Zezwolenie na pracę w Polsce

WAŻNE! Nie jesteśmy agencją rekrutacyjną/ agencją pracy, ale ułatwiamy legalne znalezienie pracy w Polsce i pobyt tutaj. Bez legalnego zezwolenia na pracę nie możesz rozpocząć pracy w Polsce. Pracodawcy wolą mieć gotową do pracy siłę roboczą, więc każdy pracownik musi mieć pozwolenie na pracę. Dlatego będziesz mieć znacznie większe szanse na znalezienie pracy, gdy będziesz posiadać pozwolenie na pracę w swoich rękach. Ponadto możesz przyjechać do Polski i poszukać ofert pracy na miejscu. Pamiętaj, że proces uzyskania pozwolenia na pracę trwa kilka miesięcy, dlatego im wcześniej zaczniesz, tym wcześniej otrzymasz pozwolenie na pracę.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Polsce ?

– takie pytanie zadają sobie cudzoziemcy, którzy mają zamiar pracować w Polsce, lub polskie firmy potrzebujące rąk do pracy.

W Polsce jest stały niedobór rąk do pracy. Na 38,4 mln mieszkańców tylko 16,5 mln pracuje. Według Eurostatu, który liczy zatrudnienie w przedziale wiekowym pomiędzy  20 a 64 rokiem życia, średnia dla EU wyniosła  73,1%. Dla Polski 72,2%. Podczas kiedy dla Szwecji 82,4%.

W najbliższych latach polscy pracodawcy będą poszukiwać pracowników z zagranicy. Zatem temat zezwolenia na prace dla cudzoziemców w Polsce jest aktualny na wiele lat.

Jakie zezwolenia na pracę występują w Polsce?

Najczęstsza formą uzyskania zezwolenia zatrudnienia dla cudzoziemca jest ,,Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,,.

Ten typ zezwolenia na prace można określić jako procedura uproszczona uzyskania zezwolenia na pracę. Procedurę tą można stosować w przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy.

Procedura standardowa dotyczy uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca typu A lub typu B.

Typ A zezwolenia na pracę dotyczy wszystkich pracowników poza członkami zarządów

Typ B zezwolenia na pracę dotyczy członków  zarządów

Jacy cudzoziemcy najczęściej występują o zezwolenie na pracę w Polsce?

W Polsce najwięcej migrantów zarobkowych to  obywatele Ukrainy, Białorusi, Chin i Wietnamu (dane ze stycznia 2020). Najczęściej  o zezwolenie na prace  występują  cudzoziemcy z sąsiednich krajów, lub z krajów gdzie występuje nadmiar pracowników i którzy nie mogą znaleźć  pracy w ojczystym kraju. Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce jest zdecydowanie największe wśród miast powyżej 500 tys. mieszkańców (21%).

Jak wygląda procedura uzyskania zezwolenia na prace w Polsce? 

Procedura uproszczona:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 1. Obywatele jakich krajów mogą ubiegać się o zezwolenie na pracę: procedura ta dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy
 2. Upoważnia cudzoziemca do pracy w przeciągu 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy. Po upływie 12-miesięcznego okresu można ponownie złożyć oświadczenie obejmujące kolejne 12 miesięcy.
 3. Czas oczekiwania na decyzję – zazwyczaj 7 dni, w indywidualnych przypadkach do 30 dni
 4. Opłata urzędowa – 30 zł.

Procedura standardowa:

 Zezwolenie na pracę typu A lub typu B na wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium Polski

 1. Obywatele jakich krajów mogą ubiegać się o zezwolenie na pracę: procedura ta dotyczy obywateli wszystkich państw.
 2. Zezwolenie typ A – dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Zezwolenie typ B – dla członków zarządu.

Zezwolenie typ A wydawane jest na okres max. 3 lata. Zezwolenie typ B jest wydawane na okres 3 lub 5 lat.

