Rejestracja w CRBR - obowiązkowa PL

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system teleinformatyczny, którego celem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58, oraz osób uprawnionych do zgłoszeń do CRBR, o których mówi art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML).

Jednym z głównych zadań CRBR jest skuteczne przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie precyzyjnych i bieżących danych o beneficjentach rzeczywistych jest kluczowe dla zwalczania tych zjawisk, uniemożliwiając przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanych strukturach korporacyjnych. Publiczny charakter rejestru, który umożliwia nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, wspiera kontrolę społeczeństwa obywatelskiego nad informacjami oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Organ właściwy

Organem właściwym w sprawach CRBR, zgodnie z art. 55 ustawy AML, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Do wykonania zadań tego organu został wyznaczony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 71a ustawy AML. Do obowiązków Dyrektora IAS Bydgoszcz należy prowadzenie CRBR, przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych, opracowywanie analiz statystycznych, nakładanie kar pieniężnych, oraz podejmowanie działań w celu zapewnienia aktualności informacji w CRBR.

Kogo obowiązuje rejestracja w CBBR?

CRBR gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych różnych podmiotów, takich jak spółki, stowarzyszenia, fundacje, czy trusty. Beneficjent rzeczywisty, zgodnie z art. 58 ustawy AML, to osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia umożliwiające decydujący wpływ na jego działania, lub w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze.

Podstawa prawna

Podstawą prawną funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementująca przepisy IV i V dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i Rady. Rejestr jest jawny i publiczny, a sposób składania zgłoszeń oraz procedury dostępu do informacji są uregulowane w rozporządzeniach Ministra Finansów.

Choose the service for You