Kadry i płace w Polsce

Prowadząc firmę zawsze natykacie się na różnego rodzaju wymagania biurokratyczne, nie tylko księgowo – rachunkowe, ale KRS, PIP, Urząd Pracy, licencje, przygotowanie dokumentacji do kredytu w banku, itp. Usługi towarzyszące księgowości możecie załatwiać sami albo powierzyć to naszym ekspertom. Progress Holding ma 16 letnie doświadczenie w świadczeniu klientom usług wspomagającym biznes:

Zatrudnianie pracowników

 • Wymagana dokumentacja
 • Wynagrodzenia
 • Świadczenia pracownicze

Prowadzenie spraw kadrowych

 • Naliczanie wynagrodzeń i składek
 • Prowadzenie teczek pracowniczych,
 • Uzyskanie zgód na prace dla cudzoziemców
 • Poszukiwanie pracowników
 • Wypełnianie PIT-ów za pracowników

Wsparcie biznesu firmy

 • Udostępnianie adresu firmy
 • Otwarcie rachunku bankowego
 • Uzyskanie kredytu w banku
 • Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta w kraju i za granicą
 • Kompletacja dokumentacji przy eksporcie i imporcie

Czy prowadząc firmę często stykasz się z usługami, które z reguły nie wchodzą w zakres usług księgowych? Sporadycznie urząd skarbowy zwraca się o wyjaśnienia spraw dotyczących adresu, rachunków bankowych, lub przeprowadza kontrolę. Kto będzie reprezentował firmę w trakcie kontroli skarbowej? Dokonujemy zmiany w KRS, jak należy wypełnić KRS Z3 i załączniki? To wszystko usługi towarzyszące księgowości i ktoś to musi załatwiać.

Prowadzenie teczek pracowniczych wymaga określonej porządkowania dokumentów i systematyczności. Uzyskiwanie zezwolenia na prace dla cudzoziemców jest udzielane w trybie uproszczonym lub trybie standardowym. Wszystkie te czynności pochłaniają cenny czas. Powierz nam sprawy biurokratyczne i zajmij się zwiększeniem sprzedaży. Napisz lub zadzwoń a zrobimy to za Ciebie office@progressholding.pl

Dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika

Oto zbiór podstawowych dokumentów, jakie musi przedstawić osoba ubiegająca się o pracę:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

Dodatkowe dokumenty w przypadku zatrudnienia obcokrajowca:

 • tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt), za wyjątkiem przypadków przewidzianych w szczególnych regulacjach
 • dokument dopuszczający go do polskiego rynku pracy, czyli zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (nie dotyczy to obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii oraz innych osób, które są zwolnione z obowiązku posiadania takich dokumentów na podstawie szczególnych przepisów)

Wynagrodzenie, naliczanie składek oraz świadczenia pracownicze

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 wynosi 2600 PLN brutto. Minimalna stawka za godzinę wynosi 17 PLN brutto. Wynagrodzenia pracownika w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż podana kwota. Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia podlega ochronie.

Składki i opodatkowanie towarzyszące wynagrodzeniu za pracę są w Polsce rozkładane pomiędzy pracodawcę i pracownika w stosunku 17,93% do 22,71%. Wchodzi w to PIT, ubezpieczenie wypadkowe (w tych dwóch przypadkach odprowadzane przez pracodawcę), składka emerytalna, składka inwalidzka (jeśli dotyczy) i ubezpieczenie zdrowotne.

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje świadczeń pracowniczych:

 • Krótkoterminowe świadczenia pracownicze – w całości podlegają rozliczeniu przed upływem dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. Do tej grupy zalicza się wynagrodzenia wraz ze składkami, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie. Można tu też wyróżnić świadczenia niepieniężne, na przykład związane z opieką medyczną, mieszkaniem służbowym czy samochodem firmowym.
 • Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia – są to świadczenia emerytalne (np.: emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne), ubezpieczenia na życie czy opieka medyczna po okresie zatrudnienia.
 • Inne długoterminowe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe płatne nieobecności (np.: urlopy naukowe, urlopy z tytułu długiego stażu pracy) oraz długoterminowe renty inwalidzkie.
 • Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Ważne! Obecny wymiar urlopu wypoczynkowego dla zatrudnionych na umowie o pracę, zależy od stażu pracy. Osobom, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat — przysługuje 20 dni urlopu, dla stażu ponad 10 lat — 26 dni urlopu.