 1. Czas oczekiwania na decyzję 2 – 3 miesiące
 2. Opłata urzędowa – 100 zł. 

Uprawnienia budowlane to dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonej specjalności budowlanej. Pozwala to na podpisywanie dokumentów przez inżynierów. Nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (PIIB) oraz architektów (IARP) po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdaniu egzaminu. Uprawnienia są niezbędne aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót, a także inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ważna sprawą są uprawnienia na wykonywane zawodu przez pracowników specjalistycznych, tak zwane uprawnienia zawodowe : operatorów maszyn budowlanych, maszyn drogowych, elektryków, spawaczy, itp. Liczne centra szkolenia oferują kursy dla spawaczy, operatorów i innych specjalistów. Ceny kursów wąchają się od 1000  do 2000 zł. Kursy trwają od 1 do kilku tygodni. Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu i uzyskania uprawnień. Na przykładzie spawacza uprawnienia wydawane są na okres 2 lat 

Zaświadczenie A1 dla obcokrajowców

Zaświadczenie A1 jest certyfikatem o ubezpieczeniu ZUS pracownika delegowanego do krajów UE, potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia społecznego w Polsce w okresie delegacji.

Warunki uzyskania Zaświadczenia A1:

W celu uzyskania zaświadczenia A1 wypełnia się formularze US-3 i Us-54 dla obywateli nie pochodzącymi z EU. Celem uzyskania zaświadczenia A1 jest potwierdzenie, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego pracownik podlega, oraz poświadczenia, że nie jest pracownik zobowiązany do opłacania składek w innym państwie.

 1. Posiadanie jednego z poniższych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce:

a) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

b) zezwolenie na pobyt stały,

c) zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

d) wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy: w okresie nieprzekraczającym 6 mies. w ciągu kolejnych 12 mies., na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

(art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z 12.12.2013 o cudzoziemcach, DzU z 2018 poz. 2094), o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2019 poz. 1482), w okresie nieprzekraczającym 9 mies. w roku kalendarzowym (art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach), inną niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach (art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy),

2.  Obcokrajowiec powinien być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej).

Warunki pkt 1 i 2 muszą być spełnione łącznie. Dodatkowo od 6.03.2019 lista dokumentów pobytowych została poszerzona o wizę oznaczoną symbolem D18 (Wiza wydawana posiadaczom Karty Polaka – art. 60 ust. 1 pkt 20 ustawy o cudzoziemcach). Obywatel państwa trzeciego, który nie posiada jednego z dokumentów pobytowych wymienionych w pkt 1, ale ma wizę D18, do formularza US-54 powinien dołączyć trzy dokumenty: wizę D18, Kartę Polaka, certyfikat rezydencji podatkowej (CFR-1).

W formularzu US-54 należy obowiązkowo wypełnić następujące sekcje:

 • adres w państwie pochodzenia,
 • adres w państwie pobytu,
 • dokument uprawniający do pobytu w Polsce,
 • obowiązek podatkowy,
 • dane o pobycie w Polsce,
 • charakter i specyfika wykonywanej pracy najemnej lub pracy na własny rachunek.

Pozwolenie na pracę typu B

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu
 • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek
 • dowód opłaty za złożenie wniosku
 • kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku
 • informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w firmie powierzającej wykonywanie pracy cudzoziemcowi

Zamiast oryginału dokumentu można złożyć jego odpis, jeżeli zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza.

Koszty urzędowe:

 • 50 zł w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesięcy
 • 100 zł w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące

Okres oczekiwania: do 2 miesięcy

Warunki uzyskania A1 dla firm

Pracodawca powinien normalnie prowadzić działalność w państwie delegującym

Oznacza to, iż znaczna część działalności powinna być wykonywana na terytorium państwa członkowskiego, gdzie przedsiębiorca ma swoja siedzibę. Ocena kryterium „normalnego” prowadzenia działalności jest złożona, przy czym w praktyce bierze się pod uwagę, podkreślenia określają zwięźle definicje normalnego prowadzenia działalności:

