Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego i deklaracji CIT 8

SF, RZiS, Bilans, Uchwały

Roczne sprawozdanie finansowe i roczną deklaracje podatkową CIT

Progress Holding przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe i roczną deklaracje podatkową CIT 8.  Składanie rocznych sprawozdań finansowych w Polsce jest obowiązkowe i jest regulowane przez Kodeks Spółek i Ustawę o rachunkowości. Wszystkie spółki musza złożyć sprawozdanie finansowe do sądu (KRS) wyłącznie online i podpisane podpisem elektronicznym. Brak złożenia sprawozdania finansowego powoduje nałożenie kary pieniężnej. Cena za usługę zależy od ilości operacji księgowych w ciągu roku.

 

Roczne sprawozdania finansowe w Polsce składają się z następujących dokumentów

 

  1. Roczne sprawozdanie zarządu
  2. Uchwała walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i podział zysku lub pokrycie straty
  3. Wprowadzenie do sprawozdań finansowego
  4. Bilans
  5. Rachunek zysków i Strat