Teczki Pracownicze

Od 1 stycznia 2019 roku akta osobowe dzielimy na cztery części: A, B, C oraz D.

 • Część A: dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
 • Część B: dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia
 • Część C: dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby
 • Część D: dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonych w innych przepisach

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w odpowiednich częściach akt, a każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. Powinny być ułożone chronologicznie i ponumerowane

Nowy podział akt osobowych obowiązuje dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku. Akta zgromadzone do 31 grudnia 2018 roku można pozostawiać bez zmian, czyli tylko w podziale na części A, B i C. Dokumenty włączane do tych akt od 1 stycznia 2019 roku powinny być gromadzone zgodnie z powyższymi zasadami.

Istnieje opinia, że ​​„dobry księgowy jest jak dobra gospodyni w kuchni”. Nie sposób nie zgodzić się z tą opinią. Lecz nie wystarczy znaleźć biuro rachunkowe, trzeba znaleźć profesjonalne, uczciwe i kompetentnego biuro rachunkowe! Jakim kryteriom powinno odpowiadać dobre biuro rachunkowe?

  1. Doświadczenie pracy na rynku
  2. Ilość księgowych w firmie w tym księgowych posiadających licencje Ministerstwa Finansów
  3. Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
  4. System informatycznych stosowany w księgowości, w tym czy jest wspólna księga i jak często wykonywane są kopie tzw. back up-y.
  5. Czy biuro rachunkowe posiada umowy z doradcą podatkowym, audytorem i prawnikiem
  6. Jaki jest mechanizm informowania o płatnościach ZUS, PIT4, CIT i VAT
  7. Możliwość integracji programów magazynowych i fakturowych z biurem księgowym
  8. Konieczne jest również zrozumienie umowy jaka zawierana jest z biurem.
  9. Jak będzie archiwizowana dokumentacja
  10. Jaki jest cennik na dodatkowe prace i jaki jest tryb jego zmiany?

Należy zwrócić uwagę na znaczenie rachunkowości zarządczej w firmie. Jest „równoległa” z księgowością i opiera się na tej samej podstawowej dokumentacji, niemniej jednak istnieją między nimi różnice. Rachunkowość generuje raporty podatkowe informacje, które są następnie przekazywane do organów podatkowych, w konsekwencji te same informacje stają się podstawą raportów zarządczych. Rachunkowość zarządcza analizuje dane firmy i określa status spraw bieżących. Na podstawie tych danych kierownictwo firmy podejmuje kluczowe decyzje dotyczące dalszej działalności. Usługi towarzyszące księgowości nie powinny zabierać czasu przeznaczonego na sprzedaż towarów.

W ostatnich latach wiele małych i średnich przedsiębiorstw coraz częściej korzysta z usług firm outsourcingowych świadczących usługi księgowe. Ma to na celu optymalizację procesów produkcyjnych i pozwala firmie skoncentrować się na podstawowej działalności. Dużym plusem jest fakt, że pracując z taką firmą, nie otrzymujesz ani jednego specjalisty od wąskiego profilu, ale zespołu profesjonalistów, którzy są gotowi prowadzić całą księgowość wraz z rachunkowością zarządczą i audytem. Usługi towarzyszące księgowości są sprawnie rozwiązywane.

Korzyści są liczne. Po pierwsze, jest to zmniejszenie kosztów prowadzenia księgowości, które obejmuje sprzęt, wypłaty wynagrodzeń, płatności podatków, kwestię urlopów i zwolnień lekarskich. Po drugie, koszty są zmniejszane przez dodanie tych usług do „wydatków”, a wtedy VAT w tym przypadku będzie podlegał odliczeniu. Średnio firma może obniżyć koszty usług księgowych o 20-30%.