 1. liczebność personelu administrującego delegującego przedsiębiorstwa pracującego miejscu delegowania oraz miejscu zatrudnienia (w zasadzie obecność w państwie delegującym wyłącznie personelu administracyjnego wyklucza zastosowanie w tym przedsiębiorstwie przepisów dotyczących delegowania)
 2. miejsce, w którym rekrutowani są delegowani pracownicy (powinna być Polska)
 3. przepisy mające zastosowanie do umów zawieranych przez delegujące przedsiębiorstwo z klientami i z pracownikami (powinny być polskie)
 4. liczba umów wykonanych w państwie delegującym i w państwie zatrudnienia (minimum ¼ pracowników powinno pracować w Polsce).
 5. obroty osiągane przez delegujące przedsiębiorstwo w państwie delegującym i w państwie zatrudnienia (czyli państwie, gdzie wykonuje się pracę) w odpowiednio typowym okresie (np. obrót wynoszący minimum 25% całkowitego obrotu w państwie delegującym może być wystarczającym wskaźnikiem, ale przypadki, w których obrót jest niższy niż 25%, wymagać będą pogłębionej analizy)
 6. od jak dawna przedsiębiorstwo posiada siedzibę w delegującym państwie członkowskim (minimum 1 rok)

W rozporządzeniach zapisano wymóg, aby osoba delegowana do innego państwa

członkowskiego bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia była objęta systemem

ubezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę jej

pracodawca. Za okres spełniający ten wymóg można uznać co najmniej jeden

miesiąc.

 

Jakie miejsca pracy czekają na obcokrajowców w Polsce?

Na obcokrajowców głównie czekają prace nie wymagające kwalifikacji.  Jednakże coraz częściej spotyka się zapotrzebowanie na fachowców z kilkuletnim stażem. Największe zapotrzebowanie występuje w budownictwie. Popyt na cudzoziemców jest na  proste prace ale także na prace dla cudzoziemców – fachowców, takie jak murarz, kamieniarz, spawacz,  monter  konstrukcji stalowych, cieśla, dekarz itp.  W budownictwie pracuje według opinii ekspertów ok 22%  pracowników zagranicznych.  Do najczęściej wybieranych zawodów należą pracownicy produkcji, szwaczki, obsługa hotelowa, kasjerki i kasjerzy w supermarketach lub mechanicy, branża transportowa: kierowca samochodów ciężarowych oraz mechanik i gastronomia: kucharz, kelner, kasjer. Duże zapotrzebowanie jest na pracowników IT, pracowników call center. Często  obcokrajowcy pracują poniżej swoich kwalifikacji. Główną przyczyną jest tu nieznajomość języka polskiego.

Jakie jest wynagrodzenie dla cudzoziemców w Polsce ?

 W 2020 r. minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemców i dla Polaków wynosi 2600 PLN brutto co oznacza 1920 PLN netto, a minimalna stawka godzinowa wynosi 17 PLN brutto. Tyle powinien zarabiać każdy obcokrajowiec, zgodnie z prawem.

Najlepsze wynagradzani uzyskują obcokrajowcy, pracujący na stanowiskach kierowniczych, IT. Cudzoziemcy pracownicy IT są w stanie osiągnąć wynagrodzenia rzędu 5 000 PLN i więcej. W branży związanej z produkcją samochodów – średnio 2500 PLN netto tj. 3 421,90 PLN brutto.

Zezwolenie na pracę w innych krajach EU na przykładzie pracy w Niemczech

W EU wszystkie wizy krajowe dają zezwolenia zatrudnienia tylko w kraju, który je wydał. Wszystkie firmy z EU, a także polskie firmy, które zatrudniły cudzoziemców, mogą wysyłać swoich pracowników do pracy w Niemczech. Ale w tym celu pracownik zagraniczny musi ubiegać się o wizę roboczą Van der Elst.

Proces zatrudnienia w takiej firmie dla obcokrajowca będzie wyglądał następująco:

 1. Pierwszym etapem jest zatrudnienie cudzoziemca w polskiej firmie mającej oddział w Niemczech (lub innym kraju UE) lub zawierającej umowę z niemiecką firmą na świadczenie usług.
 2. Drugi etap – uzyskanie wizy pracowniczej.
 3. Umówienie polskiego pracodawcy odnośnie podróży służbowej do Niemiec i zarejestrowanie pracownika w niemieckiej ambasadzie (wiza Van der Elst).

