Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem (pracodawcą), którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Warunki uzyskania zezwolenia typu A

  • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku
  • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • pracodawca musi posiadać zaświadczenie od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

Na jak długo wydawane jest zezwolenia typu A

Zezwolenia na pracę typu A jest zawsze wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Zezwolenia można przedłużyć. Wniosek o przedłużenie zezwolenia pracodawca składa nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia. Wojewoda może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę typu A w danym województwie. Długość okresu ważności zezwolenia na pracę może różnić się w zależności od miejsca jego wydania.

Ile czasu czeka się na zezwolenie typu A

Nie ma określonego terminu złożenia wniosku, ale procedura wydania zezwolenia na pracę może trwać od piesiąca do pół roku. Pamiętaj, że te terminy są liczone od dnia złożenia kompletnego i poprawnego formalnie wniosku.

Wniosek należy złożyć do:

  • wojewody właściwego dla twojej siedziby lub miejsca zamieszkania
  • wojewody mazowieckiego, gdy specyfika pracy cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania

Koszty złożenia wniosku o pozwolenie na pracę typu A

  • 50 PLN – opłata za wydanie zezwolenia na czas do 3 miesięcy.
  • 100 PLN – opłata za wydanie zezwolenia na dłużej niż 3 miesiące.

Opłatę należy wpłacić na konto urzędu wojewódzkiego, do którego składany jest wniosek.

WAŻNE! Wniosek o zezwolenie na pracę typu A składa się już w momencie uzgodnienia zatrudnienia z potencjalnym pracodawcą.