Finansowanie firmy

Źródła finansowania

Pozyskanie finansowania na rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej jest jednym z kluczowych warunków powodzenia biznesu. W ostatnich latach, zwiększyły się wymagania przy pozyskaniu finansowania, zwiększyła się również konkurencja firm o pozyskanie długoterminowych inwestycji. Główne źródła finansowania firm, poza zyskiem:

1.    Banki finansują firmy poprzez udzielenie: kredytu, leasing, faktoring,

2.    Dofinansowanie unijne, różnego rodzaju programy PARP

3.    Inwestycje kapitałowe poprzez: pozyskanie finansowanie z funduszu, od anioła biznesu, poprzez debiut na WGPW.

W tym artykule zajmiemy się wyłącznie finansowaniem poprzez kredyt bankowy dla firm MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw)

Określenie zapotrzebowania na kredyt i celu kredytu

Firma powinna dokładnie określić, na jaki cel potrzebuje pieniędzy. Czy to jest kapitał obrotowy, czy zakup środków trwałych, nieruchomość, zakup technologii, itp. Na tej podstawie później zostanie dopasowany kredyt bankowy i zostaną określone jego warunki, w tym cena.W tym celu najlepiej dla siebie opisać, na co przeznaczony jest kredyt?, jak zostanie wykorzystany?, w jakim czasie?, jaki jest udział własny?, jakie damy zabezpieczenie dla banku? Jakie korzyści odniesiemy z wydatkowania kredytu?, z jakich źródeł zwrócimy kredyt i kiedy? Korzyści osiągnięte po zwrocie kredytu?. W naszych wyliczeniach powinniśmy uwzględnić, jaka będzie cena kredytu – oprocentowanie i prowizja. Jeśli macie wątpliwości wyślijcie zapytanie na support@4biz2.biz Bez określenia w/w warunków, nie poradzimy sobie, ponieważ bank prędzej czy później o to się zapyta.

Wymagania banku przy pozyskaniu kredytu i dokumentacja

Każdy bank ma swoje instrukcje udzielania kredytów, jednakże w większości przypadków wymagania się pokrywają w dużym stopniu. Jakie są, zatem wymagania banków wobec firm, które ubiegają się o kredyt? Poniżej katalog wymagań bankowych:

1.    Kredytobiorca funkcjonuje na rynku ponad 1 rok. Istnieją rzadkie przypadki, że wymagane jest 6 miesięcy.

2.    Zestawienie podstawowych dokumentów kredytobiorcy: statut, KRS, NIP, REGON, uchwała powołująca zarząd, uchwała pozwalająca na zaciągniecie zobowiązania – jeśli jest wymagana, wniosek kredytowy

3.    Wykaz obrotów na rachunku bankowym. Jeśli firma rozlicza się gotówką z kontrahentami jest to słaby punkt. Czym większe obroty tym większa możliwość uzyskania większej kwoty kredytu.

4.    Roczne sprawozdanie finansowe zawierające zysk. Bank może poprosić sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata. Jeśli firma ma stratę to większość banków odmówi udzielenia kredytu.

5.    Zestawienie środków trwałych. Nie każdy bank wymaga ten dokument. Czym większa wartość środków trwałych tym większe prawdopodobieństwo uzyskania wyższej kwoty kredytu.

6.    Lista zabezpieczeń. W przypadku kredytu obrotowego typu overdraft, może nie być wymagany. Na przykładzie jednego z banków, kredyt overdraft udzielany jest na kwotę 200% obrotów na rachunku w miesiącu, jednak nie więcej niż 20% sprzedaży rocznej netto. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych, banki zwykle proszą o operat szacunkowy określający wartość zabezpieczenia.

7.    Wykaz przeterminowanych zobowiązań.

8.    Zaświadczenia: o niezaleganiu z opłatą podatków, ZUS, inne oświadczenia zarządu spółki

9.    Wykaz zadłużenia firmy i zastawów, w tym zadłużenia wobec udziałowców.

10. Gotowość przeniesienia obrotów do banku – kredytodawcy

Bank przeprowadzi analizę finansową firmy i wyliczy wskaźniki, m.in. płynności, aktywów netto, rentowności itp. Jeśli firma finansuje się zobowiązaniami kontrahentów to jest słaby punkt.

Uzyskanie oferty banku i procedura udzielenia kredytu

W celu uzyskania najlepszej oferty, dobrze jest sporządzić zapytanie ofertowe określające warunki kredytu. Co powinno zawierać zapytanie ofertowe opisujemy w odrębnym artykule z serii ,,Finanse firmy,,. Po uzyskaniu propozycji banków, porównujemy je i wybieramy co najmniej dwie najlepsze. Dlaczego? Ponieważ w toku przygotowania umowy kredytowej okaże się, że bank z najlepszą ofertą postawił wymagania, których nie uwzględniało zapytanie ofertowe.

Jeśli spełniliśmy warunki banku, do firmy zostanie przysłana umowa kredytowa. Po podpisaniu umowy kredytowej, ustanowieniu zabezpieczeń i spełnieniu warunków dodatkowych, np. otwarcie rachunku bieżącego, złożeniu deklaracji zarządu firmy – bank udzieli kredytu.

Podsumowanie

Powyższy opis jest odpowiedni dla kredytu obrotowego, kredytu finansującego handel zagraniczny. W przypadku kredyt inwestycyjnego, kredytu typu project finance bak zastosuje więcej wymagań. Przede wszystkim poprosi o biznes plan z pełnymi danymi finansowymi, projekcją finansową na min 3 lata i analizą wrażliwości. Bank m.in. zweryfikuje analizę przepływów pieniężnych, która określa czy będziecie dysponować ilością gotówki wystarczającą do spłat kredytu w całym okresie kredytowania.  Czym większy będzie udział własny tym większa szansa uzyskania kredytu.

Więcej informacji otrzymasz po odwiedzeniu 4biz2.biz

Słowo o ryzyku stopy procentowej. W większości banki udzielają kredytu na stopę zmienną. Jeśli kredyt jest na kilka lat to rekomendujemy negocjować stopę stałą. Obecny poziom stóp procentowych jest zachęcająco niski, poniżej wykres 1-rocznego WIBOR z ostatnich 10 lat.