Co to jest wiza Van der Elst? Jest to dokument, który należy uzyskać, aby pracować w jednym z krajów UE, bazując na wizie pracowniczej innego kraju UE wydanej obywatelowi państwa spoza EU.

Wiele międzynarodowych firm posiadających oddziały w Polsce lub Niemczech lub powiązanych ze sobą na podstawie odpowiednich umów, zezwala na wykonywanie pracy w Niemczech na podstawie umowy o pracę w Polsce. Należy zauważyć, że czas trwania takiej pracy będzie ograniczony.

Lista dokumentów, koszty i warunki uzyskania wizy Van der Elst:

 1. Wniosek – znajduje się na stronie konsulatu Niemiec w Polsce – w 2 egzemplarzach, wypełniony w języku niemieckim.
 2. Dwie odpowiednie fotografie biometryczne.
 3. Data jego ważności ma być dłuższa przynamniej 6 miesięcy od planowanego zakończenia pracy w Niemczech.
 4. Zezwolenie na pracę typu A, wniosek o status cudzoziemca, zezwolenie na pobyt – oryginał i 2 kopie.
 5. Rejestracja w Polsce – potwierdzenie, że jest się już zarejestrowanym przez co najmniej 4 tygodnie – 2 kopie.
 6. Umowa między polską, a niemiecką firmą z tłumaczeniem na język niemiecki.
 7. Zaświadczenie od polskiej firmy, które zawiera informacje o: umowie o pracę, metodzie obliczania wynagrodzenia, dowodzie ubezpieczenia społecznego, termin rozpoczęcia i zakończenia usługi w Niemczech, miejsce świadczenia usługi oraz opis usługi.
 8. Umowa o pracę wskazująca na możliwość wyjazdu do pracy w Niemczech.
 9. Kopia KRS firmy pracodawcy.
 10. Wyciąg z niemieckiego rejestru handlowego (handelsregisterauzug) niemieckiej spółki.
 11. Ubezpieczenie zdrowotne z ZUS, czyli A1 – potwierdzające legalność pracy w tym kraju, oraz karta EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego).
 12. Wniosek o wizę Van der Elst jest akceptowany przez konsulat niemiecki w Warszawie.
 13. Wniosek należy złożyć w oryginale wraz z dwoma kopiami (w języku niemieckim).
 14. Wniosek składa osobiście pracownik, który ubiega się o wizę Van der Elst.
 15. Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 75 euro i jest płatna w PLN.
 16. Proces uzyskania wizy zajmuje 2-3 tygodnie.

Dodatkowe informacje:

 1. Aby złożyć wniosek, musisz umówić się na spotkanie w konsulacie niemieckim.
 2. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt długoterminowy w UE mogą pracować w Niemczech przez okres do 3 miesięcy w ciągu roku bez wizy Van der Elst.

Podsumowując,  jeśli masz polską wizę pracowniczą lub zezwolenie na pobyt w Polsce, a firma zatrudniająca znajduje się w Polsce, możesz zostać wysłany w podróż służbową do Niemiec lub innego kraju UE, po uprzednim uzyskaniu specjalnej wizy Van der Elst w konsulacie kraju, do którego należy.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o zezwoleniach na pracę dla Ukraińców , Białorusinów, Rosjan , Ormian i Gruzinów, napisz do nas na office@progressholding.pl

WAŻNE! Nie jesteśmy agencją pracy. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę w Polsce, bez których nie można podjąć pracy oferowanej przez polskich pracowników. Jeśli chcesz znaleźć pracę lub umieścić swoją ofertę pracy, sprawdź nasz portal 4biz2.biz i jego sekcję dotyczącą pracy.

Przykłady zezwoleń na pracę

Działamy na terenie całego kraju

Prowadzimy obsługę po polsku, rosyjsku i angielsku

Bezpłatnie skonsultujemy Twoje pomysły

Inne rozdziały
baner-doradztwo-1
Usługi towarzyszące księgowości
SPRAWDŹ
baner-doradztwo-1
Cennik usług księgowych
SPRAWDŹ
×

Zamówić rozmowę