisu mogą ulegać zmianie, co rodzi obowiązek zgłoszenia do rejestru zmian jakie nastąpiły.

Dane podlegające wpisowi w KRS

 • nazwa lub firma, pod którą działa,
 • forma prawna,
 • siedziba i adres,
 • wykonywanie działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • informacja, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,
 • ilość posiadanych przez wspólników udziałów i łączną ich wysokość,
 • informacja o tym czy kapitał zakładowy został pokryty czy nie.

Jakie zmiany podlegają zgłoszeniu celem wpisu w KRS

 • oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji,
 • oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym,
 • dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury,
 • oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale,
 • wzmianki o zawieszeniu członków organu,
 • przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
 • informację o złożeniu sprawozdania finansowego,
 • informację o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
 • informację o dniu kończącym rok obrotowy.

Jak dokonać zmiany wpisu w KRS

Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek. Wniosek o wpis składa się na formularzu papierowym lub na formularzu udostępnionym w systemie S24. Składając wniosek, wnioskodawca uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wnioski składane elektornicznie powinny być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zmiany w KRS dla Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – jak i kiedy należy ich dokonywać


×

Zamówić rozmowę