Za kolejną zaletę można uznać za jakość świadczonych usług. Praca księgowych jest kontrolowana przez audytora i kierownictwo kontroli wewnętrznej. Takie firmy bardzo szybko reagują na zmiany w przepisach i dysponują dostępnymi pakietami oprogramowania księgowego i prawnego. To z kolei daje gwarancję, że rachunkowość zostanie przeprowadzona prawidłowo, a raportowanie zostanie utworzone i złożone w odpowiednim czasie, usługi towarzyszące księgowości wykonane na czas.

Odpowiedzialność za rezultat – w naszym przeładowanym niekiedy czasie ta zaleta jest również bardzo ważna. Przekazując księgowość firmie zewnętrznej, zawiera się umowę, w której odpowiedzialność firmy outsourcera za spowodowanie szkód w świadczeniu usług w wyniku błędów i pominięć, a także naruszenie prawa i nieterminowe przedłożenie raportów jest klauzulą ​​obowiązkową. Dlatego firma outsourcingowa przyjmuje z reguły całe ryzyko szkód wynikających z zapłaty kar, grzywien itp.

Trzeba powiedzieć, że wraz z rozwojem handlu światowego rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomagają w tworzeniu przedsiębiorstw (w tym spółek) za granicą. Następnie podejmują się zarówno wsparcia biznesowego, jak i księgowego dla firmy. Są to międzynarodowi eksperci księgowi ze znajomością specyfiki pracy, ustawodawstwa podatkowego i prawnego oraz rachunkowości zarządczej w różnych krajach. Takie firmy zazwyczaj zatrudniają wykwalifikowanych ekspertów międzynarodowych ze znajomością języków obcych, w pełni prowadzą ewidencję księgową i podatkową, przygotowują raporty międzynarodowe i zarządcze zgodnie z MSSF / USGAAP oraz udzielają porad w kwestiach związanych z rachunkowością lub rachunkowością zarządczą. Świadczą usługi prawne, są zaangażowani w zbieranie dokumentów i uwzględnianie wszystkich operacji. Likwidują również bariery językowe. Na przykład jesteś właścicielem firmy na Ukrainie lub w Rosji, a decydujesz się otworzyć oddział swojej firmy lub filii w Polsce. Aby to zrobić, nie musisz koniecznie dokładnie badać polskiego ustawodawstwa i specyfiki polskich standardów, ale wystarczy skontaktować się z outsourcerem, a wybierzesz pakiet usług, których potrzebujesz na całym etapie pracy firmy. Zawsze możesz uzyskać poradę lub odpowiedź na pytanie w języku rosyjskim lub ukraińskim.

Pomimo faktu, że istnieje jednolity międzynarodowy system rachunkowości i sprawozdawczości na świecie, nadal istnieją znaczne różnice w różnych krajach. Wynika to z różnych czynników – politycznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych. Dlatego nie ma podobnych krajów o identycznych procedurach księgowych. Jednak przynależność do szczególnego modelu krajów regionu wschodniego i Europy Środkowej istnieje, a ten model rachunkowości nazywa się kontynentalny. Ta wersja organizacji rachunkowości opiera się na aktywnym udziale państwa we wdrażaniu rachunkowości w przedsiębiorstwach i firmach o dowolnej formie własności. Departamenty rządowe opracowują surowe standardy dotyczące sprawozdawczości i utrzymania zasad rachunkowości dla wszystkich podmiotów gospodarczych, a także przeprowadzane są kwartalne audyty.

Dla ciekawości podajemy stawki podatkowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

KrajPITCITVAT
Polska18%9% i 19%23%
Rosja13%20%20%
Ukraina13%25%20%
Białoruś12%18%20%
Czechy15%19%20%
Inne rozdziały
baner-doradztwo-1
Usługi księgowe
SPRAWDŹ
baner-doradztwo-1
Zezwolenie na pracę w Polsce
SPRAWDŹ
×

Zamówić rozmowę