''

Zakładanie firm w Polsce

Dwie zdecydowanie najpopularniejsze w Polsce formy prowadzenia działalności gospodarczej to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczona odpowiedzialnością polega na sporządzeniu umowy spółki i rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Założenie sp. z o.o. wymaga dopełnienia obowiązku rejestracyjnego w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) na podstawie umowy spółki i innych dokumentów założycielskich.

Sposób założenia działalności

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć przez internet, co jest zdecydowanie szybsze i tańsze, albo tradycyjnie, poświadczając dokumenty notarialnie, co jednak zabierze więcej czasu.

Procedura rejestracyjna

W wariancie rejestracji internetowej należy samodzielnie przygotować umowę spółki, oświadczenie o wniesieniu kapitału, listę wspólników, oświadczenie o obywatelstwie. Wszystkie te dokumenty tworzy się nie jako oddzielne pliki, ale poprzez wypełnienie odpowiednich formatek. Zamiast aktu notarialnego, autentyczność dokumentów potwierdza się podpisem elektronicznym wszystkich udziałowców spółki. Tak przygotowane dokumenty załącza się do elektronicznego wniosku, który po opłaceniu będzie procedowany, co zostanie potwierdzone uwidocznieniem odpowiedniej sygnatury.

Jeśli rejestracja ma odbyć się drogą tradycyjną, konieczna będzie wizyta u notariusza, sporządzenie dokumentów w formie papierowej, przedłożenie do poświadczenia, a następnie dostarczenie do sądu właściwego ze względu na adres siedziby spółki.

Osobowość prawna i odpowiedzialność

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną, a więc odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wspólnicy wyłącznie do wysokości wniesionego kapitału, aczkolwiek w pewnych szczególnych przypadkach przewidzianych prawem odpowiedzialność ta może zostać zmniejszona lub rozszerzona.

Koszty założenia spółki

Zakładanie firmy w formie sp. z o.o. wymaga wniesienia kapitału zakładowego – łączna jego wartość musi wynieść co najmniej 5 tysięcy złotych. Sama obsługa wniosku to koszt 350 złotych w formie elektronicznej i tradycyjnej.

Zalety i wady

Podstawową zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczenie ryzyka finansowego dla założycieli. Ceną za to jest konieczność faktycznego wniesienia kapitału spółki. W ciągu ostatnich lat dużym ułatwieniem stała się możliwość rejestracji przez internet, ale portal służący do tego celu jest tylko dostępny w wersji polskiej. Dodatkowo jest w trakcie dopracowania i brakuje w nim innych wersji językowych. Konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub konta na platformie ePUAP.

Istotnym ograniczeniem jest czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku. O ile rozpoczęcie działalności najczęściej jest możliwe po tygodniu od dokonania wpisu, to zmiany we wpisie mogą być procedowane przez ponad miesiąc.

Rozpoczęcie działalności

Przed rozpoczęciem działalności każda firma musi poinformować lokalny urząd skarbowy o rozpoczęciu działalności, poprzez złożenie VAT R i NIP 8.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z nami mailowo: office@progressholding.pl.

Zakładanie firm w Polsce - Progress Holding

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Założenie firmy jednoosobowej jest proste i zajmuje maksymalnie godzinę, jednak są tu pewne pułapki, które trzeba ominąć.

Sposób założenia działalności

Wniosek o otwarcie firmy najczęściej składa się na internetowym formularzu CEIDG-1, alternatywnie można taki wniosek złożyć w urzędzie lokalnym w formie papierowej.

Procedura rejestracyjna

Wniosek CEIDG-1 jest dostępny na ceidg.gov.pl. Tam należy wypełnić dane dotyczące zakresu prac prowadzonych w ramach DG. Podaje się też dane niezbędne dla potrzeb administracji podatkowej i Zakładu Ubezpieczeń Społeczenych. Zakładanie firmy może zakończyć się na tym etapie lub może wymagać wizyty w Urzędzie Skarbowym, jeśli podmiot ma być płatnikiem VAT. Akceptacja wniosku następuje automatycznie, konieczny jest podpis elektroniczny lub profil ePUAP.

Osobowość prawna i odpowiedzialność

Jednoosobowa firma nie ma osobowości prawnej, a to oznacza, że co do zasady za jej zobowiązania odpowiada w całości osoba prowadząca działalność również z prywatnego majątku.

Koszty

Samo zakładanie firmy jest bezpłatne, natomiast należy liczyć się z koniecznością opłacenia wniosku o rejestrację jako płatnik VAT.

Zalety i wady

Podstawowa zaleta to ograniczenie formalności i czasu potrzebnego na otwarcie firmy. Możliwe jest otwarcie firmy przez osoby z zagranicy, o ile mają pozwolenie na pobyt stały, długoterminowy lub czasowy. Każdy, kto zakłada taką firmę, musi liczyć się z tym, że należności z tytułu zobowiązań „firmowych” (kredytów, leasingu, składek ZUS czy podatków) mogą być bez ograniczeń ściągane z kont prywatnych.

Wsparcie

O zakładaniu firm za granicą dowiesz się tutaj
Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji – napisz do nas office@progressholding.pl.

Pomożemy Ci zrealizować swoje marzenie!