Kadry i płace w Polsce

Prowadząc firmę zawsze natykacie się na różnego rodzaju wymagania biurokratyczne, nie tylko księgowo – rachunkowe, ale KRS, PIP, Urząd Pracy, licencje, przygotowanie dokumentacji do kredytu w banku, itp. Usługi towarzyszące księgowości możecie załatwiać sami albo powierzyć to naszym ekspertom. Progress Holding ma ponad 17 – letnie doświadczenie w świadczeniu klientom usług wspomagającym biznes:

Zatrudnianie pracowników

 • Wymagana dokumentacja
 • Wynagrodzenia
 • Świadczenia pracownicze

Prowadzenie spraw kadrowych

 • Naliczanie wynagrodzeń i składek
 • Prowadzenie teczek pracowniczych,
 • Uzyskanie zgód na prace dla cudzoziemców
 • Poszukiwanie pracowników
 • Wypełnianie PIT-ów za pracowników

Wsparcie biznesu firmy

 • Udostępnianie adresu firmy
 • Otwarcie rachunku bankowego
 • Uzyskanie kredytu w banku
 • Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta w kraju i za granicą
 • Kompletacja dokumentacji przy eksporcie i imporcie

Czy prowadząc firmę często stykasz się z usługami, które z reguły nie wchodzą w zakres usług księgowych? Sporadycznie urząd skarbowy zwraca się o wyjaśnienia spraw dotyczących adresu, rachunków bankowych, lub przeprowadza kontrolę. Kto będzie reprezentował firmę w trakcie kontroli skarbowej? Dokonujemy zmiany w KRS, jak należy wypełnić KRS Z3 i załączniki? To wszystko usługi towarzyszące księgowości i ktoś to musi załatwiać.

Prowadzenie teczek pracowniczych wymaga określonej porządkowania dokumentów i systematyczności. Uzyskiwanie zezwolenia na prace dla cudzoziemców jest udzielane w trybie uproszczonym lub trybie standardowym. Wszystkie te czynności pochłaniają cenny czas. Powierz nam sprawy biurokratyczne i zajmij się zwiększeniem sprzedaży. Napisz lub zadzwoń a zrobimy to za Ciebie office@progressholding.pl

Dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika

Oto zbiór podstawowych dokumentów, jakie musi przedstawić osoba ubiegająca się o pracę:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

Dodatkowe dokumenty w przypadku zatrudnienia obcokrajowca:

 • tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt), za wyjątkiem przypadków przewidzianych w szczególnych regulacjach
 • dokument dopuszczający go do polskiego rynku pracy, czyli zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (nie dotyczy to obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii oraz innych osób, które są zwolnione z obowiązku posiadania takich dokumentów na podstawie szczególnych przepisów)

Wynagrodzenie, naliczanie składek oraz świadczenia pracownicze

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 wynosi 2600 PLN brutto. Minimalna stawka za godzinę wynosi 17 PLN brutto. Wynagrodzenia pracownika w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż podana kwota. Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia podlega ochronie.

Składki i opodatkowanie towarzyszące wynagrodzeniu za pracę są w Polsce rozkładane pomiędzy pracodawcę i pracownika w stosunku 17,93% do 22,71%. Wchodzi w to PIT, ubezpieczenie wypadkowe (w tych dwóch przypadkach odprowadzane przez pracodawcę), składka emerytalna, składka inwalidzka (jeśli dotyczy) i ubezpieczenie zdrowotne.

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje świadczeń pracowniczych:

 • Krótkoterminowe świadczenia pracownicze – w całości podlegają rozliczeniu przed upływem dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. Do tej grupy zalicza się wynagrodzenia wraz ze składkami, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie. Można tu też wyróżnić świadczenia niepieniężne, na przykład związane z opieką medyczną, mieszkaniem służbowym czy samochodem firmowym.
 • Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia – są to świadczenia emerytalne (np.: emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne), ubezpieczenia na życie czy opieka medyczna po okresie zatrudnienia.
 • Inne długoterminowe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe płatne nieobecności (np.: urlopy naukowe, urlopy z tytułu długiego stażu pracy) oraz długoterminowe renty inwalidzkie.
 • Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Ważne! Obecny wymiar urlopu wypoczynkowego dla zatrudnionych na umowie o pracę, zależy od stażu pracy. Osobom, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat — przysługuje 20 dni urlopu, dla stażu ponad 10 lat — 26 dni urlopu.

Składki na fundusze suma % pracownik % firma %
Składka emerytalna 19,52 9,76 9,76
Składka zrowotna 9,00 9,00 0,00
Składka rentowa 8 1,5 6,5
Składka chorobowa 2,45 2,45
Składka wypadkowa 0,67-3,86 0,67-3,86
Fundusz pracy 2,45 2,45
Suma: 28,48-33,17 22,71 19,48-24,17

Teczki Pracownicze

Od 1 stycznia 2019 roku akta osobowe dzielimy na cztery części: A, B, C oraz D.

 • Część A: dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
 • Część B: dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia
 • Część C: dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby
 • Część D: dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonych w innych przepisach

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w odpowiednich częściach akt, a każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. Powinny być ułożone chronologicznie i ponumerowane

Nowy podział akt osobowych obowiązuje dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku. Akta zgromadzone do 31 grudnia 2018 roku można pozostawiać bez zmian, czyli tylko w podziale na części A, B i C. Dokumenty włączane do tych akt od 1 stycznia 2019 roku powinny być gromadzone zgodnie z powyższymi zasadami.

Inne rozdziały
baner-doradztwo-1
Usługi księgowe
SPRAWDŹ
baner-doradztwo-1
Zezwolenie na pracę w Polsce
SPRAWDŹ
×

Zamówić rozmowę