''

Zakładanie firm w Polsce

Na podstawie 15 letniego doświadczenia, możemy powiedzieć, że najpopularniejsza forma prowadzenia firmy w Polsce jest rejestracja działalności gospodarczej i założenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością, dalej sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Rejestracja spółki z ograniczona odpowiedzialnością polega na sporządzeniu umowy spółki i rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Sposób założenia spółki: poprzez internet na portalu S24, droga ta jest szybsza i prostsza, poprzez sporządzenie umowy spółki u notariusza i przekazanie wniosków papierowych, droga ta jest dłuższa i droższa.

Proces założenia: założenia spółki poprzez internet wymaga przygotowania dokumentów; umowy spółki, oświadczenie o wniesieniu kapitału, listy wspólników, oświadczenie o byciu lub niebyciu cudzoziemcem. Proces wypełnienia dokumentów w S24 jest następujący; na początku w zakładce ,,Dokumenty,, wypełnia się umowę spółki, oświadczenie o wniesieniu kapitału, listy wspólników. Następnie sporządza się oświadczenie o byciu lub niebyciu cudzoziemcem wg wzoru zaczerpniętego z internetu. Każdy z dokumentów należy podpisać elektronicznie przez wszystkich udziałowców Następnie w zakładce ,,Wnioski,, wybiera się wniosek rejestracji nowej spółki i załącza dokumenty do Wniosku. Upewnijcie się, że załączyliście wszystkie dokumenty. Później nie będzie powrotu do tej funkcji. Wypełnia się wniosek, podpisuje się elektronicznie i ostatnia czynnością jest użycie przycisku ,,Opłać i wyślij,, Po tym upewnijcie się z do wniosku została dodana sygnatura sądu. Jeśli sygnatury brak w ciągu 24 godzin lepiej zadzwonić i upewnić się, że wasz wniosek dotarł do KRS. Niestety na obecna chwilę firma obsługująca S24 nie widzi czy wniosek skutecznie dotarł do KRS.

Osobowość prawna: Sp. z o.o. posiada osobowość prawną.

Odpowiedzialność: udziałowcy spółki ponoszą odpowiedzialność do wysokości kapitału.

Minimalna kwota kapitału: 5 000 zł

Koszty: poprzez internet opłata sądowa wynosi 350 zł, składając dokumenty papierowe opłata wynosi 500 zł.

Zalety: Sp. z o.o. jest najbardziej popularna formą spółki kapitałowej. Ogranicza ryzyko wspólników i zarządu. Zakładanie spółki przez internet jest szybsze i prostsze. Podpis elektroniczny ePuap jest niezbędny. W przypadku cudzoziemców wymaga zawczasu posiadania PESEL i rejestracji podpisu ePuap.

Wady: zakładanie spółki przez internet jest możliwe według popularnych standardów, nie można dowolnie skonstruować umowy spółki. Nie wszystkie dokumenty sa w szablonach i należy wiedzieć jakie dokumenty dodatkowo stworzyć. Dla cudzoziemców obsługa S24 jest skomplikowana. Brak wersji językowych.

Okres rejestracji spółki: w przypadku zakładanie spółki przez internet szacunkowy okres wynosi ok 7 dni. Wnioski o zmianę wpisu są rozpatrywane znacznie dłużej ok 1 miesiąca a to i dłużej.

Dowiedź się szczegółów – napisz do nas office@progressholding.pl

Zakładanie firm w Polsce - Progress Holding

Działalność gospodarcza

Rejestracja działalności gospodarczej polega na wypełnieniu i złożeniu wniosku przez internet lub w urzędzie gminy, dzielnicy lub innym urzędzie terytorialnym o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Proces założenia: wniosek do CEIDG-1 wypełniasz na stronie ceidg.gov.pl. W tym celu określasz nazwę firmy, kody PKD, numer rachunku bankowego , sposób rozliczania się z urzędem skarbowym i wpis do rejestru aktywnych podatników VAT, dane dotyczące ZUS. Wniosek podpisujesz podopisem elektronicznym. Po wysłaniu wniosku otrzymujesz urzędowe poświadczenie odbioru.

Osobowość prawna: działalność gospodarcza nie posiada osobowości prawnej

Odpowiedzialność: osoba rejestrująca działalność gospodarczą ponosi pełna odpowiedzialność prawną i finansowa za swoje czyny

Koszty: brak

Zalety: założenie działalności gospodarczej jest bardzo proste. Cudzoziemcy mogą zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce w przypadku posiadania zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone z zamiarem kształcenia się , posiadają Kratę Polaka, pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Wyjątkiem jest możliwość pobytu czasowego wydanego w celu kontynuacji wcześniej prowadzonej w Polsce działalności wpisanej do CEIDG.

Wady: pełna odpowiedzialność za prowadzona działalność leży na barkach przedsiębiorcy. Wszelkie uzasadnione wymagalne zobowiązania mogą być egzekwowane z majątku przedsiębiorcy.

O zakładaniu firm za granicą dowiesz się tutaj
Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji – napisz do nas office@progressholding.pl

Pomożemy Ci zrealizować swoje marzenie!